અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈંગ્લીશ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઈંગ્લીશ શાળા સરનામું ફોન નં
મિર્ઝાપુર સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઇસ્કુલ થ્રી કોર્નર ગાર્ડન પાસે, મિર્ઝાપુર રોડ, મિર્ઝાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૩૨૫૮
મીઠાખળી યુરો કીડ્સ ૨૫-બી, મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એમ.વે ઓફીસ, સુતરીયા કોમ્‍પલેક્ષ, મીઠાખળી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૯૫૪૧
મીઠાખળી મહાત્‍મા ગાંધી ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  શેઠ મોતીલાલ હીરાભાઈ ભવન, મીઠાખળી બસસ્‍ટોપ પાસે, મીઠાખળી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૩૮૮૮
મેઘાણીનગર ન્‍યુ પરાગ સ્‍કુલ  ૭૮ કલાપીનગર, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૩૦૬૬
મેઘાણીનગર શાયોના ઈગ્‍લીશ એન્‍ડ ગુજરાતી સ્‍કુલ  સોમેશ્વર મહાદેવ મંદીર, મેઘાણીનગર, રામેશ્વર, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૯૨૫૨૦૪૧૬૧
મેમનગર એ.વન સ્‍કુલ  સુભાષ ચોક પાસે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૦૭૮૫
મેમનગર દીવ્‍યપથ કેમ્‍પસ દીવ્‍યપથ કેમ્‍પસ, એ.ઈ.સી ઓવરબ્રીજ, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, એ.ઈ.સી બ્રીજ પાસે, ગૌરવપંથ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૭૩૯૨
મેમનગર એચ.બી કાપડીયા ન્‍યુ હાઈ સ્‍કુલ  વિશ્રામનગર રોડ પાસે, તીર્થનગર વિભાગ-૧, નીકીતાપાર્ક, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૪૧૪૨
મેમનગર મહારાજા અગ્રસેન વિદ્યાલય  ગુરુકુળ, સ્‍ટર્લીગ હોસ્‍પીટલ પાસે, વીર સાવરકર ચોક, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૭૪૪૦
મેમનગર શ્રી શારદા વિદ્યામંદીર હરીહંત નગર, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૦૪૮૧
મોટેરા વન્‍ડર વર્લ્ડપ્રી સ્‍કુલ એન્‍ડ એક્ટીવીટી સેન્‍ટર ૨, દેવપ્રીયા બંગ્‍લોઝ પાર્ટ-૨,  ઉર્જા કોમ્‍પલેક્ષ પાછળ, દેવપ્રીયા કોમ્‍પલેક્ષ પાસે, મોટેરા સ્‍ટેડીયમ રોડ, મોટેરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૦૩૨૩
રખીયાલ એન.એમ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  નીલકંઠ હોટલ, અજીત મીલ પોલીસ સ્‍ટેશન પાસે, રખીયાલ છ રસ્‍તા, રખીયાલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૧૧૧૭૭
રન્‍નાપાર્ક ત્રીપદા હાઈસ્‍કુલ  નીલકંઠ મહાદેવ, રન્‍નાપાર્ક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૪૭૫૯
રાણીપ કે.આર રાવલ વિદ્યા સંકુલ  ઔડા ગાર્ડન પાસે, બલોલનગર, બલોલ નગર ક્રોસ રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૩૦૩૧૯
રાણીપ નીશાન હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  અંકલેશ્વર મહાદેવ પાસે, અંબીકા તોલનાકા, નીર્ણયનગર રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૮૮૪૯
રાણીપ શાંતિ જુનિયર્સ ૨, ગણેશકુંજ બંગ્‍લોઝ, આનંદ પાર્ટી પ્લોટ પાસે, ન્‍યુ રાણીપ, જી.સેન્ટક્રોસીંગ, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-૯૦૯૯૦૪૪૧૧૪
રાયખડ આઈ.પી મીશન સ્‍કુલ  આઈ.પી મીશન હાઈ સ્‍કુલ કમ્‍પાઉન્‍ડ, વિકટોરીયા ગાર્ડન, રાઈખડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૪૩૦૮
રીલીફરોડ ન્‍યુ એજ્યુકેશન હાઈસ્‍કુલ  નગર ચશ્‍માઘરં રીલીફરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૭૬૯૪
રીલીફરોડ કેડીલા હાઈસ્‍કુલ  હાજા પટેલની પોળ, શાંતીચંદ્ર સેવા સમાજ, રીલીફરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૪૬૧૪૬
લાંભા આદર્શ શિક્ષા સંકુલ ઈન્‍દ્રનગર બંગ્‍લોઝ ૧ અને ૨, લાંભા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૮૫૪૧૮
લાલદરવાજા રીપબ્‍લીક હાઈસ્‍કુલ  લાલદરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૬૭૦૨
લાલદરવાજા રીપબ્‍લીક પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  ઈલેક્ટીક સીટી હાઉસ, લાલદરવાજા, લાલદરવાજા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૧૦૯૧૦
વટવા લીટલ બર્ડ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  વટવા રોડ, ખારાવાલા ફેકટરી, વટવા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૧૩૮૪
વટવા લોટસ ઈગ્‍લીશ મીડીયમ સ્‍કુલ  આસોપાલવ સોસાયટી, વટવા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૦ (૯૧)-૯૨૨૮૩૪૯૮૫૨
વટવા એમ એન વિદ્યાલય  બી-૩૩, ક્રીષ્ણાપાર્ક, આસોપાલવ સોસાયટી, વટવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૪૦ (૯૧)-૭૯૨૫૮૯૭૬૫૭
વટવા રાજારામ ઈગ્‍લીશ મીડીયમ સ્‍કુલ  આસોપાલવ સોસાયટી પાસે, વટવા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૧૫૧૬૬
વટવા સેન્ટજ્યોર્જ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  બીબી તલાવ, વટવા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૧૦૪૩૭
વસ્‍ત્રાપુર અનાવિલફાઉન્‍ડેશન સ્‍કુલ ૭૪, નહેરૂપાર્ક, મેનેજમેન્‍ટ એન્‍કલેવ ક્રોસ રોડ પાસે, વસ્‍ત્રાપુર લેક પાસે, વસ્‍ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૪૧૯૮
વસ્‍ત્રાપુર ઈ એન્‍ડ ઈ વર્લ્ડસ્‍કુલ એચ.બી.કે વર્લ્ડસ્‍કુલ  નીહારીકા બિલ્‍ડીંગ, વસ્‍ત્રાપુર લેક પાસે, પ્લોટ નં-૨૧૨ એન્‍ડ ૨૧૩, વસ્‍ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૫૬૧૪
વસ્‍ત્રાપુર કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય  ઇસ્‍ત્રો-સેક કોલોની, બ્લાઈન્‍ડ સ્‍કુલ, વસ્‍ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૯૦૨૧
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14