અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈંગ્લીશ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઈંગ્લીશ શાળા સરનામું ફોન નં
ગાંધીનગર માઉન્‍ટ કાર્મેલ હાઈસ્‍કુલ  સેકટર-૨૧, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૧૧૮૨
ગાંધીનગર બર્ડ સ્‍કુલ  ૧૫૫-૨ આનંદવાટીકા સોસાયટી, સેકટર-૨૨, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૩૦૨૦
ગાંધીનગર એમ.બી પટેલ ઈગ્‍લીશ મીડીયમ સેકન્‍ડરી એન્‍ડ એચઆર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  જી.એચ-૬, કડી કેમ્‍પસ, સેકટર-૨૩, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૮૪૧૩૩
ગાંધીનગર કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય નં.૧ કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય નં.૧, સેકટર-૩૦, ગાંધીનગર,૩૮૨૦૩૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૬૧૨૧૧
ગાંધીનગર કીડઝી ફેરી લેન્‍ડ પ્લોટ નં.૫૧, મંગલમુર્તી પાર્ક, સ્‍કોલ શોપીંગ સેન્‍ટર પાસે, નેક્સ્ટ થી વોલી બી.એ સેકન્‍ટર-૮, ગાંધીનગર,૩૮૨૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૭૨૪૦૫૦
ગીતામંદીર શક્તિ વિદ્યાલય  ગીતામંદીર, ભુલાભાઈ પાર્ક પાસે, ગીતામંદીર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૪૭૮૨
ગીતામંદીર શક્તિ વિદ્યાલય  ગીતામંદીર, ભુલાભાઈ પાર્ક પાસે, ગીતામંદીર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૪૭૮૨
ગુરુકુળ શાંતિ જુનિયર્સ ૧૭, સ્‍ટર્લીંગ સોસાયટી, સારથી રો હાઉસ, પાર્ટ-૩, લક્ષ્મીઘામ મંદીર રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૮૬૮૬૮
ગુરુકુળ સેન્ટએન્‍સ સ્‍કુલ  મેમનગર, સોનલ ક્રોસ રોડ્સ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૩૭૦૦૧
ગુરુકુળ, અભીજીત શીશુ વિહાર વિશ્વભારતી શિક્ષા સંકુલ, અગ્રવાલ સ્‍વીટસ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૪૭૯૫
ગુલબાઈટેકરા ચીલ્‍ડ્રન નુક ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  એટલાન્‍ટા ટાવરની બાજુમાં, ગુલબાઈટેકરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૬૦૭૫
ગુલબાઈટેકરા રેડબ્રીક્સ જુનીયર એજ્યુકેશન લીમીટેડ ૧૬ ઈન્‍કલાબ કુ ઓપરેટીવ હર્સીગ સોસાયટી, ગુલબાઈટેકરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૬૪૧૪
ગુલબાઈટેકરા સર્વયોગમ સ્‍કુલ  સર્વયોગમ સ્‍કુલ, પાસપોર્ટ ઓફીસ પાસે, યુનીવરસીટી રોડ, ગુલબાઈટેકરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૫૪૫
ગુલાબાઈ ટેકરા ઓલીવ ગ્રીન કીડ્સ સ્‍કુલ  ગુલબાઈટેકરા બ્રાચ, મોન્‍સુન બૌટીક, પટેલ કોલોની પાસે, એટલાન્ટા ટાવર લાઈન, ગુલાબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૫૧૮૧૮
ગોતા સેન્ટ માર્યસ સ્‍કુલ ગોતા ઓગણજ રોડ, વસંતનગર ટાઉનશીપ પાસે, ગોતા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૪૧૬૭૮
ગોતા યુરો કીડ્સ શાયોના તીલક-૧, વિશ્વકર્મા મંદીર પાસે, વન્‍દે માતરમ પાસે, ગોતા, જગતપુર રોડ, ગોતા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૫૩૭૪૧૧૯૯૩
ગોતા હીરામણી સ્‍કુલ  હીરામણી સ્‍કુલ કેમ્‍પસ, નીરમા યુનીવરસીટી, એસ.જી હાઈવે, ગોતા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૪૨૫૦૫
ગોધાવી ઝાયડસ સ્‍કુલ ફોર એક્સલેન્‍સ II ગોધાવી ગામ પાસે, બોપલ ઘુમા આર.ડી, સાણંદ-૩૮૨૧૧૦ (૯૧)-૮૧૪૧૦૧૫૧૫૧
ઘાટલોર્ડિયા અમૃતા વિદ્યાલયમ માતા અમૃતઆનંદમયી મઢ, પ્લોટ નં.૮૩, રેવામની હોલ, જનતાનગર રોડ, ઘાટલોર્ડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૨૦૦૯
ઘાટલોર્ડિયા આઈ.ડી પટેલ એજ્યુકેશન કેમ્‍પસ  નીર્મલ ટાવર, વિશ્વાસ સીટી, આર.સી.ટેકનીકલ રોડ, ઘાટલોર્ડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૯૨૫૨૪૨૮૬૦
ઘાટલોર્ડિયા જુનીયર જેન્યુઈન પ્રી પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  સી-૭૭, કર્મચારી નગર-૧, રન્‍નાપાર્ક બસસ્‍ટોપ પાસે, ઘાટલોર્ડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૨૫૧૫
ઘાટલોર્ડિયા લીટલ જીન્‍યસ  શ્‍યામસુંદર સોસાયટી, પંચદેવ મંદીર પાસે, કે.કે નગર, કર્મચારી રોડ, ઘાટલોર્ડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૧૫૮૧૫
ઘાટલોર્ડિયા એમ.ડી.સી સ્‍કુલ દર્શન કોમ્‍પલેક્ષ, અર્જુન ટાવર પાસે, રન્‍નાપાર્ક, ઘાટલોર્ડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૪૪૭૨૦
ઘાટલોર્ડિયા નાલંદા વિદ્યાલય  પી.એસ પટેલ એજ્યુકેશન કેમ્‍પસ, રીલાયન્‍સ મોલ પાસે, જનતાનગર રોડ, ઘાટલોર્ડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૦૨૧૩
ઘાટલોર્ડિયા નેસ્‍ટ પબ્‍લીક સ્‍કુલ  નંદાવન કોમ્‍પલેક્ષ, નીર્ણયનગર, ઘાટલોર્ડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૨૪૮૬૩
ઘાટલોર્ડિયા ન્‍યુ સૌરભ હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  રન્‍નાપાર્ક બસ સ્‍ટેન્‍ડની બાજુમાં, રન્‍નાપાર્ક, અંકુર ઘાટલોર્ડિયા રોડ, ઘાટલોર્ડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૯૯૦૦
ઘાટલોર્ડિયા નુતન ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  પ્રભાતચોક પાસે, ઘાટલોર્ડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૨૬૮૭
ઘાટલોર્ડિયા સારાસ્‍વત સ્‍કુલ ઓફ સાયન્‍સ  ગ્‍લોબલ મીશન કેમ્‍પસ, કે.કે નગર રોડ, ઘાટલોર્ડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૪૦૩૬૯
ઘાટલોર્ડિયા શાયોના ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  શાયોના સીટી, ઘાટલોર્ડિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૯૯૩૩
ઘાટલોર્ડિયા ત્રીપદા ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  મધુવૃન્‍દ સોસાયટી, સૌમીલ એપાર્ટમેન્‍ટ, મધુવૃન્‍દ પાણીની ટાંકી પાસે, ઘાટલોર્ડિયા, રન્‍નાપાર્ક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૭૬૩૨
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14