અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
સેટેલાઈટ આયુકલ્પ હોસ્પિટલ એસ/૨૧૦, શિવાલિક આર્કેડ, પ્રહલાદનગર ગાર્ડન સામે, ૧૦૦ ફુટ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૧૩૨૩૮
સેટેલાઈટ આયુરક્ષા ક્લિનિક ૮, કલ્પતરુ કોમ્પલેક્ષ, પ્રેમચંદનગર રો હાઉસ સામે, પરિવાર સોસાયટી બંગલો પાસે, સત્યાગ્રહ છાવણી રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-૯૮૯૮૦૧૦૮૦૯
સેટેલાઈટ ડૉ આરતી એમ ચછા / ડૉ મુકેશ એલ ચછા એ/૫, રામેશ્વરસિંહ રો હાઉસ, રામદેવનગર સત્યાગ્રહ છાવણી સામે, સેટેલાઈટ રોડ, દેવાશીષ શાળા પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૨૧૬૧
સેટેલાઈટ ડૉ દિપાલી મહેતા એફ/૩૬, કિરીટસાગર ટાવર, પ્રેરણાતીર્થ જૈન દેરાસર પાસે, જોધપુર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૯૨૯૯
સેટેલાઈટ ડૉ હિરલ દવે એ/૨૫૫, પોપ્યુલર પ્લાઝા, સોમેશ્વર કોમ્પલેક્ષ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૦૨૪૧
સેટેલાઈટ ડૉ મમતા એ આર્ય સી-૩૦૩, ઇસ્કોન પાર્ક, સ્ટાર ઇન્ડિયા બજાર સામે, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૪૮૫૩
સેટેલાઈટ ડૉ પ્રદિપ એમ અગ્રવાલ ૧૫ બાલાજી એવન્યુ, શોપીંગ સેન્ટર, પ્રેમચંદનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૯૫૪૭
સેટેલાઈટ ડૉ પ્રશાંત ભીમાની ૪૫૦, અભીશ્રી કોમ્પલેક્ષ, સ્ટાર ઇન્ડિયા બઝાર સામે, જોધપુર ચાર રસ્તા પાસે, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૫૦૦૪
સેટેલાઈટ ડૉ યુવા ઐયેર એફ ૨૨, ગોયલ પ્લાઝા, પ્રેમચંદનગર રોડ, ગોયલ પાર્ક સામે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૩૭૬૯
સેટેલાઈટ ફેમિલી કેર ક્લિનિક ૨૦૪, ઇસ્કોન મોલ, સ્ટાર ઇન્ડિયા બજારની ઉપર, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ ૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૩૩૩૦૪
સેટેલાઈટ હેતલ પટેલ શુકન એપાર્ટમેન્ટ, ન્યૂ શેલ્બી હોસ્પિટલ પાસે, આર એચ કાપડિયા શાળા પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૫૭૦૫
સેટેલાઈટ કેતન દવે ૧૩૫, પારસકુંજ સોસાયટી ૩, ઉમિયા વિજય બસ સ્ટોપ સામે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૦૮૮૦
સેટેલાઈટ ખુશી એક્યુપ્રેશર કેન્દ્ર દુકાન નં ૩, પુષ્પક એપાર્ટમેન્ટ, પ્રથમ માળ, રિલાયન્સ ફ્રેશ સામે, પ્રેરણાતીર્થ જૈન દેરાસર રોડ, જોધપુર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-૯૯૭૪૮૮૦૧૫૫
સેટેલાઈટ કોત્તાક્કલ આર્ય વૈદ્યશાળા શ્રી નારાયણ ગુરુ શાળા, શિવાનંદ આશ્રમ પાસે, જોધપુર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૬૦૩૬૬
સેટેલાઈટ માધવદાસ મહંત વૈધરાજ ૧૮, મંગલમૂર્તિ કોમ્પલેક્ષ, સિટી ગોલ્ડ રંગભૂમિ સામે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૬૦૯૪૫
