અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈંગ્લીશ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઈંગ્લીશ શાળા સરનામું ફોન નં
ઘાટલોર્ડિયા યુકે પટેલ ઈગ્‍લીશ પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  ગણેશ પાર્ક-૧, આર.સી ટેક-કોલેજ પાછળ, ન્‍યુ હાઈકોર્ટ, ઘાટલોર્ડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૭૭૪૦૬૫
ઘુમા દીવ્‍યાજ્યોત સ્‍કુલ  એક્ષીસ બેન્‍ક, કબીર એન્‍કલેવ પાસે, બોપલ ઘુમા રોડ, ઘુમા, સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૬૮૭૦૩૨૩
ઘોડાસર કુમકુમ વિદ્યા સ્‍કુલ  અવકાર હોલ પાસે, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૫૧૩૧
ઘોડાસર મુક્તજીવન ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  ઘોડાસર, અમદાવાદ, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૮૨૫૦૩૮૩૩૬
ઘોડાસર સેક્રેડ ફલાવર સ્‍કુલ  કેડીલા રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૩૩૧૪૬
ઘોડાસર ફ્રેન્‍ડસ હાઈ સ્‍કુલ  શ્રીજી કોમ્‍પલેક્ષ, સ્‍મૃતિ મંદીર પાસે, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૮૭૯૨૭૩૮૮૧
ઘોડાસર ન્‍યુ મેઘદુત વિદ્યા વિહાર હાઈસ્‍કુલ  પી.ડી.પંડ્યા કોલેજ કેમ્‍પસ, મુક્તજીવન સ્‍મૃતી મંદીર પાસે, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૩૩૩૩૯
ઘોડાસર એસ.એમ.ટી એચ.એ પંડયા ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  પી.જી પંડ્યા મહીલા કોમર્સ કોલેજ કેમ્‍પસ, સ્‍મૃતી મંદીર પાસે, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૩૪૪૨૪
ચાંદખેડા દુન બ્‍લોસોમ એકેડેમી  ન્‍યુ સી.જી રોડ, સરકાર સ્‍કુલ પાસે, ચાંદખેડા ગાંધીનગર રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૦૩૬૬
ચાંદખેડા યુરો કીડ્સ ૮, ચંદ્રમૌલી બંગ્‍લોઝ, શરણ રેસીડેન્‍સીની બાજુમાં, ન્‍યુ સી.જી રોડ, સોના ક્રોસ રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૭૨૮૬૨
ચાંદખેડા કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય  ઓ.એન.જી.સી કેમ્‍પસ, ઈસ્‍ટન બ્લોક, અવની ભવન પાસે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૦૭૩૩
ચાંદખેડા લીપ ઈન્‍ટરનેશનલ પ્રી સ્‍કુલ  બી-૫૦૧, સોપાન, આઈ.સી.આઈ.સી બેન્‍ક, ન્‍યુ સી.જી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૯૨૪૪૪૯૨૩૮
ચાંદખેડા પોદ્દાર ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  વીઠ્ઠલ કોમ્‍પલેક્ષ પાછળ, સરકાર સ્‍કુલ, ત્રીશાળા કોમ્‍પલેક્ષ ક્રોસ રોડ, ન્‍યુ સી.જી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૯૯૮૩૪
ચાંદખેડા પોદ્દાર જમ્‍બો કીડસ  વિઠ્ઠલ કોમ્‍પલેક્ષ પાછળ, ન્‍યુ સી.જી રોડ, ત્રીશાલા કોમ્‍પલેક્ષ ક્રોસ રોડ પાસે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૯૯૮૩૪
ચાંદખેડા સાકર ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  સાશ્વત-૩, ન્‍યુ સી.જી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૧૮૬૬
