અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ઘડિયાળ વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઘડિયાળ વેપારી સરનામું ફોન નં
એલિસબ્રીજ કેન માર્ટ ૭, દેવ કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, પરીમલ ગાર્ડનની પાસે, પરીમલ ક્રોસ રોડ, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૪૦૦૨૨૨૬૧
ઓઢવ અમર જ્યોત ઈલેકટ્રોનીક્સ એન્ડ ગીફ્ટ આર્ટીકલ સી/૧૧ સોહમ કોમ્પલેક્ષ પહેલો માળ, સોની ની ચાલ, પાનેતર ગેસ્ટ હાઉસ સામે, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૮૨૫૫૩૬૬૪૫
ઓઢવ અમી ઈલેકટ્રોનીક્સ એ/૭, મુરલીધર સોસાયટી, છોટાલાલની ચાલીની પાસે, ઓઢવ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૭૯-૨૨૮૯૩૬૩૧
ઓઢવ ન્યુ ઉમિયા વોચ કંપની ઈ-૭, ગાંધી પાર્ક સોસાયટી, નવદીપ પાન પાર્લરની બાજુમાં, વિરાટનગર રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૭૯-૨૨૯૭૩૦૪૫
ઓઢવ શ્રી લક્ષ્મી વોચ કંપની ૧૦૫, વીમલ પાર્ક સોસાયટી, રાજેન્દ્ર પાર્ક રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૭૯-૨૨૮૭૬૩૪૦, +(૯૧)-૯૮૭૯૧૬૫૯૩૭
ઓઢવ જી.આઈ.ડી.સી શ્રીરામ એન્જીનીયર્સ ૫, સાફીર કોમ્પલેક્ષ, પહેલે માળ, કારગો ફોર્ડની પાસે, રત્નામ કોમ્પલેક્ષની સામે, ઓઢવ જી.આઈ.ડી.સી., અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૨૮૭૧૫૫૯
કાંકરિયા આશાપુરી વૉચ કં. ગોરધનવાડી ક્રોસ રોડ, કાંકરીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-૯૮૯૮૨૭૫૨૫૮
કાંકરિયા આકાશ કાર્ડ એન્ડ ગીફ્ટ શોપ ૧૦૪ ઉર્મીકુંજ કોમ્પલેક્ષ, ગોરધનવાડી ચાર રસ્તા, કાંકરીયા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૭૨૬૬૩૪૮૫૫
કાંકરિયા એમ ટાઈમ એન્ડ ટેલીકોમ જી-૩૭ વિજય પ્લાઝા, આબાદ ડેરી સામે, કાંકરીયા રોડ, કાંકરીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૭૯-૨૫૪૫૪૨૭૨
કાંકરિયા ભગવાન એપ્લીઅન્સીસ ગીતા મંદીર, ગીતામંદીર રોડ, ભુલાભાઈ ક્રોસ રોડ, કાંકરીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૨૩૫૩૮
કાંકરિયા રાજ કસ્ટમ શોપસ્ શાહઆલમ ટોલનાંકાની સામે, બી.વી.ડી.હાઈસ્કુલની પાસે, કાંકરીયા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૯૬૦૬૫
કાલુપુર સાઈકૃપા ઈન્ટરપ્રાઈસ ૫, શીવ સૂર્યા કોમ્પલેક્ષ, એન સી બોડીવાલા કોલેજ ની પાછળ, હાજા પટેલ ની પોળ, ટંકશાલ, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૫૮૨૪૪
કાલુપુર જય કેન્વાસીંગ ૯૨/૩, કબુતરખાનુ, કાલુપુર કોમર્શીયલ બેન્કની સામે, કાલુપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૬૨૬૩૪
કાલુપુર વીશાલ ટ્રેડર્સ શેઠ મનસુખની પોળ, ટંકશાડ રોડ, કાલુપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૨૫૬૫૩
