અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની નર્સરી સ્કુલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર નર્સરી સ્કુલ સરનામું ફોન નં
સાબરમતી મુકતાબા  પ્રાઈમારી  સ્કૂલ કે/ઓફ એજ્યુકેશન ડેવલપમેન્ટ  ટ્રસ્ટ,સાબરમતી કોલેજ કેમ્પસ, રામનગર,સાબરમતી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૬૮૫૧
સાબરમતી સેન્ટ મેરી સ્કૂલ ન્યુ રેલ્વે ક્રોસિંગ, ડી કેબીન,વલ્લભ પાર્ક પાસે,સાબરમતી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૯ (૯૧)-૯૪૨૬૭૬૬૮૩૭
સીજીરોડ પુનીત પ્રાઈમારી ઈંગ્લીશ મીડીયમ સ્કૂલ રાધા કૃષ્ણ એપાર્ટમેન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,ગીરીશ કોલ્ડ્રીંક પાસે,સીજીરોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૨૪૦૭૪૪૯૯
સીટીએમ ઉદગમ વિદ્યાલય હિમાંશુ પાર્ક,સીટીએમ એક્ષ્પ્રેસ હાઈ વે રોડ,સી ટી એમ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૦૨૧૬
સીટીએમ એસ ડી વ્યાસ શારદા વિદ્યામંદિર વૈભવ નગર ભૈરવી ટાવર સામે,સી ટી એમ ચાર રસ્તા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૦૮૬૧
સેટેલાઇટ શાંતિ જુનિયર્સ ૪થો માલ ચીરીપાલ હાઉસ,એચ પી પેટ્રોલ પંપ ની સામે, શિવરંજની ચાર તસ્તા,સેટેલાઈટ ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૨૯૯
સેટેલાઇટ યુરો કિડ્સ એસ બી સી હાઉસ, ઈશાન ૩ આગળ,રિલાયન્સ પેટ્રોલપંપ ની સામે, આનંદ નગર,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૪૭૫૮
સેટેલાઇટ દેવાશીષ સ્કૂલ સત્યાગ્રહ છાવણી સામે,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૬૧૨૧૦/૨૬૮૬૧૨૨૦
સેટેલાઇટ કીડ્ ઝી ૩૨/એ યોગાશ્રમ કો ઓપ હાઉસિંગ સો.,પ્લોટ ૧૧૯ શ્યામલ રો હાઉસ  ૫ સામે, કેન્યુગ એપાર્ટમેન્ટ સામે, શ્યામલ ચાર રસ્તા,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૩૮૯
સેટેલાઇટ  આનંદ નિકેતન સ્કૂલ ફન  રિપબ્લિક ની પાછળ, આશાવરી ટાવર પાસે,એસજી હાઈ વે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૭૩૭૦૪૭૬૩૧
સેટેલાઇટ શાંતિ જુનીઅર્સ ૪થો માલ, ચીરીપાલ હાઉસ ,શિવરંજની ચાર રસ્તા,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૮૬૫૬
સેટેલાઇટ કામેશ્વર સ્કૂલ એન્ડ કોલેજ આનંદ નગર પાસે, પ્રહલાદનગર પાસે, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પમ્પ પાછળ,જોધપુર ચાર રસ્તા,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૧૧૩૬
સેટેલાઇટ  કેલોર્ક્ષ પ્રી સ્કૂલ બ્લ્યુ બેલ સ્કૂલ ની બાજુમાં,શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે,શ્યામલ ચાર રસ્તા,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૭૪૨૯
સેટેલાઇટ કાંગારું કીડ્ઝ ૧, રુદ્ર બંગલો ,દેવાશીષ સ્કૂલ પાસે,રામદેવનગર,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૬૯૪૫
સેટેલાઇટ સેર્રા ઇન્ટરનેશનલ પ્રી સ્કૂલ ૩૪ શ્યામલ, ધનંજય ટાવર સામે,આનંદનગર રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૮૧૨૧૨
