અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
નરોડા ડો વૈધ પ્રકાશભાઈ ૧૯, ભક્તિનંદન શોપિંગ સેન્ટર, બાપા સીતારામ ચોક, નરોડા, અમદાવાદ ૩૮૨૩૧૫, ગુજરાત ૯૮૨૫૭૭૮૩૨૩
નવરંગપુરા ઐક્યા આયુર્વેદ ક્યોર ૨૦૧, અરોહા કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, રસરંજન પાસે, વિજય ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૪૯૦૪
નવરંગપુરા આશીર્વાદ વંધ્યત્વ કેન્દ્ર ૧, બિઝનેસ ભુવન, પ્રથમ માળે, ભુજ મર્ચેન્ટાઈલ બેન્ક ઉપર, મીઠાખળી છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-૯૮૨૫૮૫૧૫૨૩
નવરંગપુરા ભારત હર્બલ ૨૦૭, વિરાગ એવન્યુ, લેડિઝ હોસ્ટેલ પાસે, યુ.એસ. પિઝા, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-૯૮૨૪૪૧૬૩૬૦
નવરંગપુરા ભાવ્યા ધન્વંતરી આયુર્વેદિક અને હોમિયોપેથિક ક્લિનિક આરોહી II, ત્રીજા માળે, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન પાસે, વિજય ક્રોસ રોડ પાસે, શેલ્બી હોસ્પિટલની બાજુમાં, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૨૬૨૩
નવરંગપુરા ડૉ અશોક કુશવાહ ૨૨, સ્વસ્તિક હાઉસ, બીજા માળે, સ્ટેડિયમ સર્કલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ ૯૧)-૯૮૨૪૦૦૮૦૦૫
નવરંગપુરા ડૉ નિતા ગોસ્વામી ઐશ્વર્યા એપાર્ટમેન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સ્વાતી સોસાયટી, ઈશ્વર ભુવન પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૮૭૨૮
નવરંગપુરા હોલિસ્ટિક મેડિકલ સેન્ટર સિલ્વર સ્પ્રિંગ બિલ્ડીંગ, ઝેવિયર્સ કન્યા હોસ્ટેલની પાછળ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૬૦૨૫
નવરંગપુરા પ્રણવ આયુ ક્લિનિક ૧૦૨, બેન્કેશા કોમ્પલેક્ષ, નવરંગપુરા બસ સ્ટોપ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૫૯૦૪
નવરંગપુરા શાશ્વત પંચકર્મા ક્લિનિક એ/૫, કમલ કોલોની, પંજાબ નેશનલ બેન્ક સામે, સામવેદ હોસ્પિટલ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૬૬૪
નવરંગપુરા પ્રણવ આયુ ક્લિનિક ૧૦૨, બેન્કેશા કોમ્પલેક્ષ, નવરંગપુરા બસ સ્ટોપ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૫૯૦૪
નવરંગપુરા શાશ્વત પંચકર્મા ક્લિનિક એ/૫, કમલ કોલોની, પંજાબ નેશનલ બેન્ક સામે, સામવેદ હોસ્પિટલ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૬૬૪
નવરંગપુરા અપસ્ટાઈલ એક્સક્લુઝિવ મહિલા સલુન ૮, પ્રકાશ પાર્ક, મેવાડા છાત્રાલય સામે, કોમર્સ છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૨૯૫૫
નવરંગપુરા વૈદ્ય ગંગારામ કાલા / વૈદ્ય શ્યામ કાલા ૧૫, શ્રી કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, મીઠાખળી છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૦૮૬૦
નવરંગપુરા ઇનોવેટીવ ક્યોર ક્લિનિક ૩૨, વર્તાલી કોમ્પલેક્ષ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૩૦૦૨૨૮૮૧
