અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ઘડિયાળ વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઘડિયાળ વેપારી સરનામું ફોન નં
જીવરાજપાર્ક જીગર ટાઈમ પેલેસ ૧૪/એ ધનલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, વેજલપુર રોડ, જીવરાજપાર્ક ચાર રસ્તા, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૭૯-૨૬૮૨૧૫૬૧
જીવરાજપાર્ક ૨ટી વોચ વર્લ્ડ ૧૮, સામીમ સોસાયટી, જીવરાજ પોલીસ ચોકીની પાછળ, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૮૨૫૭૦૦૧૨૩
જીવરાજપાર્ક ગોપી વોચ કંપની ગનાનંદા બસ સ્ટોપ, જીવરાજ ક્રોસ રોડની પાસે, વેજલપુર, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૭૯-૨૬૮૨૪૬૭૪
જુહાપુરા મુસ્કાન વૉચ કંપની યુ,એલ-૧૮, રોયલ અકબર, લાલ પ્લાઝાની સામે, જુહાપુરા ટુ સરખેજ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૯૦૪૩૮૦૬૦૭
જુહાપુરા મન્સુરી વોચ એન્ડ ઈલેકટ્રોનીક્સ ૩૭, મેઈન બજાર, ડૉ. હારાડીની સામે, સરખેજ રોડ, જુહાપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૮૨૪૬૯૧૨૫૫
જોધપુર યોગેશ્વર વૉચ કં. એ વિંગ, સેલેર, ગોલ્ડ કોઈન કોમ્પલેક્ષ, બેસમેન્ટ શોપ ૭, જોધપુર ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૪૫૦૧૩૨૯
ઠક્કરબાપા નગર વિનીતા કટલરી સ્ટોર ઠક્કરબાપા નગર બસ સ્ટેશન સામે, જય અંબે હોલ પાસે, ઠક્કરબાપાનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૯૯૭૯૧૬૯૧૧૩
ઠક્કરબાપા નગર શ્રી શક્તિ ટાઈમ ૧, વિહલ શોપીંગ સેન્ટર, ઠક્કરબાપાનગર બસ સ્ટેશન, રત્નબા રોડ પાસે, ઠક્કરબાપાનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૯૯૧૩૮૮૯૮૬૧
ઠક્કરબાપા નગર ગીફ્ટ એન્ડ ગીફ્ટ મોબાઈલ શોપ શોપ નં-૪, ખોડીયાર જ્યોત સોસાયટી, ડાયમંડ મીલની પાસે, નીકોલ ગામ રોડ, ઠક્કરબાપાનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૯૮૭૯૧૫૦૯૬૭
ડ્રાઈવ ઇન રોડ ઈમપ્લ્સ સીલેકશન ૧૬, હેરીટેઝ પ્લાઝા, યુજીએફ, ગુરૂકુળ ટાવરની સામે, ગુરૂકુળ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૪૦૦૫૮૬૪૫
ડ્રાઈવ ઇન રોડ ધ ટાઈમ ફેક્ટરી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, હીમાલ્યા મોલ, ડ્રાઈવ ઈન સીનેમાની પાસે, ડ્રાઈવ ઈન રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૪૦૦૫૯૫૪૫
ડ્રાઈવ ઇન રોડ બીગ બઝાર હીમાલ્યા મોલ, ડ્રાઈવ ઈન રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૩૦૧૭૬૩૧૭
ત્રણ દરવાજા આફસા ગીફ્ટ આર્ટીકલ્સ ૩૯, ટ્યુટોરીયલ માર્કેટ, ત્રણ દરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૪૨૭૮૦૬૨૮૫
ત્રણ દરવાજા કાશીશ સીલેકશન ૩૭, ટ્યુટોરીયલ માર્કેટ, ત્રણ દરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૨૪૩૪૧૧૧૬
ત્રણ દરવાજા ઈએમએમ ઘડીયાળી એન્ડ સન્સ ૧૮૦૮, ત્રણ દરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૫૧૭૬૨
દિલ્લી ચકલા એ કે વૉચ કં. દવા બજાર, દિલ્લી ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૭૯-૬૬૩૮૯૭૯
દિલ્લી ચકલા નિલેશ વૉચીસ કં. ૨૦૪૪, ઘાન્ચી ની પોળ, દિલ્લી ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૭૯-૨૫૬૦૨૧૫૩
દિલ્લી ચકલા એ કે વૉચ કં. દવા બજાર, દિલ્લી ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૭૨૮૪૬
દિલ્લી ચકલા પ્રીમીયર વૉચ સર્વિસ શો. નં. ૯૧૩, ભાદભુજા હાડવૈદ સામે, દિલ્લી ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૯૨૪૩૩૪૨૯૩
નરોડા લાલા મોબાઈલ શોપ એન્ડ વૉચ સેન્ટર શો. નં. ૭, જનતા કલર્સ કંપની પાસે, જી ડી હાઈ સ્કુલ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૫૭૪૪૦૫૦૫૫
નરોડા નીલકંઠ વૉચ કં. સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ ૧૦ અર્જુન કોમ્પલેક્ષ, બીઓઆઈ ની બાજુમાં, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૦૬૭૪૯૦૯૧૮
નરોડા નીલકંઠ વૉચ કં. ૧૦ અર્જુન કોમ્પલેક્ષ, બીઓઆઈ ની બાજુમાં, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૮૧૪૦૧૮૦૫૬૭
નરોડા ન્યુ ચામુંડા વૉચ કંપની ૨ ખોડીયાર ચેમ્બર્સ, ભાગ્યોદય સો. ની બાજુમાં, પદમાવતી સો. સામે, નિકોલ રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૮૨૪૮૮૭૧૬૫
નરોડા રવિ વૉચ એન્ડ ઈલેકટ્રોનિક્સ સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ ૩૮ શ્રી હરી કોમ્પલેક્ષ, સંગીતા રેડીયો સામે, સુતરખાના, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૮૨૫૫૩૭૩૧૬
નરોડા રીલાયન્સ વૉચ સર્વિસ ૫ કલ્યાણ વાડી, બંસીધર મીલ પાસે, નરોડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૯-૨૨૨૦૦૧૩૦
નરોડા પટેલ વૉચ કં. (નરોડા રોડ) જે ડી ચેમ્બર્સ, કચ્છ કાડવા પટેલ સામજ વાદ પાસે, જે આર અમીન પેટ્રોલ પંપ પાસે, નરોડા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૯-૨૨૮૧૬૭૮૭
નરોડા ન્યુ દીપક વૉચ કંપની એ.એમ.ટી.એસ સ્ટોપની પાસે, શ્રીરામ એપાર્ટમેન્ટની સામે, નરોડા રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૯-૨૨૮૪૫૨૧૮
નરોડા જીઆઈડીસી ટ્રાન્સીએન્ટ ઈલેક્ટ્રોનીક્સ સી/૮૩/૬ ફેસ ૨, જીઆઈડીસી એસ્ટેટ, નરોડા જીઆઈડીસી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૯-૫૫૧૨૯૮૪૨
નવરંગપુરા સર્વોદય વૉચ કં. ૪, કુંજન કોમ્પલેક્ષ, સરદાર પટેલ કોલોની પાસે, ૩ કુમકુમ સો. મહારાજ સમોસા સેન્ટર પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૬૬૯૮૫
નવરંગપુરા રાધિકા ઓવરસીસ/શ્રીજી કોર્પોરેશન ૧ નિશ્કા એવન્યુ, પીઝા હટ સી જી રોડ સામે, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૫૬૪૧૫૧
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15