અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈંગ્લીશ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઈંગ્લીશ શાળા સરનામું ફોન નં
સાબરમતી સેન્ટમેરીસ સ્‍કુલ  ન્‍યુ રેલ્‍વે કોલોની, ડી કેબીન, વલ્‍લભપાર્ક પાસે, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૯ (૯૧)-૯૪૨૬૭૬૬૮૩૭
સાબરમતી સ્‍વસ્‍તીક શીક્ષા સંકુલ મહીલા આર્ટ કોલેજ મોટેરા ગામ બાજુમાં, ગુજરાત સ્‍ટેડીયમ રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૭૪૧૬૦
સાબરમતી વારાહી હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  ડી કેબીન પાસે, શાંતીધામ ફ્લેટ પાસે, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૦૬૬૦
સાબરમતી શ્રી સંજયગાંધી વિદ્યાપીઠ વિસત પેટ્રોલપંપ પાછળ, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૮૫૮૭
સાબરમતી શ્રી વલ્‍લભ વિદ્યાવિહાર સ્‍કુલ  ૨૫, સત્‍યનારાયણ સોસાયટી, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૭૦૬૧૯
સારંગપુર સાધના કુમાર મંદીર સ્‍કુલ  ટેલીયસ પોળ, દૌલતખાના પાસે, સારંગપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૨૮૧૪
સી.જી રોડ કીડસગાર્ડન સ્‍કુલ,સર્વોગમ સ્‍કુલ  સુપર મોલ બાજુમાં, લાલ બંગ્‍લોઝ બાજુમાં, સી.જી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૭૨૬
સી.જી રોડ પુનીત પ્રાઈમરી ઈગ્‍લીશ મીડીયમ સ્‍કુલ  રાધાક્રીષ્ણા એપાર્ટમેન્‍ટ, ગ્રાઉન્‍ડફ્લોર, ગીરીશ કોલ્‍ડ ડ્રીન્‍કસ પાસે, સી.જી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૨૪૦૭૪૪૯૯
સીટીએમ ઉદગમ વિદ્યાલય  હિમાંશુપાર્ક, સીટીએમ એક્સપ્રેસ હાઈવે, સીટીએમ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૦૨૧૬
સુભાષબ્રીજ અસંત હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  કેશવનગર, કોઠારીકુંજ, સુભાષ બ્રીજ સર્કલ, સુભાષ બ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૮૫૭૫
સેટેલાઇટ બ્રાઈટ સ્‍ટાર્ટ પ્રી સ્‍કુલ  બી-૨૬, હીંમતલાલ પાર્ક, આઝાદ સોસાયટી પાસે, બીમાનગર પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૦૩૦૮
સેટેલાઈટ એ વન સ્‍કુલ અશ્વમેઘ, જીવનઘારા પાર્ટીપ્લોટ, એલ.ઓ.સી પેટ્રોલ પંપ, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૧૨૩૪
સેટેલાઈટ આનંદ નિકેતન સ્‍કુલ ફન રીપબ્લીક સીનેમાની બાજુમાં, આશ્વરી ટાવર્સ, એસ.જી રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૭૩૭૦૪૭૬૧૬
સેટેલાઈટ બ્‍લ્‍યુ બેલ ઈગ્‍લીશ મીડીયમ સ્‍કુલ  શ્‍યામલ ક્રોસ રોડ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૭૪૨૯
સેટેલાઈટ દેવઆશીષ સ્‍કુલ  સત્‍યાગ્રહ છાવણી પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૬૧૨૧૦
સેટેલાઈટ એચ.બી કાપડીયા ન્‍યુ હાઈ સ્‍કુલ  રોઝવુડ એસ્‍ટેટ, પ્રેરણાતીર્થ જૈન મંદીર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૬૯૨૬
સેટેલાઈટ કાંગારૂ કીડસ  ૧, રૂદ્રા બંગ્‍લોઝ, દેવઆશીષ સ્‍કુલ પાસે, રામદેવનગર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૬૯૪૫
સેટેલાઈટ લોટસ સ્‍કુલ  નંદાવન ફલેટ૨ પાસે, જોઘપુર ગામ ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૧૭૩૫
સેટેલાઈટ ન્‍યુ સમર્થ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  ૨૦૦-૨, આવીસ્‍કાર પાર્ટીપ્લોટ, રાજીવ નગર-૩ પાસે, શ્રેયસ ફાઉન્‍ડેશન, માનેકબાગ હોલ એન્‍ડ શ્‍યામલ ક્રોસ રોડ્સ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૭૭૭૪
સેટેલાઈટ ઓલીવ ગ્રીન કીડસ સ્‍કુલ  આનંદ નીકેતન સ્‍કુલ, પંચરત્‍ના પાર્ટી પ્લોટ પાછળ, ફન રેપુ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૦૯૬૯૬૩
સેટેલાઈટ આર.એચ કાપડીયા ન્‍યુ હાઈસ્‍કુલ  રામદેવનગર, નીર્ગમ બંગ્‍લોઝ, સુપર સોસાયટી પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૦૦૨૬
સેટેલાઈટ શ્રી નારાયણ ગુરૂ વિદ્યાલય  ઈસ્‍ત્રો સેક, જોઘપુર ટેકરા, રામદેવ નગર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૬૧૬૯૫
સેટેલાઈટ સોફિયા ધ પ્લે હટ પ્લોટ નં-૨૩૦, લાઈન નં-૧૨, સત્‍યાગ્રહ ચાંદવાની, જોધપુર ટેકરા પાસે, રામદેવનગર થી દેવઆશીષ સ્‍કુલ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૪૦૧૩૨૪૨
સેટેલાઈટ વિદ્યાનગર હાઈ સ્‍કુલ  વ્રજધામ હવેલી, સીમા હોલ, ૧૦૦ ફુટ આનંદનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૨૦૯૬૯
સોલા જે.જી ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  જે.જી કેમ્‍પસ ઓફ એકસેલેન્‍સ, ગુલાબ ટાવર, સલા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૨૩૧૫
સોલા એસ.વી.એમ ઈગ્‍લીશ એન્‍ડ ગુજરાતી મીડીયમ સ્‍કુલ  સોલા ઓવર બ્રીજ પાસે, સોલા- સાયન્‍સ સીટી રોડ, સોલા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-૯૭૨૪૮૬૯૧૧૯
સોલા ઓલીવ ગ્રીન ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  ઓલીવ ગ્રીન ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ, અમદાવાદ \(મોહા\) ડેન્‍ટલ કોલેજ, અર્જુન ફાર્મ ભાડજ રોડ, રણછોડ પુરા, સોલા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૩૮૧
સોલા કે.આર.કે વર્મા સ્‍કુલ  પ્રતીક્ષા એપાર્ટમેન્‍ટ,સોલા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૪૧૫૦૦
સોલા શાંતિ જુનિયર્સ ૧૨, સ્‍વપ્નીલ હોમ, નેક્સ્‍ટ થી લાઈનકેન ફાર્માસેન્‍ચુકલ, સત્‍યમ કોમ્‍પલેક્ષ લાઈન, સાયન્‍સ સીટી, સોલા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૦૯૯૦૪૪૧૧૩
હાટકેશ્વર સેન્ટ માર્યસ સ્‍કુલ ૭, સુદામાપાર્ક સોસાયટી,ખોખરા, હાટકેશ્વર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૩૦૦૬૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14