સેટેલાઇટ ન્યુ સમર્થ ઈંગ્લીશ સ્કૂલ ૨૦૦/૨ આવિષ્કાર પાર્ટી પ્લોટ સામે, રાજીવ નગર -૩ પાસે,શ્રેયસ ફાઉનદેશન પાછળ ,માણેકબાગ હોલ ,શ્યામલ ચાર રસ્તા,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૭૭૭૪
સેટેલાઇટ ઓલીવ ગ્રીન કીડ્ઝ સ્કૂલ આનંદ નિકેતન સ્કૂલ સામે, પંચ રત્ન પાર્ટીપ્લોટ પાછળ,ફન રી પબ્લિક પાસે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૦૯૬૯૬૩
સેટેલાઇટ વિદ્યાનગર હાઈ સ્કૂલ વ્રજધામ હવેલી સામે, સીમા હોલ સામે,,૧૦૦ ફીટ આનંદ નગર રોડ,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૨૦૯૬૯
સેટેલાઇટ ખેલ ખેલ મેં પ્રિ સ્કૂલ એન્ડ આફ્ટર સ્કૂલ ૫૧/૩ બી શ્યામલ રો હાઉસ સંજય ટાવર પાસે,શ્યામલ ચાર રસ્તા,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૪૫૩૨૭
સેટેલાઈટ લીટલ જીનીયસ ૫૩,શિવાલિક બંગલો,આનંદ નગર ચાર રસ્તા,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૧૫૮૧૫
સેટેલાઈટ બચપણ અ પ્લે સ્કૂલ એ/૮ જયગુરુદેવ સોસાયટી, વસ્ત્રાપુર રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે,ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા પ્રેસ રોડ,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૨૧૭૦૦૭
સેટેલાઈટ  બ્રાઈટ એન્ડ ક્યુટસ બી ૧ આશ્વામેઘ બંગ્લોસ ૪બિ એક્ષ્તેન્શન,૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ રત્નાકર ફ્લેટ્સ સામે,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૩૨૩૭૫૭
સેટેલાઈટ ગો મેન્ગોસ ૧૮ નેસ્ત બંગ્લોસ, વિસ્તા નગર લેન પાસે,રામદેવનગર ચાર રસ્તા,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૩૪૩૦
સેટેલાઈટ ફર્સ્ટ  સ્ટેપ પ્લે સ્કૂલ એન્ડ નર્સરી ૨૪૧/એ લેન ૧૨ સત્યાગ્રહ છાવણી,જોધપુર ટેકરા પાસે,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૫૭૭૭૮
સેટેલાઈટ સોફિયા ધ પ્લે હટ પ્લોટ ન ૨૩૦ સત્યાગ્રહ છાવણી ,રામદેવનગર ચાર રસ્તા પાસે,દેવાશીષ સ્કૂલ પાસે,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૪૦૧૩૨૪૨
સોલા ઓલીવ ગ્રીન ઇન્ટરનેશનલ  સ્કૂલ અમદાવાદ ડેન્ટલ કોલેજ ની બાજુમાં, અર્જુન ફાર્મ પાસે, ભાડજ રોડ,સોલા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૩૮૧
સોલા ટ્રી હાઉસ ૧૦૧ સત્યમ મોલ આઈ સી આઈ સી આઈ બેંક એ ટી એમ ઉંપર,સાયંસ સીટી રોડ,સોલા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૫૭૬૫
સોલા જે જી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ જે જી કેમ્પસ ઓફ એક્ષ્સેલેન્સ,દિવ્યભાસ્કર સામે,ગુલાબ ટાવર સામે,સોલા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૨૩૧૫
સોલા યુરો કિડ્સ ૩ સૂર્યનારાયણ  બંગલો, આર કે રોયલ હોલ પાસે,સત્યમ કોમ્પ્લેક્ષ લાઈન, સાયંસ સીટી રોડ,સોલા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૩૭૭૫૮૦૦૧૦
સોલા કે આર કે વર્મા સ્કૂલ પ્રતીક્ષા એપાર્ટમેંત સામે,સોલારોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૪૧૫૦૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9