ચાંદખેડા શાંતિ જુનિયર્સ ૧, ઉર્જા સોસાયટી, સોના ક્રોસ રોડ, ન્‍યુ સી.જી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૦૯૯૦૪૪૧૦૩
ચાંદખેડા શાંતિ જુનિયર્સ ૧ થી ૮, ધરતી ક્રીસ્‍ટલ, પહેલો માળ, ધરતી નગર પાસે, ચાંદખેડા રેલ્‍વેસ્‍ટેશન, આઈ.ઓ.સી થી ત્રાગડ રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૦૯૯૦૪૪૧૧૮
ચાંદખેડા શીશન તીર્થ વિદ્યાલય  લવકુશ કોમ્‍પલેક્ષ, યોગીનગર પાસે, ડી કેબીન, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૧૨૯૩૧
ચાંદખેડા તપોવન વત્‍સલ્‍યધામ સ્‍કુલ  અમીયાપુર, પોસ્‍ટ-સુઘડ, સાબરમતી, ગાંધીનગર હાઈવે, ચાંદખેડા ગાંધીનગર, ગાંધીનગર,૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૭૬૯૦૧
ચારોડી શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગુરુકુળ વિશ્વવિદ્યા પ્રતીસ્‍થાનમ એસ.જી.વી.પી ચારરસ્‍તા પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, ચારોડી, ગાંધીનગર,૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૪૨૧૩૮
ચીલોર્ડા ચીલ્‍ડ વર્લ્ડસ્‍કુલ  મોટી શીહોલી, ઈસર પેટ્રોલપંપની બાજુમાં, ચીલોર્ડા હીમ્‍મતનગર, એન.એચ નં.૮, ચીલોર્ડા, અમદાવાદ-૩૮૨૩૨૫ (૯૧)-(૨૭૧૬)-૨૩૨૭૩૨૨૪
ચીલોર્ડા ઓમ લેન્‍ડમાર્ક સ્‍કુલ  ઓમ એજ્યુકેશન કેમ્‍પસ, મોટા ચીલોર્ડા ચારરસ્‍તા, ચીલોર્ડા, ગાંધીનગર, ગાંઘીનગર,૩૮૨૩૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૭૩૪૨૬
ચીલોર્ડા કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય નં.૩ આર્મી કેન્તોન્મેન્ત એરીયા, ચીલોર્ડા રોડ, ગાંધીનગર,૩૮૨૦૪૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૦૦૨૬૬
જમાલપુર ચીપા વેલ્‍ફેર ગલ્‍સ હાઈસ્‍કુલ  પાંચ પીપલી, તેજપુર, જમાલપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૪૪૨૨
જીવરાજપાર્ક ડોન બોસકો ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  વિશ્વામીત્રી બસસ્‍ટેન્‍ડ પાસે, વસ્‍ત્રાપુર રોડ, જીવરાજપાર્ક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૧૩૫૬૦
જુહાપુરા શાંતિ જુનિયર્સ એ-૬ યુ નીડ એપાર્ટમેન્‍ટ, નેક્સ્ડ થી અંકુર સ્‍ટેશનરી, સરખેજ રોડ, જુહાપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૪૪૧૧૫
જુહાપુરા શાંતિ જુનિયર્સ એ-૬ યુ નીડ એપાર્ટમેન્‍ટ, નેક્સ્ડ થી અંકુર સ્‍ટેશનરી, સરખેજ રોડ, જુહાપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૪૪૧૧૫
ઠક્કરબાપા નગર લીટલ કીડસ પ્રી સ્‍કુલ  શ્રી રંગસ્‍કુલ,૮૦ ફુટ રોડ, ઉત્તમ નગર, ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૦૪૦૬૯
ડ્રાઈવઈનરોડ એશીયા ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  એ-૧, સનરાઈઝ પાર્ક, ગ્રાઉન્‍ડ ફ્લોર, હીમાલયા મોલની પાછળ, ડ્રાઈવઈન સીનેમા, ડ્રાઈવઈનરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૬૪૪૬
ડ્રાઈવઈનરોડ સ્‍કુમ સ્‍કુલ  પ્લોટ નં-૭૦૯, ટીવી ટાવર પાછળ, હવેલી બંગ્‍લોઝ પાસે, ડ્રાઈવઈનરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૪૬૭૧
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14