અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઈંગ્લીશ શાળા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઈંગ્લીશ શાળા સરનામું ફોન નં
અડાલજ ડીવાઈન ચીલ્‍ડ ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  નર્મદા કેનાલ બાજુમાં, ડીસીસ ચારરસ્‍તા પાસે, સાબરમતી, અડાલજ હાઈવે, એસ.પી રીંગ રોડ, અડાલજ, ગાંધીનગર-૩૮૨૪૨૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૭૦૦૯૧
અડાલજ દીલ્‍હી પબ્‍લીક સ્‍કુલ  આંબાપુર ગામ પાસે, કોબા ચારરસ્‍તા પાસે, કોબા અડાલજ લીંક રોડ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૭૬૧૨૬
અંબાવાડી રેડીયન્‍ટ નર્સરી સ્‍કુલ  ૫, માનેકબાગ સોસાયટી, કંચનદીપ એપાર્ટમેન્‍ટ, બી.આર.ટી.એસ બસ સ્‍ટેન્‍ડ પાસે, નહેરુનગર ક્રોસ રોડ, અંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૬૬૬૬
અમદાવાદ રૂબી ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  એ વન ક્ષેવીયર્સ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૨૧૯૪૨૦
અમદાવાદ એચ.ઓ ડી.પી.એસ ઈસ્‍ટ સ્‍કુલ કેમ્‍પસ હીરાપુર ચારરસ્‍તા, મણીનગર, મહેમદાબાદ રોડ, દસ્‍ક્રોઈ, અમદાવાદ એચ.ઓ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૦૯૯૧૨૮૦૦૦
અમરાઈવાડી સરસ્‍વતી વિદ્યામંદીર રામરાજ્યનગર, હાઈવે રોડ, ઓઢવ ક્રોસ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૩૫૬૯
અમરાઈવાડી શીવમ સ્‍કુલ  ઘાન્‍તી સ્‍ટેન્‍ડ ભીલવાડા રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૪૨૬૩૨૭૮૮૬
અમરાઈવાડી વિવેકાનંદ હિન્‍દી હાઈ સ્‍કુલ  એ.ઈ.સી ઝોનલ ઓફીસ પાસે, જનતાનગર, ન્‍યુ કોટન મીલ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૬૦૬૪૧
અસલાલી શ્રી સ્‍વામીનારાયણ ગુરુકુળ  કણભા ગામ, દસ્‍ક્રોઈ પાસે, અસલાલી ગામ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૭ (૯૧)-(૨૭૧૮)-૨૮૬૭૫૦
અસારવા આચાર્ય શ્રી તેજેન્‍દ્રપ્રસાદજી પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  શ્રી સહજાનંદ ગુરુકુળ, ઉત્તર ગુજ પટેલ પાસે, સોસાયટી પાર્ટ-૧, સ્‍વામીનારાયણ વાડી, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૬૮૨૨
અસારવા પલ્‍લ્‍વી વિદ્યાલય સ્‍કુલ  અસારવા, મોહન સીનેમા, અમદાવાદ, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૪૨૨૬
આબાંવાડી સહજાનંદ સ્‍કુલ  સહજાનંદ કોલેજ કેમ્‍પસ, કામધેનુ કોમ્‍પલેક્ષ, આબાંવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૮૬૪૭
આંબાવાડી શ્રેયસ ફાઉન્‍ડેશન શ્રેયસ ટેકરી, માણેકબાગ હોલ પાસે, શ્રેયસ રેલ્‍વે ક્રોસીગ પાસે, ફ્લાય ઓવર બ્રીજ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૧૩૩૮
આંબાવાડી વંદના સ્‍કુલ  ૨, શ્વેતપાર્ક સોસાયટી, સી.એન વિદ્યાલય પાછળ, ટી.ડી ઈન્‍ટરનેશનલ લાઈન, પોલીટેકનીક રોડ, આંબાવાડી થી ભુદરપુરા રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૬૮૫૦
આંબાવાડી અમૃતજ્યોતી પ્રાઈમરી સ્‍કુલ  ૫, હીરાબાગ સોસાયટી, ચાંદાવડ પોલીસ સ્‍ટેશન પાસે, ભુદરપુરા રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૫૭૧૯
આંબાવાડી શાંતિ જુનિયર્સ ૧૨, નીહારીકા બંગ્‍લોઝ, આઝાદ સોસાયટી પાસે, પુજા ફ્લેટસ, હીંમતલાલપાર્ક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૦૯૯૦૪૪૧૦૬
આશ્રમરોડ સી.યુ શાહ હાયર સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ ઈન્‍કમ ટેક્ષ ક્રોસીંગ પાસે, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૭૦૦૦૭
આશ્રમરોડ ગંગાબા સ્‍કુલ  ચીનુભાઈ ટાવર પાસે, ખેતી બેન્‍ક, રીફોર્મ ક્લબ પાસે, નહેરૂ બ્રીજ કોર્નર, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૭૫૦૧
આશ્રમરોડ માઉન્‍ટ કાર્મેલ સ્‍કુલ  બાટા શો રૂમ પાસે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૮૩૬૦
આસ્ટોડીયા જમાલી ઈગ્‍લીશ મીડીયમ સ્‍કુલ  મોટી વોહરવાડ, અસ્તોડીયા અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૬૩૧૯
ઇસનપુર રીસીંગ સન ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  ઇસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૯૮૭૪૪૬૬૪
ઇસનપુર એ.ટી મેરી ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  ઈશાનપુર ક્રોસરોડ પાસે, એન.એચ.૮, ઇસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૩૩૯૧૦
ઈન્‍દીરાબ્રીજ મહારાજા ઈગ્‍લીશ મીડીયમ સ્‍કુલ  ઈન્‍દીરા બ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૮૪૭૯૮
ઈસનપુર ગ્રીન લોન સ્‍કુલ  જેઠાભાઈની વાવ પાસે, વટવા રોડ, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૧૬૧૧
ઈસનપુર ઈમેજ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  સહજાનંદ કોમ્‍પલેક્ષ, વૈભવ હોલ,ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૫૭૮૧
ઈસનપુર લીટલ બર્ડ ઈગ્‍લીશ સ્‍કુલ  ખારાવાલા, ઈસનપુર, વટવા રોડ, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૧૧૩૮૪
ઈસનપુર સેન્ટમેરી સ્‍કુલ  ૨૩-એ.પી.હર્સીગ સોસાયટી, જયમાલા બસસ્‍ટેન્‍ડ પાસે, ઈસનપુર, અમદાવાદ,-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૭૧૨૮૮૭૯૨૭
ઈસનપુર સત્‍ય એકેડેમી ઓફ એજ્યુકેશન ૩૧ સાવન સોસાયટી, ઈસનપુર રોડ, ભાડુઆતનગર, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૫૫૪૩૫૫૧૩
ઈસનપુર શીરીર લો હાઈય સેકન્‍ડરી સ્‍કુલ  ઈસનપુર ક્રોસ રોડ, ઈસનપુર વટવા પાસે, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૨૪૦૯૩૦૪૨
ઈસનપુર વેદાંત ઈન્‍ટરનેશનલ સ્‍કુલ  જય ક્રીષ્ણા સોસાયટી, ફોરેન્‍સીક સ્‍કુલ, રીલાયન્‍સ માર્ટ, જયમાલા ક્રોસ રોડ, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૮૧૧૮૧
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14