અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
બાપુનગર હેલી ક્લિનિક ૪૪, અનાની સોસાયટી, સ્વામિનારાયણ મંદિર પાસે, ઠક્કરબાપાનગર રોડ, ઇન્ડિયા કોલોની, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૨૮૬૨
બાપુનગર જય શ્રી સોમનાથ આયુર્વેદિક મેડિકેર ૨૦૨, પ્રાર્થના કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, શાયોના આર્કેડ પાસે, બાપુનગર ટોલનાકા ક્રોસ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૨૦૫૭૩૫
બાપુનગર મેડિકેર જમનાદાસ એસ્ટેટ, રઘુનાથ હિન્દી શાળા પાસે, મયુર એન્ટરપ્રાઈઝની ઉપર, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-૯૯૨૪૬૨૦૮૪૯
બાપુનગર પતંજલિ ચિકિત્સાલય ૩૮, શક્તિધારા કોમ્પલેક્ષ, દિનેશ ચેમ્બર્સ, શ્યામ શિખર ચેમ્બર્સ સામે, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૩૧૦૧
બાપુનગર સૌરાષ્ટ્ર ટ્રેડર્સ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, ગાયત્રી મંદિર પાછળ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-૯૯૭૪૩૭૩૩૯૧
બાપુનગર પતંજલિ ચિકિત્સાલય ૩૮, શક્તિધારા કોમ્પલેક્ષ, દિનેશ ચેમ્બર્સ, શ્યામ શિખર ચેમ્બર્સ સામે, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૩૧૦૧
બાપુનગર સૌરાષ્ટ્ર ટ્રેડર્સ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, ગાયત્રી મંદિર પાછળ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ ૯૧)-૯૯૭૪૩૭૩૩૯૧
બાપુનગર ઔરોમાં આયુર્વેદિક પંચકર્મા ચિકિત્સાલય ૧૧-૧૨, શાયોના આર્કેડ, બાપુનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૭૪૭૧૯૭, ૯૪૨૬૫૯૦૧૮૦
બોડકદેવ આણંદ આયુર્વેદ ક્લિનિક અને પંચકર્માં કેન્દ્ર યુ ૭, અક્ષરધામ કોમ્પલેક્ષ, ઔડા ગાર્ડન સામે, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ ૯૧)-૯૬૦૧૦૦૪૪૦૦
બોડકદેવ આયુશ્રી વંધ્યત્વ પંચકર્મા ક્લિનિક ઉપરના માળે, ૧ સી બ્લોક, રત્ન પેલેસ, જજીસ બંગલો, મધર મિલ્ક પેલેસની સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૩૩૦૩
બોડકદેવ ડૉ. અગ્રવાત હેલ્થ કેર લિમિટેડ ૨, ઉપરના માળે, મોહિની કોમ્પલેક્ષ, જજીસ બંગલો રોડ, પ્રાઇડ હોટેલ પાસે, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ ૯૧)-૯૯૫૮૪૨૭૭૬૬
બોડકદેવ પ્રાર્થના ક્લિનિક રુદ્ર સ્ક્વેર, બીજા માળે, યુકો બેન્કની ઉપર, ગોર્મો હોટેલ પાસે, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ ૯૧)-૯૩૨૭૦૦૨૯૪૦
બોડકદેવ પ્રાર્થના ક્લિનિક રુદ્ર સ્ક્વેર, બીજા માળે, યુકો બેન્કની ઉપર, ગોર્મો હોટેલ પાસે, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ ૯૧)-૯૩૨૭૦૦૨૯૪૦
બોડકદેવ વૈદ્ય રમેશ ભટ્ટ રુદ્ર સ્ક્વેર, પ્રથમ માળે, રાધે સુપર માર્કેટની ઉપર, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૧૬૧૨
બોડકદેવ વૈદ્ય શૈલેષ સોનેજી ૧૪, મહાદેવનગર સોસાયટી, અખિલેશ્વર મહાદેવ પાસે, સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૩૦૫૮૮
બોડકદેવ પ્રાર્થના ક્લિનિક રુદ્ર સ્ક્વેર બિલ્ડીંગ, બોડકદેવ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૮૭૧૬૧૨, ૯૪૨૬૯૬૬૦૩૭
