અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
નારણપુરા અનન્યા હેલ્ધી લિવિંગ એલ/૫, ૧/૮, શાસ્ત્રીનગર એપાર્ટમેન્ટ, લીઓ ચિલ્ડ્રન્સ હોસ્પિટલની પાછળ, શાસ્ત્રીનગર, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૯૯૦૪૪૬૯૮૪૪
નારણપુરા આયુતીર્થ આયુર્વેદિક દવાખાનું ૩૦૭, ચંદ્રપ્રભુ કોમ્પલેક્ષ, સરદાર પટેલ સ્ટેચ્યુ, સ્ટેડિયમ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૩૬૦૨
નારણપુરા બેહર વૈદ્ય ૧૪, શુભલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, સંઘવી હાઇસ્કૂલ, વિજય નગર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૯૮૯૮૨૧૮૨૧૮
નારણપુરા ધન્વંતરી ચિકિત્સાલય ૩૪, શ્રદ્ધાદીપ કોમ્પલેક્ષ, શાસ્ત્રીનગર સામે, રન્નાપાર્ક અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૯૦૪૪
નારણપુરા ડૉ દર્શન કોટક ૩/૩૦ ગાયત્રી એપાર્ટમેન્ટ, સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૯૮૯૮૧૭૯૭૧૦
નારણપુરા ડૉ દીપ્તિ વી જોશી ૨/૧૯ સિધ્ધિ એપાર્ટમેન્ટ, પ્રગતિનગર બસ સ્ટેન્ડ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૨૩૭૨
નારણપુરા ડૉ ફાલ્ગુની એમ પટેલ ૪૨, અંકુર કોમ્પલેક્ષ, અંકુર ચાર રસ્તા, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૩૦૧૮૭૫૪૦
નારણપુરા ડૉ હેમંત દવે ૧૫, ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ કચેરી, પ્રગતિનગર ગાર્ડન પાસે, નારણપુરા વિજયનગર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૦૫૬
નારણપુરા ડૉ કવિતા પ્રદ્યુમન બારોટ એમ, ૭/૩૮, રૂપલ પાર્ક, અંકુર બસ સ્ટેન્ડ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૫૦૧૭
નારણપુરા ડૉ મહેશ આર શાહ ૮૦૧, બંધન કોમ્પલેક્ષ, અંકુર ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૦૮૫૪
નારણપુરા ડૉ પલક શાહ ૧૫-૧૬૯ ગોકુલ એપાર્ટમેન્ટ, સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૪૧૭૩૮
નારણપુરા કોત્તાક્કલ આર્ય વૈદ્યશાળા એમ/૪/૭૮, દુકાન નં ૬૭, શાસ્ત્રીનગર શોપીંગ સેન્ટર, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૯૨૧૯
નારણપુરા પરના આયુર્વેદ ક્લિનિક સી/૧૨૦, સહજાનંદ એવન્યુ, એ.ઈ.સી પાસે, ખોડીયારમાતા મંદિર, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૯૨૯૮૩૦૫
નારણપુરા પતંજલિ ચિકિત્સાલય જી-૪, શિવાલિક કોમ્પલેક્ષ, નારાયણપુરા પોસ્ટ ઓફિસ, અમીકુંજ ચાર રસ્તા, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૦૨૧૭
નારણપુરા પ્રાચીનબુરી આયુર્વેદ કુટિર ૩૦૩, ત્રીજા માળે, દેવ આર્કેડ કોમ્પલેક્ષ, હેવમોર રેસ્ટોરન્ટ, નારણપુરા રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૩૨૫
નારણપુરા પરના આયુર્વેદ ક્લિનિક સી/૧૨૦, સહજાનંદ એવન્યુ, એ.ઈ.સી પાસે, ખોડીયારમાતા મંદિર, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૯૨૯૮૩૦૫
નારણપુરા પતંજલિ ચિકિત્સાલય જી-૪, શિવાલિક કોમ્પલેક્ષ, નારાયણપુરા પોસ્ટ ઓફિસ, અમીકુંજ ચાર રસ્તા, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૦૨૧૭
નારણપુરા પ્રાચીનબુરી આયુર્વેદ કુટિર ૩૦૩, ત્રીજા માળે, દેવ આર્કેડ કોમ્પલેક્ષ, હેવમોર રેસ્ટોરન્ટ, નારણપુરા રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૩૨૫
નારણપુરા ધ આર્ટ ઓફ લિવિંગ ડિવાઇન દુકાન ૩૭/૪૩૫, પારસનગર એલ ૨, આશીર્વાદ મેડિકલ સ્ટોર લેન, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, નારણપુરા ટૉરેંટ એ.ઈ.સી રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૪૦૩૦
નારણપુરા ત્રિલોક જાની સંજયનગર, મંગલમૂર્તિ એપાર્ટમેન્ટ પાસે, ગેટ નાં ૩, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૯૮૨૫૮૪૫૪૭૧
નારોલ શ્રીજી ક્લિનિક દુકાન નં ૧૫, બાબા બાલકંઠ એસ્ટેટ, શનિ હોટેલ પાસે, નારોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૦૫ ૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૨૬૭૦૫
નારોલ શ્રીજી ક્લિનિક દુકાન નં ૧૫, બાબા બાલકંઠ એસ્ટેટ, શનિ હોટેલ પાસે, નારોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૦૫ ૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૨૬૭૦૫
નિકોલ ડૉ દશરથ કે પટેલ ૨, શિવકૃપા આવાસ, કલ્યાણ ફાર્મ પાસે, નરોડા નિકોલ રોડ, નિકોલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૫૫૫૭૬
નિકોલ કાયાકલ્પ આયુર્વેદિક હાડવૈધ દુકાન નં ૬, મહાશક્તિ ચેમ્બર્સ, બાપુનગર પાસે, નિકોલ ગામ, નિકોલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-૯૫૧૦૧૭૭૨૭૩
પથ્થરકુવા મનુ ગોદાની ૧૦૪, બિઝનેસ સેન્ટર, ભગવતી એમ્પોરિયમ રીલીફ રોડની ઉપર, પથ્થરકુવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-૯૩૭૬૨૭૦૬૨૭
પથ્થરકુવા પારુલ ક્લિનિક પટવા શેરી, પથ્થરકુવા પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ, પથ્થરકુવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-૯૮૨૫૧૦૮૨૫૧
પથ્થરકુવા પારુલ ક્લિનિક પટવા શેરી, પથ્થરકુવા પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ, પથ્થરકુવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-૯૮૨૫૧૦૮૨૫૧
પાલડી ચારક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૩૦૩, હાશ બિઝનેસ કેન્દ્ર, અંકુર સ્કૂલ પાસે, પાલડી વાસણા રોડ, ફતેહપુર, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૯૨૨૪૩
પાલડી ધન્વંતરી ઔષધાલય ૧૬, રામજી મંદિર સામે, આનંદનગર ભટ્ઠા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૨૩૫૦
પાલડી ડૉ અરુણ નાયક હેલ્થ ક્લિનિક, ૩૦૪, સુમેરુ કોમ્પલેક્ષ, તન્ના ટ્રાવેલ્સ ઉપર, પાલડી ક્રોસ રોડ થી જલારામ મંદિર તરફ જવાના રસ્તે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૧૮૬૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17