અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની નર્સરી સ્કુલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર નર્સરી સ્કુલ સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી સરસ્વતી વિદ્યા મંદિર રામરાજ્ય નગર હાઈ વે રોડ,અમરાઈવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૩૫૬૯
અમરાઈવાડી મધુકાંત વિદ્યાલય શ્રી હરિદર્શન પાર્ક, ભગવતી નગર પાસે,સુરીલીયા એસ્ટેટ રોડ,,અમરાઈવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૬૦૦૭૦
આંબાવાડી સી એન વિદ્યાલય પરિમલ ગાર્ડન પાસે, પોલીટેકનીક  રોડ,આંબાવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૩૬૯૬
આંબાવાડી શ્રેયસ ફાઉન્ડેશન શ્રેયસ ટેકરા માણેકબાગ હોલ પાસે, શ્રેયસ રેલ્વે નજીક,આંબાવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૧૩૩૮
આંબાવાડી બ્રાઈટ સ્ટાર્ટ પ્રિ સ્કૂલ બી ૨૬ હિંમતલાલ પાર્ક આઝાદ સોસાયટી પાસે,બીમાનગર પાસ,આઝાદસોસાયટી,આંબાવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૦૩૦૮
આંબાવાડી એલોક્વેન્સ પ્લે સ્કૂલ હાઉસ ન ૨૮૪ માણેકબાગ સોસાયટી,માણેકબાગ હોલ પાછળ,આંબાવાડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૪૨૬૭૬૯૭૫૩
આસ્ટોડિયા જમાલી ઈંગ્લીશ મીડીયમ સ્કૂલ મોટી વોહરાવાડ,આસ્ટોડીયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૬૩૧૯
ઇસનપુર ઈમેજ ઈંગ્લીશ સ્કૂલ સહજાનંદ કોમ્પ્લેક્ષ વૈભવ હોલ સામે,ઇસનપુર,અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૫૭૮૧
ઇસનપુર કીડ્ઝી ૯-બી આસોપાલવ નગર નેક્ષ્ત ટુ કાલુપુર બેંક,આનંદવાડી બસ સ્ટોપ સામે,અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૩૩૩૪
ઇસનપુર વેદાંત ઇન્ટર નેશનલ સ્કૂલ જય કૃષ્ણ સોસાયટી,ઇસનપુર સિવિક સેન્ટર સામે,ઇસનપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮ -
એલિસબ્રીજ સ્વામી હરિહરાનંદ પ્રિ પ્રાઈમારી સ્કૂલ સ્વામી હરિહરાનંદ આશ્રમ , ટાઉનહોલ સામે,એલિસબ્રીજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૮૧૧/૩૦૯૧૩૧૭૫
એલિસબ્રીજ ગુજરાત લો સોસાયટી લો ગાર્ડન સામે,એલિસબ્રીજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૦૫૩૨
એલિસબ્રીજ સી યુ શાહ પ્રાઈમારી સ્કૂલ જી એલ એસ કેમ્પસ લો ગાર્ડન સામે,એલિસબ્રીજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ -
એલિસબ્રીજ સી યુ શાહ પ્રાઈમારી સ્કૂલ જી એલ એસ કેમ્પસ,લોગાર્ડન,એલિસબ્રીજ ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૫૪૩૧
એલિસબ્રીજ સી યુ શાહ પ્રેપ્રાઈતરી  સ્કૂલ લો ગાર્ડન પાસે, એલિસબ્રીજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૫૮૪૫
એલિસબ્રીજ સાધના સ્કૂલ પ્રિતમનગર માદલપુર રોડ,પ્રીતમ નગર અખાડા સામે,એલિસબ્રીજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૦૬૨
એસજીહાઇવે હાર્મની પ્લે સ્કૂલ એન્ડ નર્સરી કર્ણાવતી ક્લબ પાછળ,એસજી હાઈ વે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૨૯૬૬૦૮
એસજીહાઇવે નવરંગ વિદ્યાલય ગોદરેજ ગાર્ડનસીટી જગતપુર પાસે,નીરમાં યુનીવર્સીટી પાછળ,એસજી હાઈ વે,અમદાવાદ-૩૮૨૨૫૫ (૯૧)-૯૮૨૪૦૦૮૮૧૭
એસજીહાઇવે મોડલ ઈંગ્લીશ સ્કૂલ સરખેજ ગાંધીનગરહાઈ વે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૧૩૦૪૨
એસજીહાઈવે કોસમોસ કેસલ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ પ્લોટ ન ૫૯૮/૧ મકરબા,દિવ્યભાસ્કર સામે,એસજી હાઈ વે,અમદાવાદ,૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૦૯૭૭૯
એસજીહાઈવે શૈશ્ય કિડ્સ કેમ્પસ વાય એમ સી એ ક્લબ ની સામે,આર્યવ્રત ૪ ની સામે,એસજી હાઈ વે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૦૯૬૧૪૬
એસજીહાઈવે કીડઝી  પ્રિ સ્કૂલ ૧૫, રાજપથ બંગલો રાજપથ ક્લબ પાછળ,રંગોળી હોટેલ ની પાછળ, એસ જી રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૬૨૫૫૫
ઓગણજ એલ એમ એલ સ્કૂલ ઓગણજ ગામ , ઓફ એસ જી રોડ,લાયન્સ આઈ હોસ્પિટલ ની પાછળ,ઓગણજ ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૪૪૨૦૧
ઓઢવ મહારાજા અગ્રસેન પબ્લિક સ્કૂલ બળીઅદેવ પાર્ટીપ્લોટ , અંબિકા નગર પાસે,ચંદ્રનગર સોસાયટી સામે,ઓઢવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯૦૬૪૭
ઓઢવ પી જે હાઈ સ્કૂલ પૂર્ણિમા નગર, રાજેન્દ્ર પાર્ક પાસે,અર્બુદા ચાર રસ્તા,ઓઢવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૨૬૧૮
ઓઢવ મેરી ગોલ્ડ ઈંગ્લીશ સ્કૂલ ૧ આદિનાથ નગર,જૈન મંદિર પાસે,ઓઢવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૭૧૭૫૬
કાંકરિયા ફેરી લેન્ડ પ્રિ સ્કૂલ ૮ પ્રાનકુંજ સોસાયટી, ઇચ્છાબેન ની વાડી પાસે,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૦૬૯૪
કૃષ્ણનગર લીટલ એન્જલ સ્કૂલ એ/૨/૧૪ ક્રિશ્ના ટાવર, એન એચ ન ૮,કૃષ્ણનગર,અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૨૯૩૦૪૪,૨૨૮૧૯૪૧૩
કૃષ્ણનગર ઓક્સફોર્ડ હાઈ સ્કૂલ પ્રકાશ હિન્દી હાઈ સ્કૂલ કેમ્પસ,એન એચ  ન ૮,કૃષ્ણનગર,અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૩૦૨૩૩
ખાનપુર બ્લોસમ પ્રાઈમારી સ્કૂલ રોઝીકુન્ડ બંગલો રોયલ એપાર્ટમેન્ટ  સામે,નહેંરૂ બ્રીજ  કોર્નર,ખાનપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૦૩૬૩
1 2 3 4 5 6 7 8 9