અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈંગ્લીશ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઈંગ્લીશ શાળા સરનામું ફોન નં
ઈસનપુર વિદ્યાનગર હાઈ સ્‍કુલ  સ્‍વામીનારાયણ નગર, ફુલવાડી, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૨૪૫૮
ઉસ્‍માનપુરા અરોમા સ્‍કુલ  કમર ટ્રસ્‍ટ બીલ્‍ડીંગ, રણછોડજી મંદીર પાસે, સોમનાથ મંદીર રોડ, ઉસ્‍માનપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૧૯૧૩
ઉસ્‍માનપુરા ફોરમ સ્‍કુલ  બી-૩૩, ચાંપાનેર સોસાયટી, ઉસ્‍માનપુરા પાસે, ઉસ્‍માનપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૭૪૦૬
ઉસ્‍માનપુરા શાંતિ જુનિયર્સ બંગ્‍લોઝ નં-૨-એ, બેન્‍ક ઓફ ઈન્‍ડીયા સોસાયટી, વિશ્વકોશ ભવન, પંચશીલ બસ સ્‍ટોપ પાસે, ઉસ્‍માનપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૦૯૯૦૪૪૧૨૦
એરપોર્ટ આનંદ નિકેતન સ્‍કુલ નર્મદા કેનાલ બ્રીજ, સંદેશ ફાર્મ સુઘડ ગામ, એરપોર્ટ ગાંધીનગર રોડ, એરપોર્ટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-૯૭૩૭૦૪૭૬૬૩
એરપોર્ટ લીટલ એગલ્‍સ સ્‍કુલ  એમ-૧, હરેક્રીષ્ણા નગર, સરદારનગર પોલીસ સ્‍ટેશન પાસે, જવાહર કોલોની, સરદારનગર, એરપોર્ટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૯૩૧૩
એરપોર્ટ સાધુ વાશ્‍વાની સ્‍કુલ  પોલીસ લાઈન પાછળ, સરદારનગર, સાધુ વાસવાની રોડ, એરપોર્ટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૪૬૦૮
એરપોર્ટ રીવર સાઈડ સ્‍કુલ  ૩૦૭, નેક્સ્‍ટ થી આર્મી સી.એસ.ડી ડીપોટ, એરપોર્ટરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૧૩૨૧
એરપોર્ટ, એરપોર્ટ સ્‍કુલ  એરપોર્ટ કોલોની, સરદારનગર પાસે, એરપોર્ટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૪૧૭૫
એલિસબ્રીજ અમૃત જ્યોતી હાઈસ્‍કુલ  પ્રીતમનગર અખાડા, શારદા સ્‍કુલ પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૯૫૯૦
એલિસબ્રીજ બ્રાઈટ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી ક્લબ ગ્રાઉન્‍ડ, મીઠાખળી બસસ્‍ટેન્‍ડ પાસે, મીઠાખળી છ રસ્‍તા, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૪૮૬૫
એલિસબ્રીજ સી.યુ શાહ પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  જી.એલ.એસ કેમ્‍પસ, લો ગાર્ડન, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૫૪૩૧
એલિસબ્રીજ ગુજરાત લો સોસાયટી  લો ગાર્ડન, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૦૫૩૨
એલિસબ્રીજ સાધના ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  પ્રીતમનગર અખાડા, પ્રીતમનગર, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૪૭૩
એલિસબ્રીજ સ્‍વામી હરીહરન પ્રે પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  સ્‍વામી હરીહરનંદ આશ્રમ, ટાઉન હોલ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૮૧૧
એલિસબ્રીજ એકલવ્‍ય એજ્યુકેશન ફાઉન્‍ડેશન સ્‍કુલ  કોર હાઉસ, પરીમલ ગાર્ડન પાસે, ડોકટર હાઉસ, સી.જી રોડ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૧૬૨૯
એસજીહાઈવે મોડેલ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  મકતમપુરા, વાસણા સરખેજ રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૧૩૦૪૨
ઓગણજ એલ.એમ.એલ સ્‍કુલ  ઓગણજ ગામ, એસ.જી હાઈવે, લીયોન્‍સ આઈ હોસ્‍પીટલ પાછળ, ઓગણજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૪૪૨૦૧
ઓઢવ સુપર હાઈસ્‍કુલ  અંબીકા નગર, ઓઢવ, અમદાવાદ,-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯૨૩૪૫
ઓઢવ મહારાજા અગ્રસેન પબ્‍લીક સ્‍કુલ  બળીયાદેવ પાર્ટી પ્લોટ, અંબીકા નગર પાસે, ચંદ્રનગર સોસાયટી, ઓઢવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯૦૬૪૭
ઓઢવ મણીબા મહાસુખરામ કન્‍યા વિદ્યાલય  શીંગરવા રોડ, દસ્‍ક્રોઈ તાલુકા, ઓઢવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૭૯૨૨૯૦૦૦૪૧
ઓઢવ મેરીગોલ્‍ડ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  ૧, આદીનાથ નગર, જૈન મંદીર પાસે, ઓઢવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૭૧૭૫૬
ઓઢવ વારાહી સ્‍કુલ  અંબીકા નગર, ઓઢવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯૨૫૧૧
કડી સર્વ વિદ્યાલય કેલવાની મંડલ  એસ.કે પટેલ બીલ્‍ડીંગ, જી.એચ-૬ રોડ, સેકટર-૨૩, કડી, મહેસાણા-૩૮૨૭૧૫ (૯૧)-(૨૭૬૪)-૨૩૨૪૮૧૨૩
કલોલ સ્‍વયમ કેમ્‍બ્રીજ ઈન્‍ટરનેશલ સ્‍કુલ  વાદવસ્‍વામી ગામ રોડ, આઈસલેન્‍ડ, કલોલ, ગાંધીનગર,૩૮૨૭૨૧ (૯૧)-(૨૭૬૪)-૨૮૮૫૮૧
કલોલ હાઈવે ઓમ શ્રી પ્રભુ સ્‍કુલ  ઝુનલ, ચાંદખેડા પાસે, કલોલ હાઈવે, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૭૧૧૫૫
કાંકરિયા નેલ્‍શન્સ પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  જલઘારા વોટર પાર્ક, બોલ વાટીકા, અમર સોસાયટી પાસે, કાંકરિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૦૮૩૨
કાંકરિયા બ્રાઈટ ઈગ્‍લીશ મીડીયમ સ્‍કુલ  પુષ્પકુંજ બસ સ્‍ટોપ, કાંકરિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૨૭૪૫
કાંકરિયા દીવાન બાલુભાઈ પ્રી પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  વાણીજ્ય ભવન, આબાદ ડેરીની બાજુમાં, કાંકરિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૭૩૭૩
કાંકરિયા પી.જી લીટલ સ્‍ટાર હાઈસ્‍કુલ  ન્‍યુ હરીશ ચેમ્‍બર્સ પાસે, ઓલ્‍ડ ઢોરબજાર, કાંકરિયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૦૭૫૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14