અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
આશ્રમરોડ ડૉ વિશ્વામિત્ર પટેલ હરજીવન હોસ્પિટલ, સી-૨, હિમાદ્રી કોમ્પલેક્ષ, તોરણ ડાઇનિંગ હોલ પાસે, સેલ્સ ઈન્ડિયા સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-૯૬૨૪૦૪૪૯૯૯
આશ્રમરોડ ગાર્ગી ક્લિનિક ઈ/૧૪, કેપિટલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, બીજા માળે, સન્યાસ આશ્રમ પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૭૬૧
આશ્રમરોડ મેઘાયુ ક્લિનિક ૩૧/બી, જાદવ ચેમ્બર, સેલ્સ ઈન્ડિયા પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૬૪૭૭
આશ્રમરોડ ઋષિ હર્બલ ક્લિનિક આશીર્વાદ ભોયરામાં, એચ.કે. હાઉસ સામે, ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૭૯૯૮
આશ્રમરોડ શી અને હર્સ હર્બલ બ્યૂટી ક્લિનિક ૩૧૧/૩૧૨, શિલ્પ ૨, ત્રીજા માળે, સેલ્સ ઈન્ડિયા પાસે, ઇન્કમટેક્સ સર્કલ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૦૭૬૮
આશ્રમરોડ ઋષિ હર્બલ ક્લિનિક આશીર્વાદ ભોયરામાં, એચ.કે. હાઉસ સામે, ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૭૯૯૮
આશ્રમરોડ શી અને હર્સ હર્બલ બ્યૂટી ક્લિનિક ૩૧૧/૩૧૨, શિલ્પ ૨, ત્રીજા માળે, સેલ્સ ઈન્ડિયા પાસે, ઇન્કમટેક્સ સર્કલ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૦૭૬૮
આશ્રમરોડ શુશ્રુત ક્લિનિક ઇ/૩, કેપિટલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, નહેરુ બ્રિજ કોર્નર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૦૯૪
આશ્રમરોડ વૈદ્ય માધવદાસ એ મહંત ૧૮, મંગલ મૂર્તિ કોમ્પલેક્ષ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૩૫૪૪
આશ્રમરોડ વૈદ્ય ઉષા જાની એમ ડી ઈ-૧૪, બીજા માળે, કેપિટલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૭૬૧
આશ્રમરોડ યોગી ક્લિનિક ૨૧, અગ્રવાલ સેન્ટર, ચોથા માળે, ઇન્કમટેક્સ સર્કલ પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૨૯૧૮
આશ્રમરોડ ઋષિ હર્બલ ક્લિનિક આશીર્વાદ કોમ્પલેક્ષ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૮૭૯૯૮
આશ્રમરોડ વૈદ્ય વત્સલ વસની ૩૧૧-૩૧૨, શિલ્પ-૨, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૪૦૭૬૮
આશ્રમરોડ શ્રુશુત ક્લિનિક ઇ/૨, કેપિટલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૦, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૯૨૫૦૯૬, (૦૭૯) ૨૬૫૭૯૦૯૪
આશ્રમરોડ ડૉ માધવ પ્રસાદ આચાર્ય ૧૦, જિતેન્દ્ર ચેમ્બર્સ, આશ્રમ રોડ, ન્યૂ આરબીઆઈ આશ્રમ રોડ પાસે, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૧૪ ૦૭૯ - ૨૭૫૪૨૫૯૩
આસ્ટોડીયા ડૉ ઈકબાલ કાસમભાઈ છીપા નાગરી બિલ્ડીંગ સામે, આસ્ટોડિયા રોડ, આસ્ટોડિયા ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૦૯૪૦
આસ્ટોડીયા વૈદ્ય એમ એમ મોમીન હીદેરી ચેમ્બર્સ, બેન્ક ઓફ બરોડાની બાજુમાં, આસ્ટોડિયા ચકલા રોડ, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-૯૮૨૪૦૮૭૧૮૩
ઇન્કમટેક્ષ આયુર્વિજ્ઞાન ક્લિનિક અગ્રવાલ સેન્ટર, ચોથા માળે, ઇન્કમટેક્સ સર્કલ પાસે, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પાસે, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૨૨૪૩
ઇન્કમટેક્ષ ડૉ કિરીટ ટી ઉપાધ્યાય ૪,.ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, અગ્રવાલ સેન્ટર, આશ્રમ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ ૯૧)-૯૮૨૫૫૩૧૩૧૭
ઇન્કમટેક્ષ ડૉ સોનલ કે ભટ્ટ ૯, અગ્રવાલ સેન્ટર, ઇન્કમટેક્સ સર્કલ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૩૮૯૫ ૫૫૨૫૩૩૩૭
ઇન્કમટેક્ષ હર્શીતાચાર્ય આરોગ્ય કેન્દ્ર ૩૬ અને ૩૭, હરસિદ્ધ ચેમ્બર્સ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ન્યૂ આરબીઆઈ રોડ, પ્રોવિડન્ટ કચેરીની સામે, ઇન્કમટેક્સ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૮૧૦
ઇન્કમટેક્ષ રુચી ફાર્મા પ્રા. લિમિટેડ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ઐશ્વર્યા એપાર્ટમેન્ટ, ઈશ્વર ભુવન પાસે, નવરંગપુરા, સ્વાતી સોસાયટી, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૮૭૨૮
ઇન્કમટેક્ષ રુચી ફાર્મા પ્રા. લિમિટેડ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ઐશ્વર્યા એપાર્ટમેન્ટ, ઈશ્વર ભુવન પાસે, નવરંગપુરા, સ્વાતી સોસાયટી, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૮૭૨૮
ઇન્કમટેક્ષ વૈધ રાજ નંદુ પ્રસાદ ડી ઉપાધ્યાય ઈ/૧૦, શ્રી નંદનવન, આયોજનનગર સોસાયટી પાસે, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૫૮૯૦
ઇન્કમટેક્ષ વૈદ્ય હિતેન વાજા ૪૦૮, શિલ્પ ૨, આશ્રમ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૩૫૩૫
ઇન્કમટેક્ષ આયુર્વિજ્ઞાન ક્લિનિક અગ્રવાલ સેન્ટર, ચોથા માળે, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૪૨૨૪૩
ઇન્કમટેક્ષ આયુર્વેદ સહાયક નિધિ સાર્વજનિક હોસ્પિટલ ગુજરાત આયુર્વેદ ભવન, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪,  (૦૭૯) ૨૭૫૪૨૭૫૭
ઇસનપુર ચિરંજીવ આયુર્વેદિક દવાખાનું ૧૫ મંગલેશ્વર સોસાયટી, જયમાલા બસ સ્ટોપ પાસે, ઇસનપુર રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ -૩૮૨૪૪૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૧૪૧૫
ઇસનપુર ચિરંજીવ આયુર્વેદિક દવાખાનું ૮, સરદાર કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, ભાગ્વાનગર સામે, ગોવિંદવાડી, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૨૪૭૪
ઇસનપુર ડૉ દેવેન્દ્ર કે માલવિયા ૧૧, વેરા માતા કોલોની, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૦૧૯૮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17