અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ઘડિયાળ વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઘડિયાળ વેપારી સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી હરી ઓમ બેલ્ટ શોપ ૧૦ ગાયત્રી પાર્ક સો., સુરેલીયા એસ્ટેટ સામે, વસ્ત્રાલ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૯૦૯૪૨૦૦૮૧
અમરાઈવાડી પ્રેમ ઈલેકટ્રોનિક્સ (અમરાઈવાડી) નાગરવેલ હનુમાન મંદિર ની બાજુમાં, નાગરવેલ હનુમાન રોડ પાસે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૭૭૮૭૨૧
અમરાઈવાડી રામભાઈ વાસણ ભંડાર ૨૬ ભારતી ટાવર, શારદા સ્કુલ સામે, એન એચ નં ૮, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૯-૨૫૮૬૧૪૫૫
અમરાઈવાડી અક્ષર ટાઈમ શો. નં. ૪૬, અજય શોપીંગ સેન્ટર, વસ્ત્રાલ રોડ, વિભાગ - ૧, રીટાનગર બસ સ્ટેશન પાસે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૮૯૨૩૪૮
અમરાઈવાડી ડી જે વૉચ કં. ૧૧/૧૨૧ જવાહરનગર ઈન્દ્રનગર, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૭૪૫૪૯૯
અમરાઈવાડી અનમોલ ગીફ્ટ પેલેસ ૧૨૬/૯૮૫૨ ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, નવકાર રેડીમેડ સામે, ખોખરા રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૭૩૨૭૨૦
અસારવા લક્ષ્મી ટાઈમ ગેટ નં. ૬, કેનસર હોસ્પીટલ પાસે, સીવીલ રોડ, અસરવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૮૯૮૦૯૧૦૨૧
આંબાવાડી મોનાલીસ વૉચ કં. મોનાલીસ એપાર્ટમેન્ટ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૪૨૭૫૧૦૨૪૭
આંબાવાડી ટાઈમ સેન્ટર ૨૮, સેન્ટર પોઈન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, પંચવટી, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૦૧૧૮૬
આંબાવાડી શ્રીજી સ્ટેશનર્સ જી-૫, અભીલાષા કોમ્પલેક્ષ, માણેકબાગ હોલની પાસે, શાંતીટાવરની પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૫૮૫૯૯
આંબાવાડી જસ્ટ ઈન વોગ્યુ અમદાવાદ સેન્ટ્રલ, કોલોનનેડ સેન્ટર, સેફ્રોન ટાવરની સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૩૦૪૮૨૩૭૦
આંબાવાડી બીનાકા ટાઈમ ૫, પ્રેસીડેન્ટ હાઉસ, સી.એન.સ્કુલની સામે, આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૩૧૮૨૪
આશ્રમરોડ દેવરાજ ટ્રેડર્સ ૪૯, અજંતા કોમર્સીયલ સેન્ટર, ગુજરાત વિધ્યાપીથ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૫૫૪૨૭૯૪૫
આશ્રમરોડ સિમરન ટાઈમ્સ ૧૪ ચીનુભાઈ ટાવર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૮૨૫૭૩૨૭૦૭
આશ્રમરોડ ગાયત્રી ટાઈમ સેન્ટર ૭૭, અજન્ટા કોમર્શીયલ સેન્ટર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ન્યુ આરબીઆઈની પાસે, ઈન્કમ ટેક્ષ ક્રોસ રોડ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૨૭૫૪૧૨૭૭
આશ્રમરોડ સનસ પ્રીમીયમ ગીફ્ટ આર્ટીકલ્સ જી-૯/૧૦, સાકાર ૭, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, નહેરૂબ્રીજ કોર્નર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૩૦૦૮૭૨૭૨
આશ્રમરોડ ગીફ્ટ સેન્ટર ૩૦, બી જાદવ ચેમ્બર્સ, સેલ્સ ઈન્ડીયાની પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૨૭૫૪૬૨૪૫
આશ્રમરોડ કેશરીયાજી વોચ કંપની ૮૨, અજન્ટા કોમર્શીયલ સેન્ટર, ઈન્કમ ટેક્ષ ઓફીસની પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૭૫૪૧૬૩૬
આશ્રમરોડ કેન્યા વોચ કંપની ૪, સ્વસ્તીક સુપર માર્કેટ, સેલ્સ ઈન્ડીયાની પાસે, પોપ્યુલર હાઉસની સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૫૮૮૦૩૫
ઇન્કમટેક્ષ શ્રી જલારામ એજન્સી હોલમાર્ક ગીફ્ટ.. ધનલક્ષ્મી ચેમ્બર બી-ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ઈન્કમ ટેક્ષ બસ સ્ટેશન, ઈન્કમ ટેક્ષ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-૭૯-૨૭૫૪૦૮૭૯
ઇન્કમટેક્ષ એવોન ટાઈમ ૫૧ હરીસિધ્ધ ચેમ્બર્સ, ઈન્કમ ટેક્ષ સર્કલ પાસે, આશ્રમ રોડ, ઈન્કમ ટેક્ષ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૭૫૪૨૨૨૧
ઇસનપુર શ્રી ટોપ ટાઈમ ૨૦, ગોવિંદવાડી, બેન્ક ઓફ બરોડા સામે, ઈશનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૨૫૨૬૭૦૩૦
ઇસનપુર શ્રધ્ધા ઓપ્ટીકલ એન્ટ વૉચ ૨, ગીતા શોપીંગ સેન્ટર, જયમાલા બસ સ્ટેશન પાસે, ઈશનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૩૨૭૦૮૦૨૯૬
ઇસનપુર મોક્ષા ગારમેન્ટસ એન્ડ એસેસરીઝ જ્યોતી સ્કુલની નીચે, પારસનગરની પાસે, ઈસનપુર, વટવા રોડ, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૭૨૨૧૪૨૩૨૨
ઇસનપુર ઉમીયા ઓપ્ટીકલ એન્ડ વોચ વ્રજભુમી સોસાયટી, જેઠાભાઈ વાવની સામે, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૯૮૦૭૮૩૦૬
ઉસ્માનપુરા શ્રી વૉચ એન્ડ ઈલેકટ્રોનીક્સ શો. ૪ સંભવનાથ એપાર્ટમેન્ટ, ઉસ્માનપુરા ગાર્ડન પાસે, પંચશીલ રોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૨૭૫૬૦૫૯૯
એલિસબ્રીજ શ્રી પ્રમુખ રાજ/આર્ચીસ પેપર રોઝ શો.. ૧૦/૧૧ સહજાનંદ ટ્રેડ સેન્ટર ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, કોઠાવાલા ફ્લેટ્સ સામે, એલીસ બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૨૬૫૭૪૩૭૯
એલિસબ્રીજ મોટાભાઈ માર્કેટીંગ એમ/૧૮ હરેક્રિષ્ના કોમ્પલેક્ષ, કોઠાવાલા ફ્લેટ્સ સામે, પ્રીતમનગર, એલીસ બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૮૨૫૦૦૮૬૯૪
એલિસબ્રીજ એલીસ વૉચ કં. એમ પી બાદશાહ ચેમ્બર્સ, વી એસ હોસ્પીટલ સામે, એલીસ બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૨૬૫૭૮૯૫૨
એલિસબ્રીજ કોપવુડ ટાઈમ ૧૨, અંકુર ચેમ્બર્સ, ટાઉન હોલની પાસે, હસુભાઈ ચેમ્બર્સની સામે, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૨૬૫૭૭૬૧૩
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15