અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
સેટેલાઈટ વૈદ્ય મલિકા શાહ બી/૪૦૪, પ્રવાહ એપાર્ટમેન્ટ, જજીસ બંગલો પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૨૮૬૪
સેટેલાઈટ વેદાંગ આયુર્વેદ ક્લિનિક એ/૩૧૧, નીલકંઠ પેલેસ, કંપની પેટ્રોલ પંપ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૭૯૩૫૫
સેટેલાઈટ યશ ક્લિનિક ૪, દેવપૂજા કોમ્પલેક્ષ, પ્રેરણાતીર્થ બંગલો સામે, રોઝવૂડ એસ્ટેટ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૫૦૯૦
સેટેલાઈટ આયુકલ્પ આયુર્વેદિક કેન્દ્ર બી-૨૧૦, શિવાલિક આર્કેડ, ૧૦૦ ફુટ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૯૩૨૩૫૮
સેટેલાઈટ આયુરક્ષા ક્લિનિક સી/૧૧, સેટેલાઈટ સેન્ટર, માનસી ટાવર પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૭૪૧૫૦૮, ૯૮૯૮૦૧૦૮૦૯
સેટેલાઈટ નમન આયુર્વેદિક દવાખાનું બી-૨, ગોલ્ડ કોઈન કોમ્પલેક્ષ-એ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫  (૦૭૯) ૨૬૭૬૪૦૯૮, ૯૪૨૭૦૮૯૫૧૭
સેટેલાઈટ વૈદ્ય ભાસ્કર ત્રિવેદી ૪૫-૨, પતાસા પોલ, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૬૫૨૨૩૭૩૯, ૯૨૨૭૨૫૩૭૩૯
સેટેલાઈટ શ્રી શ્રી આયુર્વેદ પંચકર્મા શ્રી શ્રી જ્ઞાન મંદિર, મયુરપંખ સોસાયટી, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ ૯૩૭૭૦૮૯૧૭૭
સેટેલાઈટ સ્વાસ હેલ્થ કેર ૧, વિશ્વનાથ મકાન, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૯૨૯૩૧૧
સોલા રોડ અકસીર હોમિયોપેથિક ક્લિનિક અન્ડર ગ્રાઉન્ડ-૭, સિદ્ધિદેવ કોમ્પલેક્ષ, એચપી પેટ્રોલ પંપની સામે, સત્તાધાર ક્રોસ રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૭૨૭
સોલા રોડ આયુકર્મા ચિકિત્સાલય ૩, સહજ આર્કેડ, સત્યમ કોમ્પ્લેક્ષની પાછળ, સાયન્સ સિટી રોડ, સોલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૦ ૯૧)-૭૪૦૫૭૫૮૭૧૦
સોલા રોડ ડૉ બીન્તા પટેલ ૧૩, શુભલક્ષ્મી પેલેસ, ભોયરામાં, ભૂયંગદેવ ક્રોસ રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૦૭૪૦
સોલા રોડ ડૉ મહેન્દ્રસિંઘ બી ઝાલા રામજી મંદિર પાસે, પંચાયત ઓફિસ પાસે, સોલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૦ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૧૦૪૮
સોલા રોડ ડૉ મનોજ કુમાર પંડયા બંગલો નં ૪, રત્ન સાગર, સેક્ટર ૨, ગુજરાત હાઈકોર્ટની પાછળ, એસ.જી. હાઇવે, સોલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૦ ૯૧)-૯૯૦૯૮૯૦૯૨૨
સોલા રોડ ડૉ પ્રકાશ પી શુક્લ ૩/૩૩ તીર્થ નગર, ભૂયંગદેવ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૯૩૮૦
સોલા રોડ ડૉ વી એન લાથિયા ટી/૨, સન સ્ટાર કોમ્પલેક્ષ, ગુલાબ ટાવર રોડ, સોલા રોડ, મૃદુલ પાર્ક સોસાયટી પાસે, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૨૨૪૯
સોલા રોડ હસમુખ પટેલ બી/૮, મનોરથ કોમ્પ્લેક્ષ, સાર્થક શાળા પાસે, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૨૨૪૦
સોલા રોડ ધ આર્ય વૈદ્યશાળા ૧, વર્ધમાન નગર, ભૂયંગદેવ, સોલા રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૬૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૪૮૯૪૫૦
સોલા રોડ પટેલ ક્લિનિક ૫, માંગલ્ય કોમ્પલેક્ષ, સોલા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૪૯૫૭૭૧, ૯૪૨૬૫૭૨૩૭૦
સોલા રોડ વૈદ્ય. દિલીપ એમ પંડ્યા ૧૨, રામેશ્વરસિંહ એપાર્ટમેન્ટ્સ, સોલા રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૬૧, ગુજરાત ૯૪૨૭૦૨૭૪૪૧
સોલા રોડ ડો વી એન લાથિયા ટી/૨, સન સ્ટાર કોમ્પલેક્ષ, ગુલાબ ટાવર રોડ, સોલા રોડ, મૃદુલ પાર્ક સોસાયટી પાસે, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૬૧ ૦૭૯ - ૨૭૪૯૨૨૪૯
હાંસોલ ડૉ મનોજ સી પ્રિયાની ૯, અભ્યુદય પાર્ક, સ્વસ્તિક કોર્પોરેશન, હાંસોલ રોડ, ઈન્દિરા બ્રિજ કોર્નર, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૨૪૭૫ ૦૭૯ - ૨૨૮૪૩૮૪૬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17