કાલુપુર આનંદ સીલેકશન ૧૫૨/એ, રેવડી બજાર, સીંધી ધર્મશાળાની સામે, કાલુપુર કોટની રાંગ, કાલુપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૨૪૫૭૪
કુબેરનગર મહાવીર મોબાઈલ એન્ડ વૉચ રીપેરીંગ શો. નં. ૧૦૯, શ્રી રામ દુધઘર સામે, ન્યુ જી વર્ડ, ગુરુદ્વારા રોડ, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૮૨૫૨૬૯૯૫૯
કુબેરનગર ગુડલક વૉચ કંપની શો. નં. સી - ૨૧૧, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૭૯-૨૨૮૧૦૨૪૭
કુબેરનગર અનીલ બેલ્ટ હાઉસ શો. નં સી ૨૧૧/૧, શાન્તી પ્રકાશ મંદિર, રાજવીર રોડ, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૯૨૫૫૯૫૯૫૭
કુબેરનગર હીતેશ વૉચ કંપની ૫/૧૨, પરમાનંદ સોસાયટી, બંગ્લોઝ એરીયા, કીશોર ઈગ્લિશ સ્કુલની પાસે, કુબેરનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૯૧૩૩૯૯૩૧૬
ખમાસા ટાઈમ આર્ટસ ખમાસા ચકલા, બેન્ક ઓફ ઈન્ડીયા સામે, જમાલપુર રોડ, ખમાસા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૯૮૧૩૪૭૮૬
ખાડીયા કમબોય વૉચ કં. એન્ડ ટેલીકોમ લાલશાહ પેપર સામે, ન્યુ દરવાજા રોડ, ખાડીયા ચાર રસ્તા, ખાડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૭૦૨૨૯
ખાડીયા ન્યુ પ્રેસીડેન્ટ વૉચ કં. ૮૮૮/એ, વારાહી માતા મંદિર, ખાડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૧૧૧૪૮
ખાડીયા વિમલ ટ્રેડીંગ કં. (ખાડીયા માયાભાઈ ની બાર...) ૧૧૪૩ માયાભાઈ ની બારી, નવા દરવાજા રોડ, ખાડીયા ચાર રસ્તા, ખાડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૬૬૦૪૧૧૭
ખાડીયા સમય માર્કેટીંગ ૪૬૧/૧, ગોકુળ ચેમ્બર્સ, ઉન્નતી બાલ મંદીરની સામે, ખાડીયા ચાર રસ્તા, જેઠાભાઈની પોળ, ખાડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૧૧૨૫૩
ખાનપુર રાય ફેમીલી શોપી દ્વારકેશ બિલ્ડીંગ, એલઈ મેરીડીયન હોટલ પાસે, ખાનપુર રોડ, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૫૧૦૩૨૨
ખોખરા મહેમદાવાદ કમલદીપ ગીફ્ટ એન્ડ ટોયસ ૬૧/૪૭૬ જી એચ બી, રાધાક્રિષ્ના મંદિર સામે, ખોખરા મેન રોડ, ખોખરા મહેમદાવાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૯૮૩૯૭૭૩૦
ખોખરા મહેમદાવાદ સોની વોચ કંપની કલ્યાણ હાઈ સ્કુલ સામે, ખોખરા સર્કલ, ખોખરા મહેમદાવાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૭૯૪૭૭૦૪૨
ખોખરા મહેમદાવાદ ફેવરેટ ટાઈમ્સ ૬૩/૪૮૭, જી એચ બી, મંગલ કોમ્પલેક્ષ સામે, ખોખરા મહેમદાવાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૯૮૬૫૭૦૯૧
ખોખરા મહેમદાવાદ ગાયત્રી વોચ એન્ડ ઓપ્ટીશીયન બ્લોક ૧૬૮/૧૩૨૨, જીએચબી હાઉસીંગ, હાટકેશ્વર રોડ, ખોખરા મહેમદાવાદ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૨૨૭૭૧૪૬૯
ગાંધી રોડ પ્રદીપ ઈન્ટરપ્રાઈસ જુના પ્રતાપ સિનેમા, રામદેવ પીર મંદિર પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૨૪૫૫૪૧૧૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15