અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
જીવરાજપાર્ક ડૉ હર્ષિદા મુકેશભાઈ નાઇક ૧૭, તુલસી વૃંદ સોસાયટી, સન ફ્લાવર સ્કૂલ પાસે, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૫૧ ૦૭૯ - ૨૬૬૩૧૮૨૭
જુહાપુરા રહેમત ક્લિનિક જી/૪, સંકલિતનગર, સરખેજ રોડ, જુહાપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૮૪૭૬
જુહાપુરા રહેમત ક્લિનિક જી/૪, સંકલિતનગર, સરખેજ રોડ, જુહાપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૮૪૭૬
થલતેજ આરોગ્ય સેલ્સ ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ૧-૫ સર્વ અવતારી પાર્ક, ઉદગમ શાળાની પાછળ, જયઅંબે નગર રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૦૧૯
થલતેજ ડૉ રાજ સિંઘ બી-૧૦૩ વેસ્ટર્ન પાર્ક, ગુરુદ્વારા પાસે, થલતેજ ક્રોસ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ ૯૧)-૯૩૨૮૨૧૧૬૨૩
થલતેજ ફ્રેશીયા આરોગ્ય કેન્દ્ર એસકે હાઉસ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ડ્રાઇવ ઇન સિનેમા ગેટની સામે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૦૭૬૮
થલતેજ કેશવ પ્રજાપતિ બી-૫, સંદીપની સોસાયટી, ભાઈકાકા નગર પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૭૪૦૮
થલતેજ કોત્તાક્કલ આર્ય વૈદ્યશાળા ભાઈકાકા બિલ્ડીંગ, ભાઈકાકા નગર, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ ૯૧)-૯૪૨૬૦૫૬૭૭૬
થલતેજ ઓશો આયુર્વેદિક ચિકિત્સાલય થલતેજ ચોકડી, સોલા ઓવરબ્રિજ, સર્વિસ રોડની જમણી બાજુ, આણંદ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, અમદુપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૪૦૧૬
થલતેજ વિશ્વજીત પટેલ ૧૬, શિવ ગણેશ ૨, થલતેજ હેબતપુર રોડ, ૧૦૦ ફૂટ રીંગ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૪૬૩૬
દરિયાપુર નવજીવન ક્લિનિક દરિયાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૫૨૧૧૨
દાણી લીમડા દિવ્ય હોસ્પિટલ સ્વામિનારાયણ મંદિર પાસે, પોલીસ સ્ટેશન પાસે, દાણીલીમડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૪૦૪૯
નરોડા આયુષ ક્લિનિક ૨૦, વેણુગોપાલ સોસાયટી, કૃષ્ણ વિદ્યાલય સામે, નરોડા નિકોલ રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-૯૮૭૯૧૭૪૫૦૧
નરોડા ડૉ જનાંતિક એન શાહ નરોડા કુમારશાળા સામે, નારાયણ નગર, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૨૦૪૩
નરોડા ડો વ્યાસ હાઉસ નરોડા બેઠક પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૨૨૮૨૦
નરોડા મમતા ક્લિનિક ૩/ડી, અંકુર શોપીંગ સેન્ટર, શુકન બંગલો પાસે, ન્યૂ ઈન્ડિયા કોલોની રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-૯૮૭૯૨૬૦૮૯૮
નરોડા ઓમ હેલ્થ કેર ૨૬, વસંત વિહાર શોપિંગ કેન્દ્ર, કંકુબા વાડી સામે, કઠવાડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-૯૯૦૪૧૬૬૦૨૨
નરોડા પંચરત્ન આયુર્વેદિક કેન્દ્ર નરોડા પાટિયા, સતલુજ હોટેલ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૪૬૫
નરોડા પતંજલિ આરોગ્ય કેન્દ્ર શ્રી વિશ્વકર્મા લાકડાં વહેરવાનું કારખાનું, મુનશી કમ્પાઉન્ડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૨૩૪૧૬
નરોડા પ્રાકૃતિક ચિકિત્સાલય પ્રથમ માળ, કોસ્મોસ બેન્કની ઉપર, સતલજ હોટેલ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-૯૪૨૭૩૦૩૧૫૦
નરોડા શ્રી સુદર્શન આયુકેર કેન્દ્ર ૭, અર્જુન કોમ્પલેક્ષ, ઉચ્ચ સ્તર, પોલીસ સ્ટેશન સામે, સિટી કોર્નર રેસ્ટોરેન્ટ સામે, નરોડા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૪૮૯૭
નરોડા પંચરત્ન આયુર્વેદિક કેન્દ્ર નરોડા પાટિયા, સતલુજ હોટેલ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૪૬૫
નરોડા પતંજલિ આરોગ્ય કેન્દ્ર શ્રી વિશ્વકર્મા લાકડાં વહેરવાનું કારખાનું, મુનશી કમ્પાઉન્ડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૨૩૪૧૬
નરોડા પ્રાકૃતિક ચિકિત્સાલય પ્રથમ માળ, કોસ્મોસ બેન્કની ઉપર, સતલજ હોટેલ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-૯૪૨૭૩૦૩૧૫૦
નરોડા શ્રી સુદર્શન આયુકેર કેન્દ્ર ૭, અર્જુન કોમ્પલેક્ષ, ઉચ્ચ સ્તર, પોલીસ સ્ટેશન સામે, સિટી કોર્નર રેસ્ટોરેન્ટ સામે, નરોડા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૪૮૯૭
નરોડા સ્મિત ક્લિનિક ૧૭, આશારામ શોપિંગ સેન્ટર, નોબલ નગર સાંઇબાબાનું મંદિર પાસે, સુભાષનગર, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૫૦૧૫
નરોડા તિરૂપતિ ક્લિનિક પાર્વતી જાદવ હોસ્પિટલ, યુનિયન કો ઓપ બેન્ક સામે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૪૧૧૫૦
નરોડા વાસુદેવ ક્લિનિક નરોડા, હરિવિલા સર્કલ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૪૩૩૦૮
નરોડા નવપ્રકાશ આયુર્વેદ ૧૯૭-જે, આશીર્વાદ એસ્ટેટ, નરોડા, અમદાવાદ ૩૮૨૩૩૦, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૨૦૦૦૯૦
નરોડા નવપ્રકાશ આયુર્વેદ ૧૯૭-જે, આશીર્વાદ એસ્ટેટ, નરોડા, અમદાવાદ ૩૮૨૩૩૦, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૨૦૦૦૯૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17