અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
ઇસનપુર ડૉ જતિન સી શાહ ૨, નિકિતા શોપીંગ સેન્ટર, સેન્ટ્રલ વેર હાઉસ સામે, વટવા રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૧૦૨૨
ઇસનપુર ડૉ.અનેકર ઉષાબેન દિનકર બી/૪, તિરૂપતિ શોપીંગ સેન્ટર, દેના બેન્કની પાછળ, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ ૯૧)-૯૮૯૮૫૫૨૮૧૩
ઇસનપુર મિનેષ ઠક્કર ૨૧, ખોડીયાર સારવાર, વિશાલ નગર પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૩૦૬૦૧
ઉસ્માનપુરા જય હર્બલ વેય્ઝ ૪૦૩, આશ્રય એપાર્ટમેન્ટ, ચોથા માળે, મોઢ ચંપાનેર સોસાયટી પાસે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૨૨૪૫
ઉસ્માનપુરા ઋષિ આયુર્વિજ્ઞાન ૩, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, મેઘ વર્ષા એપાર્ટમેન્ટ, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, ચંપાનેર બસ સ્ટોપ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૮૭૩
ઉસ્માનપુરા ઋષિ આયુર્વિજ્ઞાન ૩, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, મેઘ વર્ષા એપાર્ટમેન્ટ, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, ચંપાનેર બસ સ્ટોપ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૮૭૩
એલિસબ્રીજ ઓમ આયુ કેર ૩૦૧, વિવા કોમ્પલેક્ષ, પરિમલ ગાર્ડન સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-૯૪૨૬૫૪૩૪૧૩
એલિસબ્રીજ ચારક ક્લિનિક ૧૩૨, એલીસબ્રીજ શોપિંગ સેન્ટર, ટાઉન હોલ સામે, આશ્રમ રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૬૬૫૭
એલિસબ્રીજ ડૉ અદ્ય ટી લાખિયા સી ૧, અમિત એપાર્ટમેન્ટ, ઓલ્ડ શારદા મંદિર રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૭૨૩૦
એલિસબ્રીજ ડૉ દેવેન્દ્ર કે શાહ ૧૧-૧૨ નંદ એપાર્ટમેન્ટ, ગાંધીકુંજ સોસાયટી, કોચરબ આશ્રમની પાછળ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૬૭૮
એલિસબ્રીજ ડૉ હેમંત દવે ૩, નંદનવન ચેમ્બર, ટાઉન હોલ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૦૫૬
એલિસબ્રીજ ડો હિતેશ કે ખોખાની ૪, સુમતિનાથ કોમ્પલેક્ષ, પ્રિતમનગર, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૨૨૯૭
એલિસબ્રીજ ડૉ કમલકાંત શાસ્ત્રી કલ્પસીદ્ધી આરોગ્ય અને લાઈફકેર રીસોર્ટ્સ, (ચંપારણ્ય), શીબા રેસ્ટોરેન્ટ પાછળ, આકાશદીપ એપાર્ટમેન્ટ સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૮૨૨૧
એલિસબ્રીજ મહેક સેક્સ ક્યોર ૨૦૬, શ્રીજી કોમ્પલેક્ષ, વીએસ હોસ્પિટલ પાસે, એલીસબ્રીજ પોસ્ટ ઓફિસ પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૪૭૮૬
એલિસબ્રીજ સંજીવની ચિકિત્સાલય ૧૧૪, નાલંદા એન્કલેવ, સુદામા રિસોર્ટ સામે, પ્રિતમનગર, પ્રથમ ઢાળ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૯૯૯૬
એલિસબ્રીજ શ્રેયસ ક્લિનિક ૩૦૭, ધીરજ એવન્યુ, છડાવાડ પોલીસ ચોકી સામે, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, આંબાવાડી બજાર, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-૯૮૨૫૮૭૬૯૧૪
એલિસબ્રીજ સંજીવની ચિકિત્સાલય ૧૧૪, નાલંદા એન્કલેવ, સુદામા રિસોર્ટ સામે, પ્રિતમનગર, પ્રથમ ઢાળ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૯૯૯૬
એલિસબ્રીજ શ્રેયસ ક્લિનિક ૩૦૭, ધીરજ એવન્યુ, છડાવાડ પોલીસ ચોકી સામે, પરિમલ ગાર્ડન પાસે, આંબાવાડી બજાર, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-૯૮૨૫૮૭૬૯૧૪
એલિસબ્રીજ શ્રેયસ હોસ્પિટલ ૫૦૧, રંગોળી કોમ્પલેક્ષ, પાંચમાં માળે, પકવાન ડાઇનિંગ હોલ પાસે, વી એસ હોસ્પિટલ સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૦૮૦૦
એલિસબ્રીજ સુજીવન ક્લિનિક ૪૦૧ ડોક્ટર હાઉસ, પરિમલ ક્રોસિંગ પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૩૧૪૪૫
એલિસબ્રીજ વૈદ્ય વત્સલ કે દવે ૩, શાનુભાઈ ચેમ્બર્સ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, વાડીલાલ સારાભાઇ હોસ્પિટલ સામે, અમદાવાદ જીલ્લા સહકારી સંઘ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૬૪૬
એલિસબ્રીજ યોગોપચાર વૈકલ્પિક ઉપચાર કેન્દ્ર એ-૧૫, કેપિટલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, સન્યાસ આશ્રમ પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૬૨૬
એલિસબ્રીજ આરોગ્ય તીર્થ એ-૧૮, કેપિટલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, સન્યાસ આશ્રમ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૭૭૫૬૧
એલિસબ્રીજ સુજીવન ક્લિનિક ૪૦૧, ડોક્ટર હાઉસ, ચોથા માળે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૪૩૧૪૪૫, ૯૪૨૬૫૨૫૩૪૨
એલિસબ્રીજ વૈદ રક્ષા શુક્લ ૨, અંકુર શોપીંગ સેન્ટર, બીજા માળે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૭૫૭૧૧
એલિસબ્રીજ વૈદ રક્ષા શુક્લ ૨, અંકુર શોપીંગ સેન્ટર, બીજા માળે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૭૫૭૧૧
એલિસબ્રીજ પૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય આયુર્વેદિક દવાખાનું જી-૨૦, વ્હાઇટ હાઉસ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૪૩૦૩૮૧
એલિસબ્રીજ શ્રી ધન્વંતરી આયુર્વેદિક ઔષધાલય, ટાઉન હોલ રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત ૯૮૭૯૩૬૬૨૩૩
એલિસબ્રીજ કલ્પસીદ્ધિ આરોગ્ય અને જીવન કેર રિસોર્ટ્સ ૧, ચંપારણ્ય સોસાયટી, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૪૪૮૨૨૧, ૯૮૨૫૦૭૩૯૬૭
એલિસબ્રીજ વૈદ્ય શોભન આર વાસાની આયુ સેન્ટર, ૩૦૩, ત્રીજા માળે, હરેકૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, કોથવાલા ફ્લેટ્સ સામે, પ્રિતમનગર, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ, ગુજરાત -૩૮૦૦૦૬ ૦૭૯ - ૨૬૫૭૮૭૮૭, ૨૬૫૭૭૧૧૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17