અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈંગ્લીશ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઈંગ્લીશ શાળા સરનામું ફોન નં
બોપલ શીવ આશીષ બોર્ડીંગ સ્‍કુલ  શીવઆશીષ ફાઉન્‍ડેશન ટ્રસ્‍ટ, પ્લોટ નં-બી-૧-૭૫,૭૬, ઈનસાઈડ સ્‍ટર્લીગ સીટી, બોપલ, સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૧૩૩૮
બોપલ ધ ન્‍યુ તુલીપ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  સ્‍ટર્લીગ સીટી, બોપલ, સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૧૯૫૯
બોપલ આસ્‍થા ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  આંબલી બોપલ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૪૨૭૬૩૦૭૭૭
બોપલ સત્‍ય મેવા જયતે ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  ઈ-૧-૪૧ સ્‍ટર્લીંગ સીટી, બોપલ, સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૦૫૨૭
બોપલ શાન્‍તી એશીયાટીક સ્‍કુલ  વ્રજ ગાર્ડન્‍સ, ૨૦૦ ફુટ રીંગ રોડ શેલા, બોપલ, સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૬૬૧૫૬૪૬૭
ભુયંગદેવ કેલરોક્સ પ્રી સ્‍કુલ  એ-૧૫, સી.પી નગર સોસાયટી, ભુયંગદેવ ક્રોસ રોડ પાસે, ભુયંગદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૧૨૪૧૪૨
મકરબા ડી.એ.વી ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  એહેડ ઓફ વોડાફોન કોર્પોરેટ હાઉસ, એડ અદાણી વિદ્યા મંદીર, પ્રહલાદ નગર કોર્પોરેટ રોડ, મકરબા, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૯૮૧૫૫૫૫
મણીનગર એપેક્ષ કનવેન્‍ટ સ્‍કુલ  પારસમણી ફ્લેટસ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૭૧૪૯૯
મણીનગર બેસ્‍ટ હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  ભૈરવનાથ બસસ્‍ટોપ પાસે, કાંકરિયા, ભૈરવનાથ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૩૮૪૦
મણીનગર દુન ઈન્‍ટરનેશનલ પબ્‍લીક સ્‍કુલ  જયહિન્‍દ સ્‍કુલ કેમ્‍પસ, જવાહર ચોક પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૭૧૫૩૩
મણીનગર યુરો કીડ્સ ૨૭-૧૭-૮, હરીક્રીષ્ણે સોસાયટી, ગોર્વઘન વાડી ટેકરા, બેસ્‍ટ હાઈસ્‍કુલ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૩૩૮૬
મણીનગર હર્બન એજ્યુકેશન ટ્રસ્‍ટ ૧-૨ મહાલક્ષ્મી પાર્ક સોસાયટી, મણીનગર રેલ્‍વે સ્‍ટેશનની બાજુમાં, મણીનગર પુર્વ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૨૮૭૨
મણીનગર જે.એલ હાઈ સ્‍કુલ  પાર્થ એમ્‍પાયર, રામબાગ પોલીસ સ્‍ટેશન પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૧૩૦૦
મણીનગર લોર્ડ નીલકંઠ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  હીરાભાઈ ટાવર, ઉત્તમનગર, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૨૦૫૬૫૫
મણીનગર લોર્ડ નીલકંઠ સ્‍કુલ  હીરાભાઈ ટાવર, ઉત્તમનગર, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૨૦૫૬૫૫
મણીનગર મુક્તજીવન ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  અવકાર હોલ પાસે, દક્ષીણી બ્રીજ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૪૧૧૨૨
મણીનગર મુક્તજીવન ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  નરનારાયણ સોસાયટી, બીલો ગુરૂજી બ્રીજ, દક્ષીણી, ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૨૪૪૮૮
મણીનગર નવરંગ સ્‍કુલ  રોઝપાર્ક, મીરા સીનેમા, શાહઆલમ, મણીનગર, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૦૬૦૮૮૨
મણીનગર નેલ્‍શન્‍સ હાઈ સ્‍કુલ  માનવ નિવાસ, એસ.બી.આઈ બેન્‍ક, પુનીત આશ્રમ પાસે, એલ.જી કોર્નર, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૧૭૮૮
મણીનગર સેવન્‍થ ડે એડવેનટીસ્‍ટ હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  હરીપુરા પાસે, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૨૬૫
મણીનગર શાંતિ જુનિયર્સ ૧-બી, જય હિન્‍દ સોસાયટી, સરદાર પટેલ હોસ્‍પીટલ પાછળ, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૦૯૯૦૪૪૧૧૨
મણીનગર શ્રી શારદા વિદ્યાલય  ઉત્તમનગર, ડ્રાઈવઈન બર્ડ સ્‍કુલ પાસે, પ્રશાંગ પાર્ટી પ્લોટ પાસે, હીરાભાઈ ટાવર, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૧૭૩૧
મણીનગર શ્રી દુર્ગા સ્‍કુલ  રાધાવલ્‍લભ કોલોની, શ્રી આર.બી પટેલ ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૦૩૭૩
મણીનગર સેન્ટ બ્‍લેઝ સ્‍કુલ  ક્રીષ્ણાનંદ કોમ્‍પલેક્ષ, સોહમપ્લાઝા, જવાહર ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૪૦૩૯
મણીનગર સેન્ટબોસ્‍કો ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  મીરા ટોકીઝ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૨૫૯૨
મણીનગર સેન્ટ માર્યસ સ્‍કુલ ૨૩-એ, રચના હાઉસીંગ સોસાયટી, જયમાલા બસસ્‍ટોપ પાસે, ઈસનપુર રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૯૭૪૨૪૨૭૫૩
મણીનગર આનંદ નિકેતન સ્‍વપ્ન કોમ્‍પલેક્ષ, જવાહર ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૪૬૫૪
મણીનગર ગુરૂનાનક એન્‍ડ ચંદ્રકેતુ પંડ્યા ઈગ્‍લીશ મીડીયમ સ્‍કુલ  કુંભનાથ સોસાયટી, આવકાર હોલ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૦૦૮૬
માહીનગર રેયુબ્‍સ હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  પ્રભુપાર્ક, રામજી મંદીર, પુનીત માર્ગ, માહીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૮૮૭૪
મિર્ઝાપુર મોર્ડન પબ્‍લીક સ્‍કુલ  મિર્ઝાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૨૬૮૨
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14