અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈંગ્લીશ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઈંગ્લીશ શાળા સરનામું ફોન નં
ડ્રાઈવઈનરોડ સેન્ટ કબીર સ્કુલ ગોયલ ઈન્‍ટરસીટી પાસે, આદીત્‍ય બંગ્‍લોઝ, ડ્રાઈવઈનરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૮૬૯૫
થલતેજ યુરો કીડ્સ રવીશ બંગ્‍લોઝ, મહીલા આઈ.ટી.આઈ કોલેજ, ગોર્વઘન પાર્ટીપ્લોટ પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૬૫૪૯
થલતેજ યુરો સ્‍કુલ  યુરો સ્‍કુલ કેમ્‍પસ, હેબતપુર, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૯૨૫૦૯૧૧૧૧
થલતેજ ફ્યુચર સ્‍ટાર્સ એજ્યુકેશનલ વલ્‍ડ ૬-૭, ઉત્‍સવ રો હાઉસ, દુરદર્શન ટાઉન, સાલ હોસ્‍પીટલ, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૧૦૭૭૭
થલતેજ માનવ સ્‍કુલ  ૩, પટેલ સોસાયટી, ઉદગમ સ્‍કુલની બાજુમાં, જય અંબે નગર, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૦૦૫૧
થલતેજ આર.એચ કાપડીયા પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  મુક્ત પુષ્પાજંલી કોમ્‍પલેક્ષ, જયશ્રી મહાલક્ષ્મી પાર્ટી પ્લોટ પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૪૭૬૫૯
થલતેજ સ્‍વસ્‍તીક્સ સત્‍વ વિકાસ સ્‍કુલ  સિંધુ ભવન પાસે, ન્‍યુ ૧૦૦ ફુટ રોડ, ૨ કે.એમ.એસ, સરખેજ, ગાંધીનગર હાઈવે, પકવાન ઈન્‍ટરસેકશન, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૪૧૫૧૬
થલતેજ ધ ડેમોક્રાતીક ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  કેમ્‍બે ફાઈવસ્‍ટાર હોટલ પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૫૨૭૫૨૪
થલતેજ ઉદગમ સ્‍કુલ  દુરદર્શન કેન્‍દ્ર પાસે, સરદાર પટેલ ઈન્‍સ્‍ટીટયુટ, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૦૩૩૯
થલતેજ ઉદગમ સ્‍કુલ ફોર ચીલ્‍ડ્રન સરદાર પટેલ ઈન્‍સ્‍ટીટયુટ, થલતેજ ટેકરા, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૦૬૬૩
થલતેજ ઉથોપિયા સ્કુલ સોલા બ્રીજ, સોલા રોડ, ગુલાબ ટાવર રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૪૦૫૭
થલતેજ વિશ્વભારતી સ્‍કુલ  વિશ્વભારતી ભવન, ભાઈકાકા નગર, એસ.જી રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૩૨૯૧
દાણીલીમડા આશીયા ઈગ્‍લીશ મીડીયમ સ્‍કુલ  ૫, કલાપી કોમ્‍પલેક્ષ, પહેલોમાળ, દાણીલીમડા પોલીસ ચોકી, દાણીલીમડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૩૨૬૨
દાણીલીમડા શાંતિનિકેતન કીડસ કેર સ્‍કુલ  કુરેશી એસ્‍ટેટ, કલાપી કોમ્‍પલેક્ષ, દાણીલીમડા ક્રોસ રોડ, દાણીલીમડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૧૨૦૩૨૨૨
નરોડા એ વન ઝેવિયર્સ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ સત્‍યમ સ્‍કુલ, આદીશ્વરનગર, નીકોલ રોડ, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૯૪૨૦
નરોડા સેન્‍ટ્રલ પબ્‍લીક ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  હરીદર્શન બંગ્‍લોઝ, નરોડા, કઠવાડા રોડ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૦૯૭૨
નરોડા યુરો કીડ્સ ૮૦, ઈન્‍દ્રપ્રસ્‍થ સોસાયટી, ગેલેક્ષી બેન્‍કેટ, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૦૦૦૨
નરોડા એવરેસ્‍ટ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  પાશ્વનાથ ટાઉનશીપ, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૨૮૧૯૧
નરોડા ન્યુ વિબ્ગ્યોર હાઈ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  પાશ્વનાથ ટાઉનશીપ, પ્રેરણા બંગ્‍લોઝ્સ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૭૦૭૦
નરોડા શાલીન વિદ્યાલય  શાલીન એજ્યુકેશન ટ્રસ્‍ટ, ભ્‍રતી સોસાયટી, પુલીનપાર્ક પાસે, નરોડા પ્રાઈઝ પાસે, નરોડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૮૧૧૭
નરોડા શીવમ વિદ્યાલય  પ્રીયા થીયેટર પાછળ, કૃષ્ણનગર, સૈજપુરબોઘા, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૦૮૯૯
નરોડા શ્રી નારાયણ ઈગ્‍લીશ મીડીયમ સ્‍કુલ  ગુરૂદેવ નગર, નવયુગ સ્‍કુલ, ખારીકટ કેનાલ, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૫૧૧૦૦
નરોડા સેન્ટ માયર્સ હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  કોપરેટીવ ઓપરેટીવ હાઉસીંગ સોસાયટી, આદીશ્વર નગર પાસે, ધર્મનાથ પ્રભુ પાસે, નરોડા નીકોલ રોડ, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૧૩૫૪
નરોડા, શ્રી નરોડા કેળવણી મંડલ  શ્રી પ્રહલાદભાઈ કાશીદાસ પટેલ વિદ્યા સંકુલ, દેવી મલ્‍ટીપ્લેક્ષ પાસે, કુમારશાલા પાછળ, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૨૮૨
નવરંગપુરા એ.જી હાઈસ્‍કુલ એલ.ડી આર્ટ કોલેજ, કોમર્સ ક્રોસ રોડસ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૩૧૭૨
નવરંગપુરા એચ.કે પ્રાઈમરી પ્રેકટીસીંગ સ્‍કુલ  એ.જે હાઈસ્‍કુલ પાસે, કોમર્સ છ રસ્‍તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૩૧૫૦
નવરંગપુરા કર્ણાવતી પબ્‍લીક સ્‍કુલ  કાશીરામ ભવન કોમ્‍પલેક્ષ, જાનવી રેસ્‍ટોરન્‍ટ પાસે, એલ.ડી એન્‍જીનીયરીગ કોલેજ ની બાજુમાં, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૬૩૧૬
નવરંગપુરા કીડસ પેરાડાઇઝ ૧, લાજપત નગર, એશીતા ટાવર્સ, કોમર્સ છ રસ્‍તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૯૮૨૨૫૨૨૫
નવરંગપુરા લીટલ વન્‍સ  ૧૧, ચૈતન્‍ય સોસાયટી, સરદાર સ્‍ટેન્‍ડીયમ પાસે, સેન્ટક્ષેવીયર્સ કોલેજ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૨૫૦૩૭૨૭૩
નવરંગપુરા એન.આર પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  જી.એલ.એસ કેમ્‍પસ, લો ગાર્ડન, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૩૧૨૬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14