અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ઘડિયાળ વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઘડિયાળ વેપારી સરનામું ફોન નં
વસ્ત્રાપુર ઈથોસ સ્વીસ વોચ સ્ટુડીયો જી-૮ એન્ડ ૯, આલ્ફા વન મોલ, વસ્ત્રાપુર લેકની સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૪૦૩૨૭૬૫૫
વસ્ત્રાપુર ન્રૃતિકા એન્ટરપ્રાઈસ શોપ નં-૮, માનસી કોમ્પલેક્ષ, પહેલે માળ, એએમસીઓ બેન્કની પાસે, સ્વામીનારાયણ ટેમ્પલની સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૭૬૭૭૪૪
વસ્ત્રાપુર હીલાયોસ ધ વોચ સ્ટોર પહેલે માળ, નં-એફ/૪૩, આલ્ફા વન મોલ, વસ્ત્રાપુર લેક રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૪૦૦૬૭૬૧૦
વસ્ત્રાપુર લાઈફ સ્ટાઈલ ડીપાર્ટમેન્ટ સ્ટોર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર એન્ડ પહેલે માળ, પ્લોટ નં-૨૧૬, આલ્ફા વન મોલ, વસ્ત્રાપુર લેકની પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૪૪૫૦૪
વસ્ત્રાપુર શોપર્સ સ્ટોપ આલ્ફા વન મોલ, પ્લોટ નં-૨૧૬, ટી.પી. સ્કીમ-૧, વસ્ત્રાપુર લેકની પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૪૦૨૭૨૩૨૩
વસ્ત્રાલ નવરંગ વૉચ એન્ડ મોબાઈલ શોપ ૨૭, સાઈધામ શોપીંગ સેન્ટર, સહજાનંદ સ્કુલ નીચે, મહાદેવનગર, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૮ (૯૧)-૯૯૭૯૭૮૪૮૮૪
વસ્ત્રાલ હરીઓમ બેલ્ડ એન્ડ ચશ્માઘર ૧૦ ગાયત્રી પાર્ક સો., વસ્ત્રાલ રોડ, એસ્ટેટ સામે, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૯૯૮૨૪૦૪૯૮
વાસણા પ્રિયા વૉચ કં. બી ૬ માધવ એપાર્ટમેન્ટ, વાસણ બસ સ્ટેશન પાછળ, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૪૨૬૪૧૫૫૦૪
વાસણા લિબર્ટી વૉચ ૧૬, વિજય કોમ્પલેક્ષ લોવર લેવલ, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૨૬૬૦૩૭૨૨
વાસણા ન્યુ વૉચ કં. ૨૨/બી મંગલતીર્થ ટાવર, ધરનીધર દેરાસર પાસે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૨૬૬૧૦૪૯૯
વાસણા રાજવી સીલેકશન ૬, એલ-એલ, ટેમ્પલ એવન્યુ, ધરણીધર દેરાસરની પાસે, સંકલ્પ રેસ્ટોરન્ટની પાસે, વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૨૬૬૩૧૧૦૬
વાસણા રાજવી સીલેકશન ૬, ટેમ્પલ એવન્યુ, ધરણીધર દેરાસરની પાસે, વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૨૬૬૦૭૬૧૭
વિરાટનગર ન્યુ સુપર માર્કેટ ૧૮, ન્યુ એ.એમ.સી. બિલ્ડીંગ, નેશનલ હાઈવે-૮, વીરાટનગર ક્રોસ રોડની પાસે, વીરાટનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૭૯-૨૨૯૭૫૨૭૭
વેજલપુર મયુર વૉચ કં. મેઘમલ સો., આર આર દ્રીવેદી સ્કુલ સામે, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૮૧૪૦૧૨૪૦૧૦
વેજલપુર શાન કલેકશન વેજલપુર પોલીસ ચોકી ની પાછળ, એકતા ગ્રાઉન્ડ સામે, મુસ્કાન ગાર્ડન પાસે, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૯૯૮૮૯૬૯૮૬
વેજલપુર હિના ઈન્ટરપ્રાઈસ જી-૩, શાંતીનાથ કોમ્પલેક્ષ, બેકરી સીટી ની બાજુમાં, શ્રીનંદનગર પાર્ટ ૧, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૮૯૮૮૧૮૧૫૫
વેજલપુર શ્રી વિશ્વકર્મા વૉચ કં. ૬, ઉમાસુત કોમ્પલેક્ષ, વસ્ત્રાપુર રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૭૯-૨૮૬૧૩૨૨૪
વેજલપુર વિશ્વકર્મા ૬ ઉમાસુત કોમ્પલેક્ષ, વસ્ત્રાપુર ક્રોસીંગ પાસે, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૭૨૫૬૦૦૩૧૧
શાહ આલમ પ્રકાશ વૉચ કં. શાહ આલમ ટોલનાકા, ગીતા મંદિર રોડ, શાહ આલમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૯૦૬૬૬
શાહપુર શ્રી ચીનતામણી સ્ટોર/અરીહંત સીલેકશન ૩૪૪૨, શાહપુર ચકલા, શાહપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૭૯-૨૫૬૦૩૬૬૮
શાહપુર ગુનાટીટ વૉચ કં. બી/૩ લાલ સ્કુલ પાસે, શાહપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૭૯-૨૫૬૨૪૭૩૫
શાહપુર દરવાજા ધીરજલાલ એન્ડ સન્સ શાહપુર દરવાજા પાસે, શાહપુર દરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ ૨૫૬૨૦૫૪૨
શાહીબાગ અરીહંત વૉચ કં. રેટ જી/૧૨, ઘેવર કોમ્પલેક્ષ, ઘનસીરામ ચૌધરી હોલ સામે, રાજસ્થાન હોસ્પીટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૭૯-૩૦૨૨૦૭૦૯
શાહીબાગ અંબિકા ગેસ સર્વિસ (શાહીબાગ) ૬/૧ ગિરધર નગર, પરાગ સ્કુલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૭૯-૨૨૮૬૫૯૬૭
શાહીબાગ ડાઈમન્ડ વૉચ કં. શો. નં. ૨૨, સુકુન શોપીંગ સેન્ટર, પહેલો માળ, રાજસ્થાન હોસ્પીટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૭૧૪૫૩૬૭૦૬
શાહીબાગ રોયલ ગીફ્ટ પેલેસ જી/૨૮, અસ્થમંગલ કોમ્પલેક્ષ, રાજસ્થાન હોસ્પીટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૮૯૮૭૫૮૭૬૯
શાહીબાગ મહાકાળી હેલમેટ હાઉસ શ્રી રામ વાટીકા, ગીરધરનગર રોડ, એસ બી આઈ બેન્ક સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૮૪૬૦૫૯૩૨૨૦
શાહીબાગ જન્તા વૉચ કંપની મ્યુનીસીપલ શો. નં. ૭, દારીયા ખાન ગુમ્મત પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૭૧૪૪૬૫૭૬૧
શાહીબાગ પોપ્યુલર વૉચ સર્વીસ પોલીસ કમીશ્નર ઓફીસની સામે, શાહીબાગ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૭૯-૨૫૬૨૬૪૭૫
શાહીબાગ સહેલી સીલેકશન એફ-૩૪, શુભ કોમ્પલેક્ષ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલની પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૭૯-૨૨૮૬૫૦૬૩
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15