અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ઘડિયાળ વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઘડિયાળ વેપારી સરનામું ફોન નં
મણીનગર અનીલ મોબાઈલ રીપેરીંગ સત્યમ ટાવર, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૫૫૮૮૫૯૩
મણીનગર શુભઘડી જી/૩, સુમેરૂ સાગર, બેન્ક ઓફ બરોડની સામે, મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૨૫૪૫૨૫૩૨
મણીનગર ધ વર્લ્ડ એન્ડ મોબાઈલ શોપ ૧૫/૧૬, યશ કોમ્પલેક્ષ, કર્ણાવતી દાબેલીની પાસે, હીરાભાઈ ટાવરની સામે, ઉત્તમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૨૫૪૫૨૬૦૪
મણીનગર ન્યુ ટાઈમ સેન્ટર શોપ નં-૧, પાર્ક લેન્ડ હોટલની નીચે, મણીનગર રેલ્વે ક્રોસીંગ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૨૫૪૫૨૩૧૫
મણીનગર સાગર એજન્સી ૧, ભાવીન કોમ્પલેક્ષ, જવાહર ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૨૫૪૭૧૪૭૮
મણીનગર રાજુ સ્ટોર ૧, તક્ષશીલા સ્કેવેર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ક્રૃષ્ણબાગ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૮૪૬૦૪૫૫૫૫૬
માણેકચોક ક્રિષ્ના મેટલ કોર્પોરેશન વાસણ બજાર, માણેકચોક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૯૩૭૯
મિર્ઝાપુર સોનુ એસટીડી પીસીઓ/સોનુ ગિફ્ટ આર્ટીકલ્સ ૩૭૨, રેન્ટીયાવાડી પાસે, સીએનઆઈ ચર્ચ સામે, સંદેશ પ્રેસ, મિર્ઝાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૬૩૧૫૭૯
મીઠાખળી ગીતાંજલી જ્વેલર્સ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જી/૨, મેઘા હાઉસ, કોટક માહેન્દ્રા બેન્કની સામે, લો ગાર્ડન રોડ, મીઠાખળી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૬૨૨૯૬
મીઠાખળી વેસ્ટસાઈડ સ્ટોર અભીજીત વી, માયોર્સ બંગ્લોઝની સામે, મીઠાખળી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૬૬૬૧૦૧૯૦
મેઘાણીનગર ન્યુ જય અંબે વૉચ એન્ડ ચશ્માઘર બ્લોક નં. ૧૦૦, ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, આશીષનગર સો. સામે, રામેશ્વર મહાદેવ રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૫૩૭૬૦૧૪૧૨
મેઘાણીનગર સાઈ ફેશન ૧૧૩ બી, શયોના પ્લાઝા, મેઘાણીનગર, મીના બજાર, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૮૯૮૦૯૪૬૮૭
મેઘાણીનગર જય અંબે એન્ડ વૉચ ચશ્માઘર શેખાવત કોમ્પલેક્ષ, હરીહર નગર સો., રામેશ્વર ક્રોસ રોડ, ભાર્ગવ રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૩૨૭૭૬૦૮૦૭
મેઘાણીનગર કમલ વૉચ એન્ડ રેડીયો સેન્ટર ૫૨, અંતિમ બસ સ્ટેશન, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૮૨૪૬૯૯૨૫૩
મેઘાણીનગર આર એચ ઈલેકટ્રોનીક્સ કલાપી નગર કોર્નર, મેલટલ વાડી સામે, મેઘાણીનગર રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૬૮૨૩૫૧
મેઘાણીનગર મહાદેવ ટ્રેડીંગ ૧૭/૧૮ ગુલબર્ગ શોપીંગ સેન્ટર, ઓમ નગર રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૬૫૪૫૫૪૪૩
મેઘાણીનગર એમ કે ટાઈમ ૪૭/૩૬૬ ન્યુ મેટલ વિન્ડોલ સામે, મેઘાણીનગર રોડ, કલાપી નગર કોર્નર, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૮૨૪૦૧૬૭૯૧
મેઘાણીનગર જયશ્રી ભારત વૉચ એન્ડ ચશ્માઘર ગર્વમેન્ટ ઓફીસર કોલોનીની સામે, મેઘાણીનગર ક્રોસ રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૬૮૦૯૮૫
મેમનગર રીષભ ઈન્ડ્રસ્ટ્રીસ ૧૩ સુશીનગર સો. પાર્ટ ૧, ઓડા હોલ પાસે, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૨૭૪૮૬૨૩૪
મેમનગર અંબિકા બેલ્ટ એન્ડ ઈલેકટ્રોનીક્સ ૩, વિશત કોમ્પલેક્ષ, વારીનાથ ચોકી પાસે, ૧૩૨ ફિટ રીંગ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૯૭૪૩૦૫૩૨૪
મેમનગર સેન્ટીમેન્ટસ ગીફ્ટ શોપ ૧, રાજુ કોમ્પલેક્ષ, અગ્રવાલ સ્વીટ્સની પાસે, ગુરૂકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૨૪૩૪૮૪૩૧
મેમનગર ક્વાર્ટઝ ટાઈમ ૨૫, શ્રીજી કોમ્પલેક્ષ, બેઝમેન્ટ, ગુરૂકુળ ટાવરની સામે, ડ્રાઈવ ઈન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૨૭૪૩૭૦૨૯
મેમનગર ગીફ્ટ શ્રી ૬૫, નીલમ પાર્ક, સુભાષચોક, પાર્શ્વનાથ ટાવરની સામે, ગુરૂકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૨૭૪૯૪૯૬૬
મેમનગર સીક્સધ સેન્સ ૧૦૩, મેઘાન્સ કોમ્પલેક્ષ, ઓક્સફોર્ડ ટાવરની સામે, ગુરૂકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૯૮૨૧૫૬૨૭
મેમનગર પાર્શ્વા ટાઈમ જીઆઈ/૧૩, ઓક્સફોર્ડ ટાવર, સ્ટ્રલીંગ હોસ્પિટલની પાસે, ગુરૂકુળ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૨૭૪૧૦૪૦૯
મેમનગર જય વોચ જી/૧૦, ચીન્મય ટાવર, સુભાષચોકની પાસે, ગુરૂકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૬૬૫૨૨૦૫૦, +(૯૧)-૯૯૭૪૬૬૨૯૦૯
મોટેરા મોમ ઓપ્ટીકલ એન્ડ વૉચીસ ૧૨, મહાદેવ પ્લાઝા, મોટેરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૭૯-૩૦૫૨૬૦૨૧
રખિયાલ શાહીના વૉચ સેન્ટર શો. નં. ૧૧, મ્યુનીસીપલ માર્કેટ બસ સ્ટેશન પાસે, રખીયાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૩ (૯૧)-૭૯-૫૫૨૩૪૬૨૬
રખિયાલ રેક્ષ વૉચ કંપની ૬૭૪, વહોરા વાડ, રખીયાલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૪૩૪૪૨૩
રતનપોળ નેશનલ વૉચીસ નાની રંગીલા પોળ, જયંત હોટલ સામે, રતનપોળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૬૨૬૯૫૫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15