અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
મેમનગર માધવ પ્રસાદ આચાર્ય એફ-૧૪, પાર્શ્વનાથ ટાવર, સુભાષ ચોક, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૨૫૯૩
મેમનગર પ્રશાંતિ આયુર્વેદિક દવાખાનું ૪૦૭, શિલ્પ કોર્નર, સુભાષ ચોક, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૨૦૬૯
મેમનગર શિવમ ક્લિનિક ૯, ભક્તિનગર કોમ્પલેક્ષ, સનસેટ રો હાઉસ સામે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૦૩૭૮
મેમનગર પ્રશાંતિ આયુર્વેદિક દવાખાનું ૪૦૭, શિલ્પ કોર્નર, સુભાષ ચોક, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૨૦૬૯
મેમનગર શિવમ ક્લિનિક ૯, ભક્તિનગર કોમ્પલેક્ષ, સનસેટ રો હાઉસ સામે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૦૩૭૮
મેમનગર વૈદ્ય કીર્તિદા એચ દવે (બી એસ એ એમ) ૧૦૨, શાંતમ કોમ્પલેક્ષ, નવનીત પ્રકાશન સામે, ગુરુકુળ રોડ, અગેતાની બાજુમાં, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૧૨૪૪
મેમનગર શિવમ આયુર્વેદિક ૯, ભાઈકાકા નગર કોમ્પલેક્ષ, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૨, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૪૧૦૩૭૮, (૦૭૯) ૨૬૭૬૩૮૪૩
મેમનગર શાલ્કીંગ આયુર્વેદ ક્લિનિક ૧૦૨, શાંતમ કોમ્પલેક્ષ, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૨, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૪૩૧૨૪૪, ૯૮૯૮૨૮૮૬૭૪
મેમનગર પરફેક્ટ એક્યુપ્રેસર મસાજ સેન્ટર એ/૫૫, નિરજ કોમ્પલેક્ષ,રોડ, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ૯૮૯૮૦૮૩૫૩૨
મોટેરા વૈદ્ય મોહિત એસ ગુપ્તા ૩, કૃપા આવાસ, કોટેશ્વર ત્રણ રસ્તા સામે, મોટેરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ ૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૮૯૨
રખિયાલ ઓજસ હોસ્પિટલ જયસ્વાલ ભવન, વોરા ચેમ્બર પાસે, રખિયાલ રોડ, રખિયાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૬૧૭૬૬
રખિયાલ સબ્બાહ ક્લિનિક બી-૩, અલ્કોચ્ક કોમ્પલેક્ષ, કેપિટલ બેકરી સામે, સોની ની ચાલી, રખિયાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૩૨૧૫
રખિયાલ સબ્બાહ ક્લિનિક બી-૩, અલ્કોચ્ક કોમ્પલેક્ષ, કેપિટલ બેકરી સામે, સોની ની ચાલી, રખિયાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૩૨૧૫
રાણીપ અત્રિ આયુર્વેદ ક્લિનિક સી-૭, રાજ એપાર્ટમેન્ટ, શ્રદ્ધા હોસ્પિટલ સામે, ભાગ્તીનગર પાસે, બાલકૃષ્ણ મંદિર રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ ૯૧)-૯૪૨૭૦૮૨૨૫૧
રાયપુર ડૉ હર્ષદચંદ્ર જી જોશી મેડિકલ લેબ ઓફ વિવેકાનંદ હોસ્પિટલ સંસ્થા, રાયપુર દરવાજા સામે, ભદ્રેશ મેડિકલ સ્ટોર પાસે, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૩૨૧૯
રાયપુર ડૉ જિતેન્દ્ર કીરચંદભાઈ ખોખાની ૮૯૭, ચકલેશ્વર મહાદેવ સામે, રાયપુર ચકલા, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૦૮૭૦
રાયપુર વિવેકાનંદ હોસ્પિટલ સંસ્થા ભદ્રેશ મેડિકલ સ્ટોર, રાયપુર દરવાજા સામે, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૩૨૧૯
રીલીફરોડ આયુર્વેદીય ક્લિનિક ૧૦૪, બિઝનેસ સેન્ટર, પ્રથમ માળે, ભગવતી એમ્પોરિયમની ઉપર, પથ્થરકુવા, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૭૭૦૦
રીલીફરોડ ઋષિ હર્બલ ક્લિનિક ૮/૯, ઈલ્લોરા કોમર્શિયલ સેન્ટર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, રીલીફ સિનેમા, સાલાપોસ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૬૮૧૨
રીલીફરોડ સમજુબા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ રામનિવાસ બિલ્ડીંગ, પ્રથમ માળ, હાજા પટેલ ની પોળ પાસે, કેલિકો ડોમ સામે, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૧૯૧૯
રીલીફરોડ ઋષિ હર્બલ ક્લિનિક ૮/૯, ઈલ્લોરા કોમર્શિયલ સેન્ટર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, રીલીફ સિનેમા, સાલાપોસ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૬૮૧૨
રીલીફરોડ સમજુબા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ રામનિવાસ બિલ્ડીંગ, પ્રથમ માળ, હાજા પટેલ ની પોળ પાસે, કેલિકો ડોમ સામે, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૧૯૧૯
લાંભા ડૉ આર એમ વોરા ૨૮, પદ્માવતી કોમ્પલેક્ષ, ઇન્દીરાનગર ભાગ ૨, લાંભા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૦૫ ૯૧)-૯૮૨૫૯૨૧૧૬૭
લાલ દરવાજા ડૉ હિસામુદ્દીન જે શેખ રીપબ્લિક શાળા, ઇલેક્ટ્રીક હાઉસ સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૬૭૦૨
લાલ દરવાજા રીલીફ આયુર્વેદિક સ્ટોર્સ ૧, સ્પેક્ટ્રમ કોમર્શિયલ સેન્ટર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૫૦૦૪૩૭, ૯૮૭૯૧૫૭૮૯૭
વટવા શ્રી માંડલિયા પંજ્તાની સોસાયટી, રૂમ નં ૨, ગ્રીન ચોક પાસે, વટવા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૦ ૯૧)-૮૮૬૬૮૧૪૦૩૯
વટવા વિમલા હોસ્પિટલ જયશ્રી સોસાયટી સામે, કેડીલા રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, વટવા જી.આઈ.ડી.સી રોડ, વટવા જી.આઈ.ડી.સી, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૩૧૧૩૩
વસ્ત્રાપુર ડૉ નીશીત શાહ ૧૧, હિમાલયા કેમ્પ, વસ્ત્રાપુર ફાઉન્ટેન સામે, નહેરુ પાર્ક, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૬૬૬૨૧૭૮૦
વસ્ત્રાપુર જીવાકા આયુર્વેદ કન્સલટન્સી ૯, પલક સેન્ટર, ચિત્રકૂટની સામે, મેનામેન્ટ એન્કલેવ પાસે, ટ્વિન બંગલો, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-૯૯૯૮૮૬૯૧૨૩
વસ્ત્રાપુર કોત્તાક્કલ આર્ય વૈદ્યશાળા દુકાન નં ૯ , સોનલ કોમ્પલેક્ષ, અપર ક્રસ્ટની સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-૯૪૨૬૦૫૬૭૭૬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17