અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ઘડિયાળ વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઘડિયાળ વેપારી સરનામું ફોન નં
ગાંધી રોડ ઉમીયા વૉચ કંપની ૫૪/૩, પતાશા પોળની સામે, જૈન દેરાસર, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૧૧૨૫૭
ગાંધી રોડ મંગલ ઘડી ૧૭૧૦/૫, જૈન દેરાસરની પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૪૭૮૮
ગાંધી રોડ યુનિવર્સલ વૉચ કંપની સેન્ટ્રલ બેન્ક ઈન્ડીયાની પાસે, કાળીમંદીરની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૫૫૨૭૯
ગાંધી રોડ ગુડલક ટ્રેડર્સ ૧, દેવનીવાસ કોમ્પલેક્ષ, ઢીંકવા ચોકી ઢાળ, લલીતા ફેક્ટરીની પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૪૭૨૨
ગાંધી રોડ ટાઈમ ટીચ ૩૧૧૧/૬, ચંદ્રવીલાસ હોટલની પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૭૬૪૦
ગાંધી રોડ માસ્ટર વૉચ કંપની નં-૩૧૧૭, રાધે ગેસ્ટ હાઉસની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૦૪૭૭
ગાંધી રોડ સેન્ટ્રલ વોચ કંપની ૩૧૧૬, ચંદ્ર વીલાસ હોટલની પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૮૩૦૩
ગાંધી રોડ વસંત ટ્રેડીંગ કંપની ૨૦૯, શ્રીજી કોમ્પલેક્ષ, યુનીયન બેન્ક ઈન્ડીયાની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૯૬૮૭
ગાંધી રોડ રોયલ વોચ કંપની પ્રા. લી. ૩૧૨૩, રતનપોળ કોર્નરની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૯૪૭૧
ગાંધી રોડ પ્રભાત વોચ કંપની ૪૫૫, દેના બેન્કની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૯૦૩૩
ગાંધી રોડ રસીક ટ્રેડીંગ કંપની જે/૨/૨૬૭૧, સરૈયા પોળની સામે, ઢીંકવા ચોકી, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૦૬૬૪
ગાંધી રોડ અજન્ટા વોચ કંપની ૭૦૭, સોમનાથ મહાદેવની સામે, પાડા પોળની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૭૦૮૧
ગાંધીનગર અંબિકા વૉચ સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ સેક્ટર ૧૭, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૦૧૬ (૯૧)-૯૮૨૪૬૭૬૩૦૭
ગાંધીનગર દુર્ગા વૉચ કં. શો. નં. ૪, ડબલ ડેકર, નાગરીક બેન્ક સામે, ૨૩/૨૪ મેન રોડ પાસે, કેપીટલ સ્પોર્ટ સામે, સેક્ટર - ૨૪, ગાંધીનગર સેક્ટર, ગુજરાત - ૩૮૨૦૨૪ (૯૧)-૭૯-૨૩૨૮૭૬૭૬
ગાંધીનગર વર્લ્ડ ટાઈમ ટ્રેસર્સ ઓફ વૉચીસ પ્લોટ નં. ૨૦૬/૧, ગાંધીનગર સેક્ટર ૨૧ ગાંધીનગર, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૦૨૧ (૯૧)-૯૮૭૯૧૩૪૦૦૬
ગાંધીનગર પાર્શ્વનાથ ઈન્ટરપ્રાઈસ શો. નં. ૮ મેન શોપીંગ, સેક્ટર - ૨૨ ગાંધીનગર, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૦૨૨ (૯૧)-૯૪૨૮૩૫૦૨૬૦
