અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈંગ્લીશ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઈંગ્લીશ શાળા સરનામું ફોન નં
હાટકેશ્વર સેન્ટથોમસ ઈગ્‍લીશ પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  સેરોનપાર્ક સોસાયટી પાસે, ખોખરા, હાટકેશ્વર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૩૪૨૧
હાટકેશ્વર સૌમીલ હાઈસ્‍કુલ  કર્ણાવતી સોસાયટી, સી.ટી.એમ પાસે, હાટકેશ્વર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૬૭૩૧
હાથીજણ આનંદ નિકેતન સ્‍કુલ હાથીજણ, જશોદા નગર, મહેમદાબાદ હાઈવે, હાથીજણ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૫૦૯૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14