અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ઘડિયાળ વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઘડિયાળ વેપારી સરનામું ફોન નં
ગાંધી રોડ નેહલ વૉચ કં. ૧૭૧૦ ઢીંકવા ચોકી ઢાળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૬૦૫૩૦
ગાંધી રોડ બંટી ટ્રેડર્સ ૧૧૫, વ્રજભુમિ કોમ્પલેક્ષ, જુના પ્રતાપ સિનેમા પાસે, ફુવારા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૯૨૫૬૧૫૧૩૧
ગાંધી રોડ માયા ટ્રેડર્સ શો નં. ૧૧૮, વ્રજ ભુમિ કોમ્પલેક્ષ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૫૪૦૮૭
ગાંધી રોડ ન્યુ લિપસન વૉચ કંપની બાલ હનુમાન પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૯૨૫૭૧૯૯૭૧
ગાંધી રોડ શ્રી ખોડીયાર ટ્રેડીંગ કંપની ૧ કનક ચેમ્બર્સ, ચંદ્રવિલાસ હોટલ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૪૨૬૨૨૫૪૦૮
ગાંધી રોડ મહાલક્ષ્મી વૉચ કં. ચંદ્ર વિલાસ હોટલ ની બાજુમાં, ગાંધી રોડ, અમાદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૪૫૯૪
ગાંધી રોડ દર્શક વૉચ કં. પતાસા પોળ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૩૫૫૮
ગાંધી રોડ નીકકંઠ વૉચ કં. ૧૭૦૬ ઢીંકવા ચોકી ની ઢાલ, સારૈયા પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૪૪૭૮
ગાંધી રોડ પ્રયાગ વૉચ કં. ઢીંકવા ચોકડી રોડ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૧૦૬૫
ગાંધી રોડ કાનુન્ગા ટાઈમ કોર્પોરેશન સારૈયા પોળ સામે, ઢીંકવા ચોકી ઢાલ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૯૧૧૪
ગાંધી રોડ ઠક્કર વૉચ કં. ૧૭૧૦, ઢીંકવા ચોકી પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૮૦૦૭
ગાંધી રોડ અતુલ ટ્રેડર્સ ૯ દવે નિવાસ કોમ્પલેક્ષ બીજો માળ, ઢીંકવા ચોકી પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૦૪૦૩
ગાંધી રોડ પારસ ટ્રેડીંગ કં (ગાંધી રોડ) ૨૬૯, પતાસા પોળ પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૯૮૩૬
ગાંધી રોડ જીયા ટ્રેડર્સ જીયા બિલ્ડીંગ, લલિતા ફેક્ટરી સામે, ઢીંકવા ચોકી ઢાલ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૨૫૭૬
ગાંધી રોડ કુશ કોર્પોરેશન (ગાંધી રોડ) સારૈયા પોળ પાસે, ઢીંકવા ચોકી ઢાલ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૭૭૭૯
ગાંધી રોડ દેસાઈ નયલચંદ અમૃતલાલ ૩૧૧૮, પંકજ એન્ડ સીન્ધ બેન્ક પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૮૭૩૭
ગાંધી રોડ મહાવીર માર્કેટીંગ ૧૩/૧ ઘીયા બિલ્ડીંગ પહેલો માળ, લલિતા ફેક્ટરી સામે, ઢીંકવા ચોકી ની ઢાલ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૮૭૮૮
ગાંધી રોડ કનક એન કનક પેન ૨૩૭, ખારકુવા ની પોળ, પતાસા ની પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૫૮૭૭
ગાંધી રોડ શ્રેયસ ગીફ્ટ એન્ડ ટેલીકોમ ૧૮૮૧ પાડાપોળ, ગાંધી રોડ, ખાડીયા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૬૪૪૬
ગાંધી રોડ ખુશબુ ટાઈમ દવે નિવાસ, ઢિંકવા ચોકી ની પોળ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૩૯૦૯
ગાંધી રોડ ન્યુ પુનમ વૉચ કં. કાચેરીયા પોળ, બાલ હનુમાન સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૨૫૩૯૩૬૦૫
ગાંધી રોડ અંબિકા વૉચ કં. ૭૨૪/૧, પાડા ની પોળ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૯૬૪૩
ગાંધી રોડ મધુસુદન વૉચ કં. ૩૧૨૨, ગુર્જર સાહીત્યભુવન, રતન પોળ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૯૧૪૪
ગાંધી રોડ રીકોન માર્કેટીંગ બી/૧૧, હીરા પ્રભુ કોમ્પલેક્ષ, પહેલો માળ, બેન્ક ઓફ બરોડા પાસે, બાલ હનુમાન પાસે, ફુવારા સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૩૭૭૯૪૬૦૪૭
ગાંધી રોડ શ્રી લક્ષ્મી સ્ટોર જી/૨૦, કે.ટી.પ્લાઝા, ફુવારા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૩૦૨૨૨૭૩૨
ગાંધી રોડ કૃપા ટ્રેડર્સ એ-૧૦, પહેલે માળ, કે.ટી.પ્લાઝા, બેન્ક ઓફ બરોડા, કુવારા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૯૩૧૬૫
ગાંધી રોડ મમ્મી ટ્રેડીંગ કંપની જી-૨૮, કે.ટી.પ્લાઝા માર્કેટ, બેન્ક ઓફ બરોડાની પાસે, ફુવારા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૨૪૦૨૯૬૬૧
ગાંધી રોડ કેપીટલ માર્કેટીંગ ઈશ્વરકૃપા બિલ્ડીંગ, ઢીંકવા ચોકી, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૨૫૦૦૫૫૨૫
ગાંધી રોડ જીતુ ટ્રેડર્સ ૧૦૮, વ્રજભુમી કોમ્પલેક્ષ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૯૩૩૭૬
ગાંધી રોડ પ્રતાપરાય પરમાર ૧૭૧૪/૩, બાલાહનુમાનની સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૯૮૫૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15