અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
ખાનપુર વિરેન્દ્ર ક્લિનિક ૭, સલોની કોમ્પલેક્ષ, ગુજરાત સમાચાર પાસે, ભાજપ કાર્યાલય સામે, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૧૦૪૮૬
ખાનપુર હકીમ ક્લિનિક ૩૫૦૦-૩, હકીમ હાઉસ, ખાનપુર ચકલા રોડ, ખાનપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૫૦૦૯૮૭
ખોખરા મદ્રાસી ક્લિનિક હાટકેશ્વર રોડ, કમલ લક્ષ્મી સોસાયટીની સામે, ખોખરા મહેમદાબાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૪૦૫૬
ખોડિયારનગર હર્ષદ પટેલ ૨૮, રાજરત્ન ચેમ્બર્સ, પટેલ ચેમ્બર્સ પાસે, એનએચ નં ૮, ખોડીયારનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૫૫૯૧
ખોડિયારનગર રાજેન્દ્ર પટેલ ૧, જયશ્રી એપાર્ટમેન્ટ, ગાયત્રી શાળા પાસે, ખોડીયારનગર ક્રોસ રોડ, ખોડીયારનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૭૫૨૫૩
ખોડિયારનગર રાજેન્દ્ર પટેલ ૧, જયશ્રી એપાર્ટમેન્ટ, ગાયત્રી શાળા પાસે, ખોડીયારનગર ક્રોસ રોડ, ખોડીયારનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૭૫૨૫૩
ગાંધી રોડ વિશ્વમંગલ આયુર્વેદિક ફાર્મસી આરોગ્યનિકેતન , પતાશાની પોલ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૨૩૬૭૨
ગાંધી રોડ ભારદ્વાજ ક્લિનિક બાલા હનુમાન રોડ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૧૪૮૨૫૮
ગાંધીનગર ધન્વંતરી આયુર્વેદ ક્લિનિક અને પંચકર્મા કેન્દ્ર ૨૦૬/૨, ભોયરામાં, રાધે સ્વીટ્સની બાજુમાં, સેક્ટર ૨૧, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમા સેવા આપે છે) ૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૩૨૫૨
ગાંધીનગર અર્થવ આયુર્વેદ ડી/૧૦૧, સ્વાગત, પોર-કુડાસણ રોડ, રીંગ ફોરેત ૧, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૦૧૦ ૯૧)-૯૮૭૯૪૭૧૧૪૭
ગાંધીનગર ગીતાંજલી ક્લિનિક ૨૩૪/૬, રાજધાની એપાર્ટમેન્ટ, સેકટર ૨૮, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) ૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૧૦૫૩૪
ગાંધીનગર સરકારી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ સેકટર ૨૨, ૨૨-૨૩ બસ સ્ટોપ સામે, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૨૫૦૯
ગાંધીનગર નેચર આયુર્વેદિક અને સ્કિન ક્લિનિક ગાયત્રી હોસ્પિટલ, સેકટર ૬ બી, જી સર્કલ ગાંધીનગર, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૦૦૭ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) ૯૧)-૯૯૯૮૦૭૫૪૮૮
ગાંધીનગર રાજગુરુ હોસ્પિટલ પ્લોટ નં ૯૫૫/૧, એસટી ડેપો સામે, સેક્ટર ૭ / સી, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) ૯૧)-૯૮૭૯૦૩૧૨૪૦
ગાંધીનગર સંજીવની આયુર્વેદિક દવાખાનું ૨૯૧, સ્કાયવ્યુ, ૧૭/૨૨ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઘ ૫ સર્કલ પાસે, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) ૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૭૩૪૬
ગાંધીનગર શિવમ સ્યોર ક્યોર ક્લિનિક એસ સ્વસ્તિક કોમ્પલેક્ષ, ઘ ૫ પાસે, ૧૭/૨૨ રોડ, સેકટર ૨૨, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) ૯૧)-૯૩૭૬૧૪૦૨૦૦
ગાંધીનગર રાજગુરુ હોસ્પિટલ પ્લોટ નં ૯૫૫/૧, એસટી ડેપો સામે, સેક્ટર ૭ / સી, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) ૯૧)-૯૮૭૯૦૩૧૨૪૦
ગાંધીનગર સંજીવની આયુર્વેદિક દવાખાનું ૨૯૧, સ્કાયવ્યુ, ૧૭/૨૨ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઘ ૫ સર્કલ પાસે, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) ૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૭૩૪૬
ગાંધીનગર શિવમ સ્યોર ક્યોર ક્લિનિક એસ સ્વસ્તિક કોમ્પલેક્ષ, ઘ ૫ પાસે, ૧૭/૨૨ રોડ, સેકટર ૨૨, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સેવા આપે છે) ૯૧)-૯૩૭૬૧૪૦૨૦૦
ગીતા મંદિર ડૉ પ્રકાશ જે પટેલ ગુરુકૃપા ક્લિનિક, મજુર ગામ ક્રોસ રોડ, ગીતામંદિર રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ ૯૧)-૯૪૨૮૦૧૭૪૭૭
ગુરુકુળ ક્યોર અને કેર ક્લિનિક એફ/૩, એલ.કે એપાર્ટમેન્ટ, સ્ટર્લીંગ હોસ્પિટલ સામે, ગુરુકુળ રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૭૦૫૪૭
ગુરુકુળ ધન્વંતરી આયુર્વેદ ક્લિનિક અને પંચકર્મા કેન્દ્ર એસ-૧, બાલાજી કેન્દ્ર, બીજા માળે, ગુરુકુળ રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૪૯૬૬૦
ગુરુકુળ ડૉ ધનકુમારી જે દિક્ષીત ૧, ત્રિશલા, પ્રથમ માળે, સન પેલેસ પાસે, ગુરુકુળ રોડ, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૫૭૬૮
ગુરુકુળ મહર્ષિ આયુ ક્લિનિક ૨૨, મૂનલાઇટ કોમ્પલેક્ષ, ગુરુકુળ બસ સ્ટોપ સામે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૦૮૫
ગુરુકુળ યક્ષરાજ આયુર્વેદ આશ્રમ અને પોસ્ટ ગ્રાડ સંશોધન કેન્દ્ર એસ-૪, બાલાજી સેન્ટર, ગુરુકુળ બસ સ્ટોપની સામે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૬૧૯૬
ગોમતીપુર ધન્વંતરી વૈદ્ય ગોવીન્દપ્રસાદ ધન્વંતરી, રન્બરી, ગોમતીપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૦૦૦૧
ઘાટલોડિયા દેવાંશી આયુર્વેદિક દવાખાનું ૧૦, સીમંધર કોમ્પલેક્ષ, જૈન મંદિર, પ્રભાત ચોક, કે.કે. નગર રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ૯૧)-૯૩૭૬૧૧૦૫૯૨
ઘાટલોડિયા ડૉ અભીન સી અગ્રવાત ૧૫, શાયોના શોપીંગ સેન્ટર, આર.સી. ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૧૦૮૮
ઘાટલોડિયા જયદેવ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ ૩૦૧,૩૦૨, અભિષેક કોમ્પલેક્ષ, કામેશ્વર મહાદેવ મંદિર, અંકુર, અંકુર રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ૯૧)-૯૪૨૬૬૧૭૭૯૯
ઘાટલોડિયા કોત્તાક્કલ આર્ય વૈદ્યશાળા ૦૧, સ્વાતંત્ર બંગલો, વર્ધમાન નગર, અર્જુન ટાવર સામે, ભૂયંગદેવ ક્રોસ રોડ, સી.પી. નગર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૯૪૫૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17