અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ઘડિયાળ વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઘડિયાળ વેપારી સરનામું ફોન નં
રાણીપ દર્શન વૉચ કં. ૪૯ અંબિકા કૃપા સો., નિર્ણયનગર, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૭૯-૨૭૬૨૦૪૮૯
રાણીપ દુર્ગા વૉચ કં. જી૮, મારુતિ કોમ્પલેક્ષ, સરદાર ચોક, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૭૯-૩૨૫૨૧૧૧૦
રાણીપ શ્રી જગદીશ મેટલ સ્ટોર્સ નીલકંઠ મહાદેવ મંદીરની પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૭૯-૨૭૫૨૨૬૨૬
રાયપુર જનરલ ટ્રેડીંગ કં. બીજો માળ આનંદ ચેમ્બર્સ, રાયપુર કોટની રંગ, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૭૧૬૮
રાયપુર બ્લુ સ્કાય વૉચીસ એન્ડ ઓપ્ટીકલ બીઆરજી ૨૩, કાંકરીયા રોડ,પાન્ટાલુન્સ જીએફ, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૭૯-૩૦૨૧૦૦૭૭
રાયપુર જસ્ટ ઈન વોગ્યુ ૧૦, એકરેસ અમદાવાદ સીટી મોલ, કાંકરીયા રોડ, રાયપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૭૯-૩૦૨૨૦૪૮૧
રાયપુર ચકલા લા વર્લ્ડ ચોઈસ ૭૧૦, મહાલક્ષ્મી પોળ, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૪૨૩૬૯
રીલીફરોડ વિપુલ વૉચ કં. ધાના સુથાર, ગુલાબભાઈ હોસ્પીટલ ની નીચે, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૭૨૧૭
રીલીફરોડ મોનાલીસ નોવેલ્ટી સ્ટોર્સ ઓરીએન્ટલ બિલ્ડીંગ પાસે, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૫૫૨૦૯
રીલીફરોડ જય બાલ હનુમાન સ્ટોર્સ ૨૦ વિશાલ કોમર્સીયલ સેન્ટર, રીલિફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૫૬૨૩૪
રીલીફરોડ નોવેક્ષ ટાઈમ ૧૩૬૩, ઝાફરી મંજીલ, રીલીફ સીનેમાની પાસે, સાલાપાસ રોડ, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૫૦૮૪૮
રીલીફરોડ ઈડોક્ષ શોપી આકાર કોમ્પલેક્ષ, રીલીફ સીનેમા ક્રોસ રોડની પાસે, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૫૦૧૮૮૧
રીલીફરોડ બીગ સી કલેકશન ૧૩૬૧/૨, રીલીફ સીનેમાની પાસે, અલીફ કોમ્પલેક્ષની સામે, સાલાપાસ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૨૨૫૨૩
રીલીફરોડ નેશનલ ટાઈમ ૧૫/બી, મહારાજા કોમ્પલેક્ષ, પથ્થરકુવા, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૫૦૫૬૯૬
રીલીફરોડ પ્રીન્સ ઓપ્ટીશીયન એન્ડ વૉચ ૧૧૨૪, આશીયાના હોટલની સામે, સાલાપાસ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૩૭૪૦૧૨૭૨૬
રીલીફરોડ સુરુર કસ્ટમ શોપ રીલીફ સીનેમાની સામે, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૯૦૮૧૬
રીલીફરોડ બીગ સી કલેકશન ૧૩૬૧/૨, અલીફ કોમ્પલેક્ષની સામે, રીલીફ થીયેટર્સની પાસે, સાલાપાસ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૩૦૦૧૯
રીલીફરોડ સુકન કોન્સ્યુમર્સ સ્ટોર્સ ૧, મુર્તીમંત કોમ્પલેક્ષ, રૂપમ સીનેમાની સામે, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૬૫૩૫૭
રેવડી બજાર કે એમ કન્જ્યુમર સ્ટોર્સ/કે એમ સીલેકશન રેવડી બજાર સર્કલ, આનંદ ટી સ્ટોલ પાસે, રેવડી બજાર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૭૧૯૬૫
લાલ દરવાજા ઈએમ.એમ.વોચ ત્રણ દરવાજા, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૦૧૬૦૭૧૨૭૧
વટવા લક્ષ્મી એન ફેબ ૨૫ નિલસીન પ્લોટ વટવા જીઆઈડીસી, ઓલોય્સ સ્ટીલ ફેસ ૧ જીઆઈડીસી પાસે, જીઆઈડીસી વટવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (ઓલસો સર્વસ સુરત) (૯૧)-૭૯-૨૫૮૯૦૧૩૪
વટવા મયુર ટાઈમ સેન્ટર શક્તિ શારદા બિલ્ડીંગ, જેઠાભાઈ ની વાવ, વટવા રોડ, વટવા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૦ (૯૧)-૯૮૨૪૩૬૬૪૮૯
વસ્ત્રાપુર અંજલી સીલેકશન ૨૫, સરદાર સેન્ટર, વસ્ત્રાપુર લેક સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૬૩૮૭૦૧૦૧૦
વસ્ત્રાપુર અંબિકા ટાઈમ ૧૦, વૈભવ ટાવર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, નાલંદા કોમ્પલેક્ષની સામે, પ્રેમચંદનગર, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૬૮૭૨૯૩૩૩૮
વસ્ત્રાપુર અંબિકા ટાઈમેક્ષ કારોપ લેમેક્ષ ઓફીસ, ૧૦ વૈભવ ડીલક્ષ ટાવર, નાલંદા કોમ્પલેક્ષની સામે, પ્રેમચંદનગર રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૯૭૭૭૫૨
વસ્ત્રાપુર ધ બ્યુટી શોપ પહેલે માળ, સનય-૧, શીવાલીક પ્લાઝાની સામે, એ.એમ.એ.ની પાસે, અટારીયા રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૫૪૫૧૧૧૧
વસ્ત્રાપુર હીના વોચ હાઉસ ૫ સી.જે.ચેમ્બર્સ, રામાપીર મંદીરની સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૨૨૮૪૨૭૩૯૫
વસ્ત્રાપુર ગાયત્રી ટાઈમ એન્ડ ટ્રેડર્સ ૩, હીરાન્યાન કોમ્પલેક્ષ, ફાઉન્ટેન નહેરૂ પાર્કની પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૭૩૩૪૧૧
વસ્ત્રાપુર હીના વોચ હાઉસ સી.જે.ચેમ્બર્સ, રામાપીર મંદીરની સામે, વસ્ત્રાપુર ગામ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૨૭૬૮૩૦૭૩૯
વસ્ત્રાપુર ધ ટાઈમ ફેક્ટરી આલ્ફા વન મોલ, વસ્ત્રાપુર લેકની સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૪૦૩૦૭૬૯૨
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15