અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
પાલડી ડૉ ભારત જે ભાડીદરા ૨૫/જે, રંગસાગર ફ્લેટ્સ, પી.ટી. કોલેજ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૯૪૧૯
પાલડી ડૉ કાંતિ આર પટેલ વૈદ્ય સી/૧, ઋષભદેવ એપાર્ટમેન્ટ, સેલર, રાજનગર ચાર રસ્તા, નારાયણ નગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-૯૭૩૭૩૦૭૦૬૦
પાલડી ડૉ મુકેશ એચ શુક્લા ૭૩, શારદા નગર, ન્યુ વિકાસ ગૃહ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૦૭૮૨
પાલડી ડૉ નગીન એચ વોરા પથ્થરવાળા બિલ્ડિંગ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ફતેહપુરા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૩૫૧૦
પાલડી ડો સેજલ એસ અપ્પા ૨, પ્રથમ માળે, જયદીપ ટાવર, ધરણીધર જૈન દેરાસર પાસે, શ્રેયસ ક્રોસિંગ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-૯૮૨૫૦૩૬૭૭૩
પાલડી ગાયત્રી હર્બલ ક્લિનિક ૬, પાર્શ્વ પદ્માવતી કોમ્પલેક્ષ, ધરણીધર દેરાસર પાસે, શ્રેયસ ક્રોસિંગ પાસે, જયદીપ ટાવર સામે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૩૫૦૮
પાલડી શત આયુ આયુર્વેદિક દવાખાનું એ/૩૦૬ સ્વામિનારાયણ એવન્યુ, અંજલી સર્કલ, ભટ્ઠા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-૯૮૨૫૫૪૭૯૫૨
પાલડી શ્રી હરી ક્લિનિક એફ/૮, શ્રી ગણેશ પ્લાઝા, સ્વામિનારાયણ એવન્યુ સામે, વાસણા, અંજલી ક્રોસ રસ્તા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-૯૮૯૮૦૩૬૭૦૨
પાલડી શત આયુ આયુર્વેદિક દવાખાનું એ/૩૦૬ સ્વામિનારાયણ એવન્યુ, અંજલી સર્કલ, ભટ્ઠા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-૯૮૨૫૫૪૭૯૫૨
પાલડી શ્રી હરી ક્લિનિક એફ/૮, શ્રી ગણેશ પ્લાઝા, સ્વામિનારાયણ એવન્યુ સામે, વાસણા, અંજલી ક્રોસ રસ્તા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-૯૮૯૮૦૩૬૭૦૨
પાલડી વૈદ્ય નીલમ પંડયા ૫, કોમ્પલેક્ષ ભગવતી, બીજા માળે, મહાલક્ષ્મી ચાર રસ્તા પાસે, વર્ધમાન ફ્લેટ્સની સામે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૩૩૪૭
પાલડી વૈદ્ય નિખિલેશ એમ પંડ્યા ૨૦, અપૂર્વા ભુવન બંગલો, પાલડી, મોતીનગર સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૧૧૮૬
પાલડી દિવ્યજ્યોત આયુર્વેદિક સંશોધન કેન્દ્ર દિવ્ય ધામ, વેહલાલ, નરોડા દેહગામ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૮૧૦૩૬
પાલડી વૈદ્ય પી જે ગોપાની ૩૩, ત્રીજા માળે, જયજીનેન્દ્ર ટાવર, પાલડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૬૦૮૩૬૮
પાલડી દિવ્ય ચિકિત્સાલય ૧૩, હરેકૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, આશ્રમરોડ, પાલડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭, ગુજરાત  (૦૭૯) ૬૫૪૪૧૩૧૧, (૦૭૯) ૨૬૭૬૪૬૭૯ , ૯૮૯૮૨૨૫૩૧૧
પાલડી ડો સીમા સાલુંકે ૨-આઈ, ૨૯, યશ નિધિ એપાર્ટમેન્ટ, સરસ્વતી સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭, ગુજરાત ૯૮૭૯૨૧૯૯૧૮
પાલડી દિવ્ય ચિકિત્સાલય ૧૩, હરેકૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, આશ્રમ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭, ગુજરાત  (૦૭૯) ૬૫૪૪૧૩૧૧, (૦૭૯) ૨૬૭૬૪૬૭૯, ૯૮૯૮૨૨૫૩૧૧
પોલીટેકનીક ડો પારુલ રાજેશ શાહ એજી/૨-૪, જૈન શાસનનગર ફ્લેટ્સ, પોલિટેકનિક, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૭૩૦૧૦૧
પ્રહલાદ નગર ડૉ ઇલાસ આયુર્વેદ હેર ત્વચા અને પંચકર્મા ૧૨ એ, કેમ્પસ કોર્નર ૧, બીજા માળે, શંભુ કાફે, પ્રહલાદનગર ઔડા ગાર્ડનની બાજુમાં, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૨૪૫૫૨
પ્રિતમનગર અદબ ક્લિનિક ૧૫ હરેકૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, કોથાવાલા ફ્લેટ સામે, પ્રિતમનગર, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૪૯૪૮
બાપુનગર અમી ક્લિનિક બી/૧૨, ઝબુકા કોમ્પલેક્ષ, બન્જરગદાસ આશ્રમ, નેશનલ હાઇવે નં ૮, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-૯૮૨૫૧૭૫૧૬૫
બાપુનગર અમી ક્લિનિક અને નર્સિંગ હોમ યાજ્ઞિક હોલ, હનુમાન મંદિર સામે, ભીડભંજન રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-૯૮૨૫૦૮૩૪૮૨
બાપુનગર અસ્થાંગ આયુર્વેદિક પંચકર્મા હોસ્પિટલ બીજા માળે, દિનેશ ચેમ્બર, ઇન્ડિયા કોલોની ચાર રસ્તા, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૩૬૭
બાપુનગર અથર્વ આયુર્વેદિક દવાખાનું સંજીવની હોસ્પિટલ, બીજા માળે, હવેલી પાસે, ઠક્કર બાપાનગર એપ્રોચ, ઇન્ડિયા કોલોની રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૪૪૦૦
બાપુનગર ભગીરથ ફકીરચંદ આર્ય ૧/૨, વલ્લભનગર ફ્લેટ, શર્મા ઔષધાલય, હીરા બજાર સામે, બાપુનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૮૦૩૯
બાપુનગર ધન્વંતરી હોસ્પિટલ કિશોર કોમ્પલેક્ષ, ચમક ચુના પોસ્ટ પાસે, ટી બી નગર, નેશનલ હાઇવે નં ૮, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૦૬૮૨૫
બાપુનગર ડૉ કિશોર ઓનલાઇન હેલ્થ કેર ૨૨ સત્યનારાયણ નગર, વિરાટનગર ચાર રસ્તા, મરઘા ફાર્મ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૬૦૬૨૨
બાપુનગર ડૉ કિશોર ઓનલાઇન હેલ્થ કેર ૨૨ સત્યનારાયણ નગર, વિરાટનગર ચાર રસ્તા, મરઘા ફાર્મ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૬૦૬૨૨
બાપુનગર ડૉ શ્રદ્ધા પટેલ અષ્ટાંગ આયુર્વેદિક પંચકર્મા હોસ્પિટલ, દિનેશ ચેમ્બર, બીજા માળે, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-૯૪૦૮૧૭૧૯૯૫
બાપુનગર ઇસીક મોડેલ હોસ્પિટલ બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૩૯૩૫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17