અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈંગ્લીશ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઈંગ્લીશ શાળા સરનામું ફોન નં
શાહીબાગ સેક્રેડ હર્ટ હાઈસ્‍કુલ ૨ નંદનબાગ, રાઘે ડેરી પાસે, સુજાતા ફ્લેટ એન્‍ડ રાજકમલ રેસ્‍ટોરન્‍ટ લાઈન, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૮૮૯૭
શાહીબાગ શાંતિ જુનિયર્સ ૬, લાર હાઉસ, મોહનલાલ ગાંધીપાર્ક સોસાયટી, સીવીલ દરવાજા નં-૧, કેમ્‍પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૦૯૯૦૪૪૧૦૮
શાહીબાગ ધ રોઝરી સ્‍કુલ  અન્‍ડરબ્રીજ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૮૩૬૩
શાહીબાગ વન્‍ડર ઓફ વલ્‍ડ મીરા પાર્ક સોસાયટી, રાજસ્‍થાન હોસ્‍પીટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૪૦૮૮૭૮૦૭૮
શાહીબાગ અર્થ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  ગ્રીનપાર્ક, સીવીલ કેમ્‍પસ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૫૯૪૨૨
શાહીબાગ પ્રેરક પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  ગીરઘરનગર ઓવર બ્રીજ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ,શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૬૧૬૨
શીલજ આનંદ નિકેતન સ્‍કુલ પ્લોટ નં.૪૯૫, આંબલી રેલ્‍વે ક્રોસીંગ પાસે, થલતેજ શીલજ રોડ, શીલજ, સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૭૩૭૦૪૭૬૩૧
સરખેજ અદાણી વિદ્યામંદીર અદાણી સી.એન.જી પંમ્‍પની બાજુમાં, મકરબા, સરખેજ, અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૫૭૭૧૫
સરખેજ એપલ ગ્‍લોબલ સ્‍કુલ  વાઈડ એન્‍ગલ, ઝરણા પાર્ટી પ્લોટ, એસ.જી. રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૨૨૭૬૨૦૧૮૧
સરખેજ કોસમોસ કેસ્‍ટલ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  પ્લોટ નં.૫૯૮-૧, મકરબા, દિવ્‍યા ભાસ્‍કર, પહેલાદ ક્રોસ રોડ, પંચવટી ઓટો રાઈટ ટર્ન ફોર્મ મીના ફાર્મ.૧, સરખેજ, ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૦૯૭૭૯
સરખેજ એકલવ્‍ય સ્‍કુલ  સનાથલ ગામ પાસે, સરખેજ સાણંદ હાઈવે, સાણંદ-૩૮૨૧૧૦ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૯૪૨૨૭
સરખેજ ગુલશન ઈ મહેર સ્‍કુલ  સીટીપ્લસ સીનેમા, હયાત રેસીડેન્‍સી પાસે, અન્‍ને એજ્યુકેશનલ કેમ્‍પસ, સરખેજ રોડ, સરખેજ, અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૩૨૮૮
સરખેજ નવરંગ વિદ્યાલય  ગોદ્રેજ ગાર્ડન સીટી, જગતપુર, નીરમા યુનીર્વસીટી પાછળ, સરખેજ, ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૮૨૪૦૦૮૮૧૭
સરખેજ ક્લાસીક પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  રોયલ નવાબ એવન્‍યુ, ક્લાસીક પેરાડાઈઝ બિલ્‍ડીંગ, બીજો માળ, આગ્રો પેટ્રોલ પંપ પાસે, સરખેજ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૧૭૬૫
સરદારનગર યુરો કીડ્સ બ્લોક નં-૫૯૭-એ, જવાહર કોલોની, બેન્‍ક ઓફ બરોડા, સરદારનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૮૧૦૯૪
સરદારનગર ઝેવિયર્સ પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  ઈન્‍દીરા બ્રીજ પાસે, સ્‍વસ્‍તીક સોસાયટી, સરદારનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૨૧૧૯૫૬
સરસપુર ફૈઝાન ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  આર.સી ટેકનીકલ પાસે, મેટર ગુજ રેલ્‍વે સ્‍ટેશન, સરસપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૨૧૭૮૬
સરસપુર સરસ્‍વતી હાઈ સ્‍કુલ  મણીનગર ક્રોસ રોડ પાસે, સરસપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૨૧૯૨૩
સાણંદ કોર્ડીઅલ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  જોગણી માતા ટેમ્‍પલ, સરખેજ સાણંદ હાઈવે, સાણંદ, અમદાવાદ-૩૮૨૧૧૦ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૨૩૨૩૯
સાબરમતી સેન્ટઆશ્રમ એચ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  નોબલ નાગર, કતારપુર, નંદી ગ્રામ પાસે, સાબરમતી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૩૨૭૪૭૪૭૦૮
સાબરમતી ગ્‍યાનદીપ હિન્‍દી હાઈ સ્‍કુલ  ઓ.એન.જી.સી કોલોની, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૬૮૭૫
સાબરમતી મુક્તાબા પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  સાબર એજ્યુકેશન દેવલોપમેન્‍ટ ટ્રસ્‍ટ સાબરમતી કોલેજ કેમ્‍પસ, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૬૮૫૧
સાબરમતી કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય  રેલ્‍વે ક્રોસીગ પાસે, ડી કેબીન રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૦૧૮૪
સાબરમતી લીટલ ફ્લાવર હાઈ સ્‍કુલ  વલ્‍લભપાર્ક પાસે, ડી કેબીન રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૪૯૯૯
સાબરમતી મે ફ્લાવર ઈગ્‍લીશ ગુજરાતી સ્‍કુલ  પદ્મપ્રભુનગર, આઈ.ઓ.સી રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૭૩૬૯૫
સાબરમતી સાબરમતી ઈન્‍ડીયા સ્‍કુલ  શીલ્‍પા સોસાયટી પાસે, નીલકંઠ મહાદેવ પાસે, વલ્‍લભપાર્ક, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૧૪૨૫
સાબરમતી શેઠ શ્રી હરીભાઈ હાથીભાઈ પટેલ હાઈસ્‍કુલ  પોલીસ ચોકી પાસે, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૬૮૦૨
સાબરમતી સેન્ટએન્‍સ સ્‍કુલ  કબીર ચોક, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૧૨૬૨
સાબરમતી સેન્ટજોસેફ હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  ડી કેબીન, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૮૦૦૫
સાબરમતી સેન્ટજોસેફ એચ.આર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  આદર્શ નગર સોસાયટી, ડી કેબીન ની સામે, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૮૦૦૯
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14