અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈંગ્લીશ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઈંગ્લીશ શાળા સરનામું ફોન નં
વસ્‍ત્રાપુર એલ જે પ્રી પ્રાઈમરી એન્‍ડ સેકન્‍ડરી ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  એલ.જે કોલેજ કેમ્‍પસ, આઈઆઈએમ પાસે, વસ્‍ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૩૧૧૨૪
વસ્‍ત્રાપુર નિર્માણ હાઈસ્‍કુલ  વસ્‍ત્રાપુર લેક પાસે, સબરી એપાર્ટમેન્‍ટસ, ઈન્‍દ્રપ્રસ્‍થ બંગ્‍લોઝની બાજુમાં, વસ્‍ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૭૫૮૧
વસ્‍ત્રાલ માધવ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  પ્રણામી નગર, માધવપાર્ક-૩ પાસે, માધવનગર, વસ્‍ત્રાલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૯૫૬૨૦
વસ્‍ત્રાલ ઋષિ સંદીપની વિદ્યાલય  હર્શીદપાર્ક સોસાયટી, ત્રીવેની પાર્ક, મહાદેવ નગર, વસ્‍ત્રાલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૬૦૧૭૭૬૦૬૮
વસ્‍ત્રાલ રોઝ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  રાઈ કોમ્‍પલેક્ષ, રમેશ્વર પાર્ક સોસાયટી, પ્રહલાદપાર્ક નાની કેનાલ, વસ્‍ત્રાલ, અમદાવાદ (૯૧)-૯૮૭૯૩૦૧૪૬૨
વસ્‍ત્રાલ સનરાઈઝ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  હરશીઘ્‍ઘપાર્ક સોસાયટી, ત્રીવેણીપાર્ક, મહાદેવ નગર, વસ્‍ત્રાલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૭૧૪૫૯૩૪૩૪
વસ્‍ત્રાલ સનલાઈટ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  મારૂતી ચેમ્‍બર, મારૂતી ટેનામેન્‍ટ પાસે, વસ્‍ત્રાલ રોડ, વસ્‍ત્રાલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૯૩૨૪૪
વાસણા ડીવાઈન લાઈફ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  વાસણા બસ સ્‍ટેન્‍ડ પાસે, સ્‍વામીનારાયણ ટેમ્‍પલ, વાસણા બેરેજ રોડ, વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૨૯૫૪
વાસણા રુથ મેમોરીયલ સ્‍કુલ  પી.એમ દવે પાર્ટી પ્લોટ, વાસણા બસ સ્‍ટેન્‍ડ, બરાડે રોડ, વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૧૬૬૬
વાસણા શાંતિ જુનિયર્સ ચંદ્રમૌલી બંગ્‍લોઝ, ચંદ્રનગર, નારાયણ નગર રોડ, વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૦૯૯૦૪૪૧૦૭
વાસણા વી.આર શાહ સ્‍મૃતી હાઈસ્‍કુલ  ધરણીધર દેરાસર, વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૧૮૭૧
વિરમગામ ત્રીપદા ગુરુકુળમ ભોજવા ગામ, વિરમગામ શંખેશ્વર રોડ, વિરમગામ, અમદાવાદ-૩૮૨૧૫૦ (૯૧)-\(૨૭૧૫\)-૨૩૨૨૧૯
વેજલપુર ફાઈવ એલીમેન્‍ટસ ઈગ્‍લીશ પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  રાધે કોમ્‍પલેક્ષ, બેન્‍ક ઓફ ઈન્‍ડીયા, મકરબા રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૨૦૧૨
વેજલપુર કૃષ્ણમ ઈન્‍સ્‍ટીટયુટ ઓફ એજ્યુકેશન શ્રીનંદ નગર ક્રોસ રોડ, શ્રીનંદનગર, વેજલપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૩૭૭૪૧૪૬૦૦
વેજલપુર શ્રી સત્‍ય સાંઈ વિદ્યા મંદીર ગોકુલધામ, વેજલપુર પોલીસ ચોકી, વેજલપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૧૪૭૨૨
વેજલપુર ઝાયડસ સ્‍કુલ ફોર એક્સલેન્‍સ  ઝાયડસ કેડીલા સ્‍કુલ, અલકાપાર્ક બસસ્‍ટોપ પાસે, જીવરાજપાર્ક, વેજલપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૬૭૯૯
વેજલપુર યુરો કીડ્સ વેજલપુર બસસ્‍ટોપ, વેજલપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૩૨૭૧૩૭૧૭૧
શાહપુર ઈસ્‍લામીક સ્‍કુલ  શાહપુર મીલ કંમ્‍પાઉન્‍ડ, શાહપુર ભાઈ સેન્‍ટર, શાહપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૫૭૪૧
શાહપુર નેલ્‍શન્‍સ હાઈ સ્‍કુલ નહેરૂ ચેમ્‍બર્સ, શાહપુર બહાઈ સેન્‍ટર પાસે, શાહપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૦૦૧૨૧
શાહપુર પ્રેયસ હાઈસ્‍કુલ  લાલબંગ્‍લોઝ, બહાર શાહપુર મીલ કમ્‍પાઉન્‍ડ, અમદાવાદ, શાહપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૨૧૫૭
શાહપુર શાહપુર ત્યુતોરીયલ હાઈસ્‍કુલ ગાંધીબ્રીજ પાસે, શાહપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૦૦૯૧૫
શાહપુર શાહપુર ત્યુતોરીયલ હાઈસ્‍કુલ  ગાંધીબ્રીજ પાસે, શાહપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૦૦૯૧૫
શાહીબાગ યુરો કીડ્સ ૧, નમ્રતાપાર્ક સોસાયટી, સામવેદ એપાર્ટમેન્‍ટ, કાર્ટોમેન્‍ટ દરવાજા નં-૧, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૩૧૦૫
શાહીબાગ રચના સ્‍કુલ  રીટાપાર્ક, સુજાતા ફ્લેટ્સ, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૭૭૪૫
શાહીબાગ આર્મી પબ્‍લીક સ્‍કુલ હનુમાન કેમ્‍પ પાસે, કાન્‍ટોનમેન્‍ટ એરીયા, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૨૫૪૩
શાહીબાગ કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય નં.૧ એમ.આર કેમ્‍પસ, પોલીસ કમીશ્‍નર ઓફીસ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૬૪૯૩
શાહીબાગ કેન્‍દ્રીય વિદ્યાલય નં.૨ હનુમાન કેમ્‍પ પાસે, ડફનાલા પાસે, એરપોર્ટ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૭૬૮૧
શાહીબાગ ક્રેજી સ્‍ટાર એન એન્‍ગ્‍લ પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  ૬, એલ.આર સોસાયટી, શાહીબાગ રેલ્‍વે ક્રોસીંગ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૯૯૮૪૧૩૬૬૨
શાહીબાગ પરાગ ઈનફેન્‍ટ સ્‍કુલ  ગીરઘરનગર, શાહીબાગ, અમદાવાદ, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૭૭૫૨
શાહીબાગ રાજસ્‍થાન સ્‍કુલ  સહજાનંદ શોપીંગ સેન્‍ટર, સ્‍વામીનારાયણ મંદીર પાસે, શાહીબાગ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૧૬૩૫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14