અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ઘડિયાળ વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઘડિયાળ વેપારી સરનામું ફોન નં
બાપુનગર જય ભવાની ગીફ્ટ આર્ટીક્લ ૧૧, મનહરનગર શોપીંગ સેન્ટર, ક્રિષ્ના વીદ્યાલયની સામે, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૭૯-૬૫૨૪૯૧૪૭
બાપુનગર પટેલ બેલ્ટ હાઉસ ૫, માત્રુશક્તિ સોસાયટી, સેલ્સ ઈન્ડીયાની પાસે, ઈન્ડીયા કોલોની રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૭૯-૨૨૭૪૮૭૯૬
બાપુનગર સાજન વોચ એન્ડ મોબાઈલ કેર શોપ નં-૨ ઈ કોલોની, આંબેડકર હોલની પાસે, અંબર સીનેમા રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૬૬૨૦૭૯૭૧૨
બાપુનગર પટેલ ટાઈમ ૨૬, રાજલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, સમજુબા હોસ્પિટલની સામે, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૭૯-૨૨૭૬૧૩૫૧
બાવલા એસ કે ફેશન ઠાકોર વાસ નો કાંચો સામે, મેન બજાર, બાવલા, બાવલા - ૩૮૨૨૨૦ (ઓલસો સર્વસ અમદાવાદ) (૯૧)-૯૭૨૩૭૨૮૯૮૯
બોડકદેવ શ્રી ગણેશ ટેક્નોલોજી જી-૨૭, આર્યમાન આવાસ, સાઈબાબા મંદિર સામે, રામદેવનગર ક્રોસ રોડ પાસે, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૭૨૩૪૨૫૫૩૫
બોપલ પ્રિન્સ ગીફ્ટ આર્ટીકલ ૩, પુજન કોમ્પલેક્ષ, કબીર એનક્લેવ પાસે, બોપલ ઘુમા રોડ, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૭૨૪૨૭૭૨૪૪
બોપલ માર્ક વૉચ સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ ૨, સ્વામિનારાયણ મંદિર ની નીચે, સરકારી વેલ પાસે, બોપલ, અમદાવાદ (૯૧)-૯૮૯૮૨૩૧૧૫૪
બોપલ સંકર વૉચ એન્ડ ઈલેકટ્રીકલ્સ ૧૩, નારાયણ કૃપા કોમ્પલેક્ષ, રુશીકેશ પાર્ક સામે, બોપલ ઘુમા રોડ, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૩૭૫૪૦૨૨૭૮
બોપલ કેપ્ટન્સ ચોઈસ ૩, કબીર એનક્લવ, પહેલો માળ, હોમેઓપેથીક કોલેજ સામે, બોપલ ઘુમા રોડ, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૦૯૯૯૨૯૯૭૦
બોપલ ટ્રેન્ડઝ ફેશન ૧૨, સત્યમ કોમ્પલેક્ષ, આબાદનગર બસ સ્ટેશન પાસે, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૨૭૧૭-૩૧૭૬૭૮
બોપલ દ્રષ્ટિ ચશ્મા એન્ડ વૉચ કં. ૩, શીવ કોમ્પલેક્ષ, શાક માર્કેટ સામે, ન્યુયોર્ક આરકેડ પાસે, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૭૨૫૫૭૪૦૨૭
ભદ્ર નેશનલ વૉચ કં. ૪૭૩૮, ઈન્ડીયન બેન્ક સામે, મિશન રોડ, ભદ્ર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૮૧૧૬૦
ભદ્ર ડાઈમન્ડ વૉચ કં. હોટલ પેરામાઉન્ડ પાસે, આલિફ મસ્જીદ ની નીચે, ત્રણ દરવાજા, ભદ્ર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૫૦૨૯૭૧
ભદ્ર ટાઈમ કીંગ ૨૪૮૭, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડીયાની પાસે, ઈટાલીયન બેકરી મીસન રોડ, ભદ્ર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૫૩૯૨૮
ભદ્ર કિસ્મત સ્ટોર્સ પ્રેમાભાઈ હોલની સામે, બેંક ઓફ ઈન્ડીયાની બાજુમાં, ભદ્રા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૫૯૪૩૦
મણીનગર વર્ધાન ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ શીવ કોમ્પલેક્ષ, ઉત્તમનગર ટોલનાકા, ઈશનપુર રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૨૫૪૬૮૭૨૭
મણીનગર વિનય ટાઈમ જી-૬ રુપ કોમ્પલેક્ષ, ખોડીયાર માતા મંદિર સામે, બીઆરટીએસ બસ સ્ટેશન પાસે, સ્વાગત હોટલ નીચે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૫૮૪૯૮૬૬
મણીનગર વિશાલ ફેશન હબ એલ-૫, ઘડીયાલી, કોમ્પલેક્ષ, મણીનગર ભજીયા હાઉસ સામે, જવાહર ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૦૯૯૫૫૭૯૨૩
મણીનગર ફેવરેટ ટાઈમ સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ ૭ સ્વપન કોમ્પલેક્ષ, જવાહર ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૯૮૦૬૦૭૧૪
મણીનગર ઉમીયા ઓપ્ટીકલ એન્ડ વૉચ એ/૬, મહાલક્ષ્મી સેન્ટર, સરદાર પટેલ હોસ્પીટલ સામે, રામબાગ, એલ જી હોસ્પીટલ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૪૨૯૦૨૩૪૫૨
મણીનગર અરીહંત મોબાઈલ શોપ ૩૦-૧ અનુરાગ ફ્લેટ, કાંકરીયા, ભૈરવનાથ ક્રોસ રોડ, યુકો બેન્ક પાછળ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૯૨૪૪૨૩૪૩૨
મણીનગર ઉમીયા ઓપ્ટીકલ એન્ડ વોચ વિષ્નુ ભવન, દક્ષીની સો. પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૪૦૩૮૭૦૫
મણીનગર દાવડા વૉચ કં. ન્યુ મ્યુનીસીપલ સ્લમ ક્વાટર સામે, ખોખરા મણીનગર રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૬૯૨૩૨
મણીનગર વિનાયક વૉચ એન્ડ ગીફ્ટ સેન્ટર હોટલ માન સરોવર બિલ્ડીંગ, મણીનગર રેલ્વે ક્રોસીંગ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૨૫૪૫૩૭૯૯
મણીનગર અજન્ટા ટાઈમ જી-૩, ક્રિષ્ના પેલેસ, બેન્ક ઓફ ઈન્ડીયાની સામે, સ્ટેશન રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૬૫૪૩૫૫૪૧
મણીનગર ક્રિષ્ના ટાઈમ / પ્રદીપ વીડીયો ચેનલ ૧, શીવમ એવન્યુ, મણીયાસા સોસાયટી કોર્નરની પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૨૨૭૭૦૩૩૩
મણીનગર વીનાયક વૉચ કંપની ૩૫, નાથાલાલ અંડરબ્રીજ, સીંધી માર્કેટની પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૪૨૮૧૧૪૪૧૫
મણીનગર ક્રિષ્ના (મણીનગર, પાર્થ કોમ્પલેક્ષ) ૩, પાર્થ કોમ્પલેક્ષ, વલ્લભવાડી બસ સ્ટોપની પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૨૫૪૬૯૮૦૨
મણીનગર વીજય ટાઈમ સર્વીસ મોતીલાલ એસ્ટેટ, ભૈરવનાથ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૨૫૪૬૩૨૦૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15