સેટેલાઈટ નિસર્ગ આયુકેર અને પંચકર્મા હોસ્પિટલ ઓ ૧૯, ૨૦, ૨૧, મારુતિ ટાવર્સ, જય શેફાલી રો હાઉસ સામે, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૨૦૪૪
સેટેલાઈટ પારુલ ક્લિનિક પારસકુંજ સોસાયટી, ભાગ ૧, ઉમિયા વિજય રોડ પાસે, શીતલનાથ જૈન દેરાસર પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૩૦૧૦૦
સેટેલાઈટ પતંજલિ ચિકિત્સાલય ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ૫૫, સત્યમ મોલ, જોધપુર ક્રોસ રોડ, માનસી ટાવર, કામેશ્વર શાળા રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૪૬૭૯
સેટેલાઈટ પુષ્પા ક્લિનિક ૨, અગનન એવન્યુ, પ્રેરણાતીર્થ ૨, શ્રેયસ પાર્ક સોસાયટી સામે, જોધપુર ટેકરા, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૧૮૩૨
સેટેલાઈટ રમણલાલ પટેલ જે/૩, મહાવીરનગર શોપીંગ સેન્ટર, પંજાબ નેશનલ બેન્ક પાસે, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-૯૮૯૮૦૮૩૪૮૩
સેટેલાઈટ સંથીગીરી આયુર્વેદ અને સિદ્ધ હોસ્પિટલ ૧૩, ગ્રાન્ડ મોનાર્ક, સીમા મોલ પાસે, આણંદ નગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૦૪૮૦
સેટેલાઈટ શ્રદ્ધા આયુ કેર ૧૩ રોઝવૂડ એસ્ટેટ, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર પાસે, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-૯૪૨૭૦૮૯૫૧૭
સેટેલાઈટ પારુલ ક્લિનિક પારસકુંજ સોસાયટી, ભાગ ૧, ઉમિયા વિજય રોડ પાસે, શીતલનાથ જૈન દેરાસર પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૩૦૧૦૦
સેટેલાઈટ પતંજલિ ચિકિત્સાલય ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ૫૫, સત્યમ મોલ, જોધપુર ક્રોસ રોડ, માનસી ટાવર, કામેશ્વર શાળા રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૪૬૭૯
સેટેલાઈટ પુષ્પા ક્લિનિક ૨, અગનન એવન્યુ, પ્રેરણાતીર્થ ૨, શ્રેયસ પાર્ક સોસાયટી સામે, જોધપુર ટેકરા, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૧૮૩૨
સેટેલાઈટ રમણલાલ પટેલ જે/૩, મહાવીરનગર શોપીંગ સેન્ટર, પંજાબ નેશનલ બેન્ક પાસે, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-૯૮૯૮૦૮૩૪૮૩
સેટેલાઈટ સંથીગીરી આયુર્વેદ અને સિદ્ધ હોસ્પિટલ ૧૩, ગ્રાન્ડ મોનાર્ક, સીમા મોલ પાસે, આણંદ નગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૦૪૮૦
સેટેલાઈટ શ્રદ્ધા આયુ કેર ૧૩ રોઝવૂડ એસ્ટેટ, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર પાસે, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-૯૪૨૭૦૮૯૫૧૭
સેટેલાઈટ શ્રી શ્રી આયુર્વેદ પંચકર્મા શ્રી શ્રી જ્ઞાન મંદિર, મયુરપંખ સોસાયટી, ઝાંસી ની રાની સ્ટેચ્યુ સામે, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-૯૩૭૭૦૮૯૧૭૭
સેટેલાઈટ તેજ શ્રી આયુ ક્લિનિક સી-૫૬, કીર્તિસાગર ફ્લેટ્સ, પ્રેરણાતીર્થ બંગલો, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૪૬૦૨
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17