અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
શાહીબાગ પતંજલિ ચિકિત્સાલય ૨૧-૨૨, શુકન મોલ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, રાજસ્થાન હોસ્પિટલની બાજુમાં, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ ૯૧)-(૭૯)-૩૦૨૨૬૭૬૬
શાહીબાગ રાજસ્થાન હોસ્પિટલ્સ રાજસ્થાન હોસ્પિટલ, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૬૩૧૧
શાહીબાગ પતંજલિ ચિકિત્સાલય ૨૧-૨૨, શુકન મોલ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, રાજસ્થાન હોસ્પિટલની બાજુમાં, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ ૯૧)-(૭૯)-૩૦૨૨૬૭૬૬
શાહીબાગ રાજસ્થાન હોસ્પિટલ્સ રાજસ્થાન હોસ્પિટલ, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૬૩૧૧
શાહીબાગ કેલ ઇન્ડિયા હેલ્થ કેર સી-૨૦૨, બી.જી. ટાવર, શાહીબાગ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૬૨૦૪૮૪, ૯૮૯૮૦૪૫૧૭૪
સરખેજ ડૉ પંકજ શાહ નાની પરબડી બજાર પાસે, સરખેજ, અમદાવાદ - ૩૮૨૨૧૦ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૯૩૯૮
સરખેજ સંતોષ આયુર્વેદિક યુનાની દવાખાનું ૧૪, સુપર કોમ્પ્લેક્ષ, સરખેજ બસ સ્ટેન્ડ સામે, સરખેજ રોડ, સરખેજ, અમદાવાદ - ૩૮૨૨૧૦ ૯૧)-૯૭૩૭૬૨૮૬૦૦
સરખેજ સંતોષ આયુર્વેદિક યુનાની દવાખાનું ૧૪, સુપર કોમ્પ્લેક્ષ, સરખેજ બસ સ્ટેન્ડ સામે, સરખેજ રોડ, સરખેજ, અમદાવાદ - ૩૮૨૨૧૦ ૯૧)-૯૭૩૭૬૨૮૬૦૦
સાબરમતી બિપિન શાસ્ત્રી ૧૧૬, શિલ્પા સોસાયટી, ડી કેબિન, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૯ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૫૬૨૬
સાબરમતી ડૉ કિશોરચંદ્ર સી ભટ્ટ ૧૧ જય "વિધાતા" વિસત્મતા સોસાયટી, 'ડી' કેબિન રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૮૮૮૯
સાબરમતી કોત્તાક્કલ આર્ય વૈદ્યશાળા પ્રશાંતિ આયુર્વેદિક દવાખાનું અને પંચકર્મા સેન્ટર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જી/એફ, કાપડિયા હોસ્પિટલ, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૦૦૫૫
સાબરમતી નચિકેતા મારુ બલદેવ નગર, ઓએનજીસી કચેરી સામે, મોટેરા રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૨૫૬
સાબરમતી ઓમ ક્લિનિક સ્ટેડિયમ વિલા બંગલો સામે, મોટેરા રોડ, અમદાવાદ એચઓ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૩૯૬૨
સાબરમતી પરિમલ હોસ્પિટલ મોટેરા રોડ, મોટેરા સ્ટેડિયમ સામે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૬૦૭૩
સાબરમતી પ્રકાશ ત્રિવેદી ૬૪, હરેકૃષ્ણ નગર, ઓએનજીસીની પાછળ, મોટેરા રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૪૬૦૦
સાબરમતી શ્રીહરિ આયુર્વેદ આશ્રમ વૈષ્ણવ સોસાયટીની સામે, મેઘા પાર્લર સામે, એચપી પેટ્રોલ પંપ પાછળ, અચેર રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૮૧૬૯
સાબરમતી પરિમલ હોસ્પિટલ મોટેરા રોડ, મોટેરા સ્ટેડિયમ સામે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૬૦૭૩
સાબરમતી પ્રકાશ ત્રિવેદી ૬૪, હરેકૃષ્ણ નગર, ઓએનજીસીની પાછળ, મોટેરા રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૪૬૦૦
સાબરમતી શ્રીહરિ આયુર્વેદ આશ્રમ વૈષ્ણવ સોસાયટીની સામે, મેઘા પાર્લર સામે, એચપી પેટ્રોલ પંપ પાછળ, અચેર રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૮૧૬૯
સાબરમતી વૈદ્ય હરિપ્રસાદ સી ઓઝા એ/૯, પૂજા એપાર્ટમેન્ટ-ભાગ ૧, બીજા માળે, વિસત પેટ્રોલ પંપની પાછળ, મહેસાણા હાઇવે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૫૧૧૧
સાબરમતી રસયાનામ આયુર્વેદિક દવાખાનું અને પંચકર્મા સેન્ટર ૩૨૫, બરોનેટ કોમ્પલેક્ષ, સાબરમતી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૭૨૬૨૭
સી જી રોડ ડૉ હર્ષદ રાવલ ૧૬, પ્રથમ માળે, વ્હાઇટ હાઉસ, પંચવટી સર્કલ, સેન્ટ્રલ પોઇન્ટ સામે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૧૫૪
સી જી રોડ કાનની સારવાર માટે ૩૦૩, આકાશ કોમ્પ્લેક્ષ, નેશનલ હેન્ડલૂમ સામે, પરિસીમા કોમ્પલેક્ષની પાછળ, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૧)-(૭૯)-૩૨૫૦૦૦૫૫
સી જી રોડ વૈદ્ય ધીરેશ દેવદુત શીવાયું ચિકિત્સાલય, ૨૮ / બી, પામ સ્પ્રિંગ કોમ્પલેક્ષ, વર્લ્ડ બિઝનેસ હાઉસ પાછળ, વિશ્વ મુદ્રા કોમ્પલેક્ષ પાસે, પરિમલ ક્રોસિંગ રોડ, સીજી રોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત -૩૮૦૦૦૬ ૦૭૯ - ૨૬૪૬૪૭૮૪
સી જી રોડ દાતવૈધ પુનીત એલ શુક્લ ૧૧૨, સંગીની કોમ્પલેક્ષ, ડોક્ટર હાઉસ પાસે, સીજી રોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૧૫ ૯૮૨૫૨૮૩૮૭૭
સી ટી એમ પિતૃ ક્લિનિક નાયલોન નેટ પ્લાન્ટની પાછળ, હીરાબાગ સોસાયટી સામે, સી.ટી.એમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ ૯૧)-૯૬૨૪૭૭૧૧૮૯
સી ટી એમ પિતૃ ક્લિનિક નાયલોન નેટ પ્લાન્ટની પાછળ, હીરાબાગ સોસાયટી સામે, સી.ટી.એમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ ૯૧)-૯૬૨૪૭૭૧૧૮૯
સેજપુર-બોઘા ડૉ યોગેન્દ્ર ડી ગોર પ્રિયા રંગભૂમિ પાસે, કૃષ્ણનગર, સહીજપુર બોઘા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૮૫૮૧
સેજપુર-બોઘા સંજીવની ક્લિનિક જય રઘુવીર સોસાયટી, જેડી હાઈસ્કુલ રોડ, સહીજપુર બોઘા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ ૯૧)-૯૮૯૮૩૫૮૧૫૯
સેજપુર-બોઘા સંજીવની ક્લિનિક જય રઘુવીર સોસાયટી, જેડી હાઈસ્કુલ રોડ, સહીજપુર બોઘા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ ૯૧)-૯૮૯૮૩૫૮૧૫૯
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17