અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈંગ્લીશ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઈંગ્લીશ શાળા સરનામું ફોન નં
પાલડી નવચેતન હાઈસ્‍કુલ  પાલડી બસ સ્‍ટોપ પાસે, પટેલ ટ્રાવેલ્‍સ પાસે, પાલડી ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૭૩૬૯
પાલડી શાંતિ જુનિયર્સ મહાલક્ષ્મી મંદીર પાસે, અન્‍ડર રામબાલી સ્‍કુલ, મોતીનગર, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૦૯૯૦૪૪૧૧૦
પાલડી શારદા મંદીર સ્‍કુલ  શ્રેયસ રેલ્‍વે ક્રોસીંગ, ન્‍યુ શારદા મંદીર રોડ પાસે, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૦૨૪૨
પાલડી ત્રીનીતી ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  ૩ જયતુનપાર્ક સોસાયટી, શાંતીવન પાસે, નારાયણ નગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૫૩૭૮
પાલડી, પુલકીત વિદ્યાલય  પાલડી પોસ્‍ટ ઓફીસ બાજુમાં, ફતેહનગર પેટ્રોલ પંપ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૬૭૫૪
પ્રહલાદનગર શાંતિ જુનિયર્સ ૩, ગજરાજ બંગ્‍લોઝ, પ્રહલાદનગર ઔડા ગાર્ડન, કોર્પોરેટ રોડ, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૬૦૦૨૨
બાપુનગર હોસાન્‍ના મીશન હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  વૈરાટનગર બસસ્‍ટોપ, નેશનલ હાઈવે નં-૮, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૫૨૧૯
બાપુનગર ખાસલા લીટલ ફ્લાવર સ્‍કુલ  મહેશ્વરી સોસાયટી, અબાંર સીનેમા પાસે, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૪૮૭૬૭
બાપુનગર પારસ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  લાલ બહાદુર સ્‍ટેડીયમ પાસે, બસસ્‍ટોપ ૧૩૩ પાસે, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૭૬૭૭
બાપુનગર શ્રીજી ઈગ્‍લીશ એન્‍ડ ગુજરાતી મીડીયમ સ્‍કુલ  બાપુનગર, ઘાન્‍તી બસ સ્‍ટેન્‍ડ પટેલવાડી પાસે, બાપુનગર, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૯૭૪૦૪૩૪૦૫
બાપુનગર શ્રીજી વિદ્યાલય  વિષ્ણુ કલોથ સ્‍ટોર્સ પાસે, જુના ઘાન્‍તી સ્‍ટેન્‍ડ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૨૩૭૮
બાપુનગર સીલ્‍વર બેલ્‍સ સ્‍કુલ  અનીલ સ્‍ટાર્ચ મીલ્‍સ પાસે, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૭૪૧૦
બાપુનગર અક્ષય હાઈસ્‍કુલ  ગાંન્‍તી બસ સ્‍ટેન્‍ડ પાસે, શ્રી રામજીભાઈ પટેલ ચોક, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૭૪૩૨
બોડકદેવ અમદાવાદ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  કીરન મોટર્સની બાજુમાં, રાજપથ રો હાઉસ, જર્જ બંગ્‍લોઝ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૨૪૫૯
બોડકદેવ આનંદ નિકેતન સ્‍કુલ સીંધુ ભવન, એસ.જી રોડ, સીંધુ ભવન રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૭૩૭૦૪૭૬૫૧
બોડકદેવ દ્લા એકેડેમી ફોર લીટલ પીપલ પ્લોટ-૪૨૨, જર્જ બંગ્‍લોઝ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૭૫૨૫
બોડકદેવ લીટલ મીલેનીયમ ૧૫-૧૬, રમેશ્વરમ રો હાઉસ, દેવઆશીષ સ્‍કુલ પાસે, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૩૭૭૫૮૯૯૦૦
બોડકદેવ નીરમા વિદ્યાવિહાર પ્લોટ નં-૩૯૦, ગેલેક્ષી ટાવરની બાજુમાં, ગ્રાન્‍ડ ભગવતી હોટલ પાસે, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૦૨૦૦૦
બોડકદેવ ઓલીવ ગ્રીન કીડસ સ્‍કુલ  નેક્સ્‍ટ થી સ્‍કુમ સ્‍કુલ, ટી.વી ટાવર પાછળ, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૭૯૦૮
બોડકદેવ પ્રકાશ હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  સંદેશ પ્રેસ પાસે, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૪૦૧૨૩
બોડકદેવ રેડક્લીફ સ્‍કુલ  ૨૬૯-૨-એ, પ્રેસ્‍ટીજ ટાવરની બાજુમાં, વનજા સોસાયટી, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૨૦૦
બોડકદેવ શાંતિ જુનિયર્સ બંગ્‍લોઝ નં.૯, રાજપથ રો હાઉસ, એ.આઈ.એસ સ્‍કુલ, કીરન મોટર્સ પાછળ, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૦૯૯૦૪૪૧૦૫
બોડકદેવ શેમરોક પ્રથમ ૪૧, સ્‍પ્રીંગ ફીલ્‍ડ બંગ્‍લોઝ, લક્ષ્મી ગાથીયા રથ, કોટન્‍સ કીડસ શોરૂમ પાસે, જજ બંગ્‍લોઝ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૩૮૨૭૯
બોડકદેવ વન્‍ડર વર્લ્ડપ્રી સ્‍કુલ એન્‍ડ એક્ટીવીટી સેન્‍ટર ૧૫, પ્રેરણાદીપ બંગ્‍લોઝ, નીરમા સ્‍કુલ, બોડકદેવ ફાયર સ્‍ટેશન પાસે, ગ્રાન્‍ડ ભગવતી લાઈન, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૦૩૨૩
બોપલ બીઝી બી નર્સરી  બી-૨૧, અક્ષરઘામ બંગ્‍લોઝ, ગર્વમેન્‍ટ ટયુબવેલની બાજુમાં,બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૮૨૫૦૧૯૬૯૩
બોપલ વન્‍ડર વર્લ્ડપ્રી સ્‍કુલ એન્‍ડ એક્ટીવીટી સેન્‍ટર ૮, ૯, ૧૦, નારાયણકૃપા બંગ્‍લોઝ, કબીર એન્‍કલેવ પાસે, એક્સીસ બેન્‍ક બોપલ ઘુમા રોડ, બોપલ, સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૬૮૭૦૩૨૩
બોપલ દીલ્‍હી પબ્‍લીક સ્‍કુલ  બોપલ રેલ્‍વે ક્રોસીંગ પાસે, બોપલ સ્‍ક્રેવ, બોપલ, સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૦૫૨૧
બોપલ લીટલ વન્‍સ  ૧, શ્યામકૃપા બંગ્‍લોઝ, ગાલા જીમખાના, બોપલ, સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૮૨૫૦૩૭૨૭૩
બોપલ અવર ઓવન હાઈસ્‍કુલ  ૫૧ એન્‍ડ ૫૨ બાલેશ્વર બંગ્‍લોઝ, મેઈન રોડ, ઈન્‍ડીયા કોલોની, બોપલ, સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૦૦૩૦
બોપલ શાંતિ જુનિયર્સ ૭-૮, અનવેશન રો હાઉસ, ઉમીયા માતાના મંદીર પાસે, બોપલ  ઘુમા રોડ, બોપલ, સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૦૯૯૦૪૪૧૦૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14