નવરંગપુરા આયુતીર્થ ક્લિનિક ૩૦૭, ચંદ્રપ્રભુ કોમ્પલેક્ષ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૬૩૬૦૨
નવરંગપુરા સંજીવની ક્લિનિક નવરંગ સુપર બજાર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૪૨૪૦૬૧, (૦૭૯) ૨૭૪૫૪૯૨૯
નવરંગપુરા સૌજન્ય વિકાસ ફાઉન્ડેશન બી -૭, રૂપાલી સોસાયટી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૪૦૨૯૪૭, ૯૮૨૫૧૦૫૩૨૭
નવરંગપુરા આર્યન આયુર્વેદિક સેન્ટર ૪૦૩, જીત કોમ્પલેક્ષ, જૈન દેરાસર રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૪૦૧૨૯૨, (૦૭૯) ૨૬૪૦૧૨૯૩
નવરંગપુરા ડૉ ઉત્કર્ષ એસ મેહદ ૧૦૧/૧૦૨, આનદમંગલ ૧, ઓમકાર હાઉસ પાછળ પ્રથમ માળે, સીજી રોડ, ફેમિના ટાઉન પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ, ગુજરાત પાસે, - ૩૮૦૦૦૯ ૦૭૯ - ૨૬૪૬૧૦૫૨, ૨૬૪૬૯૮૧૧, ૨૬૪૦૦૪૭૮, ફેક્ષ્: ૦૭૯ - ૨૬૪૪૦૭૮૯
નવાવાડજ ડૉ હર્ષવર્ધન એ ભાવસાર રબારી વસાહત, ભાવસાર સોસાયટી પાસે, એન આર પાર્ક સોસાયટીની પાછળ, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૦૧૩૬૩
નવાવાડજ ડૉ મુકેશ એમ પટેલ ૧/એ/૪, રોનક પાર્ક સોસાયટી, અખબારનગર સર્કલ, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૯૮૨૪૦૫૨૨૨૬
નવાવાડજ ઇન્ડિયન સોરીયાસીસ ફાઉન્ડેશન ૧-જી, સમર્થ કોમ્પલેક્ષ, નંદનવન એપાર્ટમેન્ટ સામે, નવા વાડજ નેશનલ હેન્ડલૂમની બાજુમાં, ભાવસાર છાત્રાલય પાસે, વિવિધ ભારતીની પાછળ, ભાવસાર છાત્રાલય બીઆરટીએસ રોડ, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૯૪૨૮૭૩૧૪૭૫
નવાવાડજ રાહુલ આયુર્વેદિક સંશોધન કેન્દ્ર ૨૮, ગુણાતીત એપાર્ટમેન્ટ, સંજીવની હોસ્પિટલની પાછળ, ભીમજીપુરા, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૯૯૨૪૧૨૫૧૬૭
નવાવાડજ રાવ પાઈલ્સ ક્લિનિક બી/૬, ગોવિંદ પ્લાઝા, વિજયનગર ક્રોસિંગ પાસે, કિરણપાર્ક, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૯૮૯૮૩૨૪૪૯૧
નવાવાડજ રાહુલ આયુર્વેદિક સંશોધન કેન્દ્ર ૨૮, ગુણાતીત એપાર્ટમેન્ટ, સંજીવની હોસ્પિટલની પાછળ, ભીમજીપુરા, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૯૯૨૪૧૨૫૧૬૭
નવાવાડજ રાવ પાઈલ્સ ક્લિનિક બી/૬, ગોવિંદ પ્લાઝા, વિજયનગર ક્રોસિંગ પાસે, કિરણપાર્ક, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૯૮૯૮૩૨૪૪૯૧
નવાવાડજ વૃંદાવન દાંતનું દવાખાનું ૨, મંગલમ પાર્ક, ભાવસાર છાત્રાલય, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૯૮૨૫૬૯૩૫૭૨
નવાવાડજ ભાવસાર આયુર્વેદિક કેન્દ્ર ૧, દિવ્યલોક કોમ્પલેક્ષ, નવા વાડજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૫૩૩૮૯
નારણપુરા એલોપેસીયા સારવાર કેન્દ્ર હર્બલ સારવાર કેન્દ્ર, ૧૪-૧૦ વીરવિજય સોસાયટી, સંઘવી હાઇસ્કૂલ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૦૯૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17