અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈંગ્લીશ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઈંગ્લીશ શાળા સરનામું ફોન નં
નવરંગપુરા એસ.એચ ખારાવાલા એ.જી એન્‍ડ એલ.ડી પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  દાદા સાહેબ ફ્લેટ, યુનીર્વસીટી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૫૬૫૩
નવરંગપુરા સોમ લલીત સ્‍કુલ  સરદાર પટેલ સ્‍ટેડીયમ પાસે, સાધના કોલોની, હિન્‍દુ કોલોની પાછળ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૯૧૦૧
નવરંગપુરા સેન્ટ કબીર સ્કુલ સેન્ટકબીલ સ્‍કુલ, એચ.એલ કોલેજ ઓફ કોમર્સ પાછળ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૧૯૧૫
નવાવાડજ ડી.પી હાઈ સ્‍કુલ  ભાસ્‍કર હોટેલ પાસે, રીંગ રોડ, નવાવાડજ , અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૪૦૮૦
નવાવાડજ લાયન્‍સ કર્ણાવતી ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  ગણેશ વિદ્યાલય કેમ્‍પસ, ભાવસર હોસ્‍ટેલ પાસે, નવાવાડજ , અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૪૪૮૬
નવાવાડજ સ્‍વસ્‍તીક ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  જુહુપાર્ક, સ્‍વામીનારાયણ મંદીર પાસે, નવાવાડજ , અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૬૨૪૪
નવાવાડજ નીમા વિદ્યાલય  ભીમજીપુરા ક્રોસ રોડ, નવાવાડજ , અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૯૧૨૨
નારણપુર વિજયનગર હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  પત્રકાર કોલોની, વીજયનગર બસસ્‍ટોપ પાછળ, વિદ્યાનગર રોડ, નારણપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૭૨૭૮
નારણપુરા યુરો કીડ્સ ૨૧, ક્રીષ્ણનવન સોસાયટી, પહેલોમાળ, કામેશ્વર મહાદેવ ક્રોસ રોડ પાસે, અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૩૫૪૩૫
નારણપુરા નેશનલ હાઈસ્‍કુલ  અપંગ માનવ કલ્‍યાણ કેન્‍દ્ર, સોલા રોડ, ભુયંગદેવ ચારરસ્‍તા, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૦૪૮૪
નારણપુરા નીશકલ સ્‍કુલ ઓફ થર્ડ શુભલક્ષ્મી ટાવર પાસે, વીજય નગર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૩૧૩૦
નારણપુરા શ્રી તેજેન્‍દ્ર એજ્યુકેશન એન્‍ડ રીસર્ચ ફાઉન્‍ડેશ સ્‍વામીનારાયણ મંદીરની બાજુમાં, નેક્સ્ટ થી ટોરેન્‍ટ પાવર ઝોનલ ઓફીસ, રીંગ રોડ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૧૪૩૧
નારણપુરા શ્રી મિરામ્બિકા ઈગ્‍લીશ મીડીયમ સ્‍કુલ  કીડસ કોર્નર પાસે, મીરામબીકા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૩૫૮૨
નારણપુરા સેન્ટ કબીર સ્કુલ લોયોલા હોલ પાછળ, વાસ પુજ્યા એપાર્ટમેન્‍ટ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૦૨૧૬
નારણપુરા સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઇસ્કુલ લોયોલા હોલ, દર્પણ છ રસ્‍તા પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૦૪૦૦
નારણપુરા સ્‍વસ્‍તીક શીશુ વિહાર હાય્‍ર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  ૧, સરદાર પટેલ કોલોની, સરદાર પટેલ બાવલા, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૨૨૬૬
નારણપુરા ત્રીપદા હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  ત્રીપદા ડે સ્‍કુલ-કેમ્‍પસ, સુહાગ પાર્ટી પ્લોટ પાસે, પ્રગતી નગર પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૬૯૩૪
નારણપુરા વિશ્વનીકેતન સ્‍કુલ  નારણપુરા બસ સ્‍ટેન્‍ડ પાસે, સ્‍વામીનારાયણ સ્‍કુલ, નારણપુરા ગામ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૬૮૧૦
નારણપુરા કોમર્સ ગુરૂ કોમલ યાજ્ઞીક ૩૦૮, અભીષેક કોમ્‍પલેક્ષ, કામેશ્વર મહાદેવ મંદીર પાસે, અંકુર, અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૨૫૨૯૦૭૮૨
નીકોલ ડીવાઈન ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  શુક્ષા બંગ્‍લોઝ, નીકોલ નરોડા લીંક રોડ, નીકોલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૧૨૩૬૨
નીકોલ લીપ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  આદીત્‍ય, ફસ્‍ટ ફ્લોર, શ્રીધર બંગ્‍લોઝ, ખોડીયાર મંદીર, જીવન ટ્વીન રોડ, નીકોલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૫૧૧૮૮
નીકોલ વી.આઈ.પી ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  અંકુર ટેનામેન્‍ટ, નીકોલ નરોડા રોડ, ન્‍યુ ઈન્‍ડીયા કોલોની, નીકોલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૦૯૨૫૦૧
નીકોલ વી.આઈ.પી ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  ન્‍યુ ઈન્‍ડીયા કોલોની, નીકોલ નરોડા રોડ, અંકુર ટેનામેન્‍ટ પાસે, નીકોલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૮૧૪૧૪૭૯૧૨૮
નીકોલ ગામં સેન્ટપાઉલ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  ખોડીયાર મંદીર પાસે, મુનીવર હાઉસ, નીકોલ ગામં, અમદાવાદ-૩૮૩૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૪૫૨૭૨
નીર્ણય નગર શેઠ શ્રી આઈ.એન પટેલ સ્‍વામીનારાયણ રામેશ્વર મહાદેવ મંદીર પાસે, નીર્ણયનગર થી રાણીપ રોડ, નીર્ણય નગર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૨૪૪૬૨
પંચવટી નિર્માણ હાઈસ્‍કુલ  સેન્‍ટર પોઈન્‍ટ સર્કલ પાસે, હેવમોર રેસ્‍ટોરન્‍ટ, સી.જી રોડ, પંચવટી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૫૧૦૦
પાલડી દીવાન બાલુભાઈ પ્રી પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  રાજનગર સોસાયટી, એન.આઈ.ડીની બાજુમાં, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૭૩૬૦
પાલડી અંકુર હાઈસ્‍કુલ દીપ્તી પેટ્રોલ પંપ પાસે, ફતેહનગર, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૯૬૬૬
પાલડી ડીઆર.એસ કીડસ ધ ફસ્‍ટ સ્‍ટેપ શ્રી રામબલી વિદ્યામંદીર, મહાલક્ષ્મી ચારરસ્‍તા પાસે, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૧૨૦૭૭
પાલડી લીટલ ફ્લાવર ઈગ્‍લીશ મીડીયમ સ્‍કુલ  અશોક નગર સોસાયટી, ભઠ્ઠા બસસ્‍ટોપ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૬૭૪૨
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14