ગાંધીનગર દેવાંશી મોબાઈલ એન્ડ ટાઈમ્સ ચંદ્ર ફોટો સ્ટુડીયો નીચે, સેક્ટર -૨૪, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૦૧૬ (૯૧)-૯૯૯૮૧૭૩૯૩૯
ગાંધીનગર સોની ટાઈન્સ એન્ડ ગીફ્ટ આર્ટીકલ્સ ૮, સુમન સીટી, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સેક્ટર ૧૧, ગાંધીનગર એચ ઓ, ગાંધીનગર - ગુજરાત - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-૯૮૯૮૪૯૪૦૩૯
ગાંધીનગર કાવ્યા ગીફ્ટ શોપ ૩૦, સુપર મોલ ૨, ઈનફોસીટી, ગાંધીનગર એચ ઓ, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-૭૯-૬૪૫૧૧૨૫૬
ગાંધીનગર પુજા સીલેકશન ૩૮૨ વલ્લ્ભ ચેમ્બર્સ, સેક્ટર - ૧૬, શાલીમાર થિયેટર પાસે, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (ઓલસો સર્વસ અમદાવાદ) (૯૧)-૭૯-૨૩૨૩૦૨૧૮
ગાંધીનગર પ્રમુખ ગીફ્ટ કલેકશન ૩૮૭ લક્ષ્મી ચેમ્બર્સ, સેક્ટર - ૧૬, પંજાબ નેશનલ બેન્ક, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (ઓલસો સર્વસ અમદાવાદ) (૯૧)-૭૯-૨૩૨૨૫૧૬૯
ગાંધીનગર પાર્શ્વનાથ ઈન્ટરપ્રાઈસ શોપીંગ સેન્ટર, સેક્ટર ૨૨, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (ઓલસો સર્વસ અમદાવાદ) (૯૧)-૭૯-૨૩૨૪૧૪૩૫
ગાંધીનગર નવદુર્ગા વૉચ કંપની શોપીંગ સેન્ટર, સીલેકશન ટેલર્સ ની બાજુમાં, સેક્ટર ૨૪, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (ઓલસો સર્વસ અમદાવાદ) (૯૧)-૭૯-૨૩૨૨૯૧૮૫
ગાંધીનગર રીબોક સ્ટોર સુપર મોલ ૨, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ઈન્ફોસીટી ટાઉનશીપ, આઈડીબીઆઈ બેન્ક, જીએચ - ૫, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (ઓલસો સર્વસ અમદાવાદ) (૯૧)-૭૯-૩૦૫૨૩૦૦૦
ગાંધીનગર હાઈવે ધ ફેક્ટરી ઈસ્કોન મેઘા મોલ, રાજપથ કલ્બની પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૭૯-૪૦૦૨૬૧૮૧
ગુરુકુળ વોચ પેલેશ ૨૮, સન ફ્લાવર કોમ્પલેક્ષ, જનતા આઈસ્ક્રીમની સામે, ગુરૂકુળ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૨૭૪૪૯૪૦૬
ગુરુકુળ યોમન ટાઈમ પેલેશ એ/૧૭, રાજ પ્લાઝા કોમ્પલેક્ષ, સોનલ ક્રોસ રોડની પાસે, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૨૭૪૫૨૨૦૦
ગુરુકુળ સ્ટેપી ટોટલ મોબાઈલ સોલ્યુશન એએમ/૧૪, રાજ પ્લાઝા કોમ્પલેક્ષ, શણગાર જવેલર્સની સામે, સોનલ ક્રોસ રોડ, ગુરૂકુળ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૨૭૪૫૫૫૧૪
ગુરુકુળ સ્ટેપી ટોટલ મોબાઈલ સોલ્યુશન એએમ/૧૪, રાજ પ્લાઝા કોમ્પલેક્ષ, શણગાર જવેલર્સની સામે, સોનલ ક્રોસ રોડ, ગુરૂકુળ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૨૭૪૫૫૫૧૪
ગુલબાઈ ટેકરા ગીફ્ટ સીલેકશન ૨૭, સ્કાયલોન, જાનવી રેસ્ટોરન્ટની સામે, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૩૨૭૦૯૨૬૨૨
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15