અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈંગ્લીશ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઈંગ્લીશ શાળા સરનામું ફોન નં
કાંકરિયા પ્રગતી હાઈસ્‍કુલ  અંબીકા એસ્‍ટેટ, એપ્રેરલ પાર્ક, અંબીકા મીલ નં-૧ પાસે, અનુપમ સીનેમા પાસે, ખોખરા રોડ, કાંકરિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૩૬૮૬
કાંકરિયા વેદાંત ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  ૩, ચતુરભુજ કોલોની, વૈભવભાઈ મંદીર પાસે, ગોરધનવાડી ટેકરા, કાંકરિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૩૮૨૩૪
કાલુપુર પ્રધાનભાઈ ભગાભાઈ પ્રેમચંદ જૈન હાઈ સ્‍કુલ  શેઠ મનસુખભાઈ પોળ, જૈન મંદીર પાસે, કાલુપુર, અમદાવાદ, કાલુપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૪૯૯૬
કુબેર નગર આદર્શહાઈસ્‍કુલ  ટંકશાલની પોળ પાસે, એફ વોર્ડ, કુબેર નગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૨૬૯૭
કુબેર નગર કીશોર જી.કે હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  બંગ્‍લોઝ એરીયા, કુબેર નગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૨૬૨૨
કુબેરનગર એમ જી હાઈસ્‍કુલ  મહાત્‍મા ગાંધી માર્ગ, કુબેરનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૩૭૧૭
કૃષ્ણનગર ઓક્ષફોર્ડ હાઈસ્‍કુલ  પ્રકાશ હિન્‍દી હાઈ સ્‍કુલ કેમ્‍પસ, નં.૮ ક્રીષ્ણા નગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૩૦૨૩૩
કેન્તોન્મેન્ત અમૃત સ્‍કુલ  ૧૫, કાન્‍ટોનમેન્‍ટ, કેમ્‍પ હનુમાન પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ, કાન્‍ટોનમેન્‍ટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૬૩૯૩
ખાનપુર લીર્બટી ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  દીનબાઈ ટાવર, શાંતીસદન, ખાનપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૫૦૫૪
ખાનપુર માઉન્‍ટ કાર્મેલ સ્‍કુલ  કામા હોટલ પાસે, ભવન્‍સ કોલેજ રોડ, ખાનપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૦૧૯૮૬
ખાનપુર બ્‍લોસમ પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  રોઝી કુનાડ બંગ્લોઝ, રોયલ એપાર્ટમેન્‍ટ, નહેરૂ બ્રીજ કોર્નર, ખાનપુર રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૦૩૬૩
ગાંધીનગર હીલવુડસ સ્‍કુલ  સેકટર-૨૫, મધુર ડેરી, જી.આઈ.ડી.સી એસ્‍ટેટ, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર,૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૮૭૧૭૪
ગાંધીનગર ચેતન્‍ય સ્‍કુલ  ૧૮૧ લેકાવાડા, બી.એસ.એફ કેમ્‍પસ પાસે, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર,૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-૯૮૨૫૬૯૭૭૯૭
ગાંધીનગર યુરો કીડ્સ પ્લોટ નં-૩૭૨-૧ સેકટર ૧-સી, ગાયત્રી મંદીર પાસે, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર,૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૭૨૫૬
ગાંધીનગર કામેશ્વર જમ્‍સ ઈગ્‍લીશ મીડીયમ સ્‍કુલ  કામેશ્વર વિદ્યા સંકુલ એટી એન્‍ડ પો સગ્રાસન, ગાંધીનગર,૩૮૨૪૨૧ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૪૪૯૫૫
ગાંધીનગર કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય  સી.આર.પી.એફ કેમ્‍પસ, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર,૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૦૧૩૬૩
ગાંધીનગર કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય  એ.એફ.એસ વડસર, ડીસ્‍ટીક્ટ ગાંધીનગર, કલોલ, ગાંધીનગર,૩૩૮૨૭૨ (૯૧)-\(૨૭૬૪\)-૨૮૬૧૭૫
ગાંધીનગર લીપ ઈન્‍ટરનેશનલ પ્રી સ્‍કુલ  પ્લોટ નં-૧૧૪૯-એ, સ્‍વામીનારાયણ મંદીર, સેકટર ૨-ડી, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર,૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-૯૪૨૭૬૩૧૮૪૨
ગાંધીનગર શીવમ વિદ્યાલય  પ્લોટ નં-૧૦૭૭, સેકટર ૨-ડી, જી.એચ ૨ પેટ્રોલ પંપ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૧૨૯૯
ગાંધીનગર શ્રી સ્‍વામીનારાયણ અક્ષરપુરુષોત્તમ સ્કુલ રાયસણ રેશન ગામ, કોબા ચારરસ્‍તા પાસે, રાઈસન પેટ્રોલપંપ પાસે, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૫૧૫૧
ગાંધીનગર શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગૂરૂકુલ  જી.એચ-૫, સેકટર-૨૩, ગાંધીનગર,૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૭૧૪૫૨
ગાંધીનગર સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઇસ્કુલ ઈન્‍દીરા બ્રીજ પાસે, સરદારનગર પાસે, ગાંધીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૯૭૨૭
ગાંધીનગર સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઇસ્કુલ સેકટર-૮, ભાગ-૩, પતીશ્રમ, કોર્નર ભાગ-૩ રોડ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૧૪૩૧
ગાંધીનગર સ્‍વામીનારાયણ ધામ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  ૧૭, સ્‍વામીનારાયણ ધામ, ઈન્‍ફોસીટી, ધોલેશ્વર મહાદેવ રોડ પાસે, કોબા ચારરસ્‍તા થી ગાંધીનગર હાઈવે, ગાંધીનગર,૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૧૩૦૫૪
ગાંધીનગર અમદાવાદ પબ્‍લીક સ્‍કુલ ઈન્‍ટરનેશનલ  રીવર બેન્‍ક પાસે, મઘર ડેરી ભાત ગામ, ઈન્‍દીરા બ્રીજ, ગાંધીનગર રોડ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૪૮૩
ગાંધીનગર નાણાવટી પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  જી.એચ ૨ પેટ્રોલપંપ, સેકટર વાય-બી, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૪૬૪૩
ગાંધીનગર ગાંધીનગર ઈન્‍ટરનેશનલ પબ્‍લીક સ્‍કુલ  ગાંધીનગર માણસા હાઈવે, રાંઘેજા, ગાંધીનગર,૩૮૨૬૨૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૭૬૮૨૧
ગાંધીનગર સ્‍કુલ ફોર એક્સેલેન્‍સ  શાંતીનીકેતન કેમ્‍પસ, પેથાપુર, થી રાંધેજા રોડ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-૯૯૦૯૦૦૧૩૨૫
ગાંધીનગર તેજેન્દ્ર કેર સ્‍કુલ  બીજો માળ, પ્લોટ નં-૭૩૬, વૈદ્યનાથ મંદીર પાસે, ભાગ-૬ ચારરસ્‍તા, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૬૬૭૩
ગાંધીનગર આધારશીલા સ્‍કુલ  આઘારશીલા એજ્યુકેશન કેમ્‍પસ, પંચેશ્વર મહાદેવ, હીંમતનગર નેશનલ હાઈવે નં-૮, વાલડ, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર ગુજરાત-૩૮૨૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૭૭૩૫૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14