બોડકદેવ વંધ્યત્વ પંચકર્મા ક્લિનિક સી-૬, રત્ન પેલેસ, બોડકદેવ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૮૭૩૩૦૩, ૯૮૨૫૫૮૭૭૯૯
બોપલ આરશા આયુર્વેદિક ૪, ન્યૂ નિરવ કોમ્પલેક્ષ, બોપલ ગામ બસ સ્ટોપ પાસે, તેજસ શાળા પાસે, બોપલ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ ૯૧)-૯૯૯૮૧૮૫૩૨૬
બોપલ ચેતન સ્પાઇન અને ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ જૈમાડી કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, ઇન્ડિયા કોલોની પાસે, બાલેશ્વર બંગલો સામે, બોપલ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ ૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૩૪૩
બોપલ ડૉ બિરવા એમ પટેલ ૯, કબીર એન્કલેવ, હોમિયોપેથીક કોલેજ સામે, બોપલ ઘુમા રોડ, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ ૯૧)-૯૪૨૬૨૮૯૮૩૩
બોપલ ડૉ ચેતના એસ ચૌહાણ જી-૧ બંસી કોમ્પલેક્ષ, સરકારી ટ્યુબવેલ સામે, બોપલ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ ૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૪૨૯૯
બોપલ ગીતા આયુ ક્લિનિક અનંત કો ઓપરેટીવ હાઉસિંગ સોસાયટી લિમિટેડ, બીગડેડી રેસ્ટોરેન્ટની પાછળ, બ્લોક નં ૪, અનન્તેશ્વર મહાદેવ પાસે, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ ૯૧)-૯૮૭૯૦૩૭૩૮૪
બોપલ કોત્તાક્કલ આર્ય વૈદ્યશાળા અભિનંદન રો હાઉસ, ઇન્દકટોથર્મ લિમિટેડ સામે, બોપલ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ ૯૧)-૯૪૨૭૦૧૪૦૦૫
બોપલ પતંજલિ આરોગ્ય કેન્દ્ર ૧, ત્રિમૂર્તી કોમ્પલેક્ષ, કાલુપુર બેંક સામે, બોપલ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ ૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૭૧૩૭
બોપલ રામ કોલ્ટે એ એમ આઇ એચ ૧૨, શિવમ, બોપલ ૪૪૪ બંગલોની પાછળ, ૨૦૦ ફીટ રીંગ રોડ, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ ૯૧)-૯૪૨૬૨૩૭૨૭૫
બોપલ પતંજલિ આરોગ્ય કેન્દ્ર ૧, ત્રિમૂર્તી કોમ્પલેક્ષ, કાલુપુર બેંક સામે, બોપલ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ ૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૭૧૩૭
બોપલ રામ કોલ્ટે એ એમ આઇ એચ ૧૨, શિવમ, બોપલ ૪૪૪ બંગલોની પાછળ, ૨૦૦ ફીટ રીંગ રોડ, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ ૯૧)-૯૪૨૬૨૩૭૨૭૫
બોપલ શ્રી યોગેશ્વરી આયુર્વેદિક સ્ટોર્સ એ-૧૫, વિરાજ્વીહાર સોસાયટી, પુરશોત્તમનગર, બોપલ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૮, ગુજરાત ૯૪૨૭૬૩૦૨૬૫, ૯૭૧૪૧૩૬૦૬૮
ભદ્ર અખંડાનંદ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ વિક્ટોરિયા ગાર્ડન, ભદ્ર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૭૭૯૬
મણીનગર અથર્વ આયુર્વેદ ક્લિનિક અને પંચકર્મા કેન્દ્ર દુકાન નં ૬, જે એલ કોમ્પલેક્ષ, ગુરુકૃપા લેબોરેટરી, જવાહર ચોક ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૫૧૨૫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17