અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
ઘાટલોડિયા નિરામય આરોગ્ય ક્લિનિક ૨, જી, આસ્થા મેડિકલ કોમ્પલેક્ષ, પ્રભાત ચોક, રન્નાપાર્ક પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૭૮૧૦
ઘાટલોડિયા શ્રી યોગેશ્વર હોસ્પિટલ ૧૮, ભવનાથ સોસાયટી, ચાણક્યપુરી, આર.સી. ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૨૨૯૯
ઘાટલોડિયા શ્રી યોગેશ્વર હોસ્પિટલ ૧૮, ભવનાથ સોસાયટી, ચાણક્યપુરી, આર.સી. ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૨૨૯૯
ઘાટલોડિયા વૈધ સી એલ દવે એસ-૧, વાળીનાથ કોમ્પલેક્ષ, ઘાટલોડિયા, પ્રભાત ચોક, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૦૩૯૧૨
ઘાટલોડિયા દેવાંશી ક્લિનિક ૯, સીમંધર કોમ્પલેક્ષ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૬૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૬૦૩૯૧૨, ૯૩૭૬૧૧૦૫૯૨
ઘાટલોડિયા વૈધ. હાર્દિક ભટ્ટ ૨૪, સીમંધર કોમ્પલેક્ષ, પાવાપુરી રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૬૧, ગુજરાત ૯૮૨૫૫૯૯૫૩૫
ઘાટલોડિયા આર્ય આયુર્વેદિક સ્ટોર્સ ૩૮, શુભલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૬૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૩૨૯૮૨૬૧૭, (૦૭૯) ૨૭૪૭૬૫૫૧, ૯૩૭૬૧૦૮૨૭૩, ૯૪૨૬૪૦૪૦૦૪
ઘોડાસર ડૉ ભુપેન્દ્ર ડી મહેતા એ/૩૩, રાધાવલ્લભ પાર્ક, નિગમ સોસાયટી પાસે, સ્મૃતિ મંદિર રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૦૨૨૯
ઘોડાસર કોત્તાક્કલ આર્ય વૈદ્યશાળા ૧૧, કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, પવિત્રનગર, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ ૯૧)-૯૮૨૫૯૧૦૩૦૧
ચાંદખેડા અતુલ ગાંધી ઈ/૫૦૦, વેદમાતા સોસાયટી, આઇઓસી રોડ, ચાંદખેડા, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૯૩૩૩
ચાંદખેડા આયુષકામિયા આયુર્વેદિક કન્સલ્ટન્સી એ/૩૪ દેવનંદન સ્કાય, ન્યૂ સીજી રોડ, અચલ આવાસ પાસે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ ૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૨૪૬
ચાંદખેડા શ્રી સાઈનાથ સુપર સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલ એચ ૬૧, કર્ણાવતી ડુપ્લેક્સ, શિવ શક્તિ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, કીર્તિધામ મંદિર સામે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૧૫૦૦
ચાંદખેડા શ્રી સાઈનાથ સુપર સ્પેશ્યાલિટી હોસ્પિટલ એચ ૬૧, કર્ણાવતી ડુપ્લેક્સ, શિવ શક્તિ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, કીર્તિધામ મંદિર સામે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૧૫૦૦
ચાંદલોડિયા ડૉ બલદેવ જી વૈદ્ય શક્તિ શાળા પાસે, રેલવે ઓવરબ્રિજ પાસે, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ ૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૭૬૦૨૯૮૯
ચાંદલોડિયા ડૉ કેયુર જી દેસાઇ ગિરિરાજ સોસાયટી ૨, ચાંદલોડિયા સ્ટેશન રોડ, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ ૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૭૫૨૫૧૨૭
ચાંદલોડિયા ડૉ રણજીતકુમાર રજપૂત ૮, ઘનશ્યામ કોમ્પલેક્ષ, ચાંદલોડિયા ચાંદલોડિયા ઓવરબ્રિજ પાસે, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ ૯૧)-૯૮૭૯૪૯૪૯૨૭
ચાંદલોડિયા ઓમ યોગા આયુર્વેદ પંચકર્મા સંસ્થાન ૫૮, લાવણ્ય સોસાયટી, શિવમ ગેસ એજન્સી, ચાંદલોડિયા ઓવરબ્રિજ પછી, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૪૭૩
ચાંદલોડિયા વિક્રમ પાટડિયા ૨/૧, રામ બલરામ નગર, પ્રકાશનગર સામે, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ ૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૭૬૦૫૪૦૧
જશોદાનગર ડૉ અનીષા પરમાર ૪૦, વિનોદપાર્ક સોસાયટી, જશોદાનગર ક્રોસ રોડ પાસે, જશોદાનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૮૮૨૧
જશોદાનગર ડૉ અનીષા હર્ષદરાય ૪૦, જશોદાનગર ક્રોસ રોડ પાસે, વિનોદપાર્ક સોસાયટી, જશોદાનગર, બરોડા એક્સપ્રેસ હાઈવે પાસે, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૨૪૪૫ ૯૮૯૮૧૮૮૯૪૨
જીવરાજપાર્ક ડૉ કિરીટ જી ભટ્ટ ૨૫, અવની પાર્ક શોપીંગ સેન્ટર, જીવરાજ પાર્ક, જીવરાજ પાર્ક ચાર રસ્તા પાસે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૧૧૪૪૫
જીવરાજપાર્ક શ્રી હરિકૃષ્ણ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ ૧૫, અપાર ધનલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, જીવરાજ પાર્ક બસ સ્ટેન્ડ સામે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૭૩૪૬
જીવરાજપાર્ક શ્રી હરિકૃષ્ણ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ ૧૫, અપાર ધનલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, જીવરાજ પાર્ક બસ સ્ટેન્ડ સામે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૭૩૪૬
જીવરાજપાર્ક શ્રી નારાયણ ક્લિનિક એલ/૫, મધુરમ કોમ્પલેક્ષ, જીવરાજ પાર્ક, જ્ઞાનદા સોસાયટી, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૦૯૨૭
જીવરાજપાર્ક ઉપચાર હેલ્થ કેર એ/૩, અમૃતબાગ સોસાયટી, વેજલપુર રોડ, જીવરાજ ક્રોસ રોડ, દેના બેન્કની ઉપર, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૧૭૮૦
જીવરાજપાર્ક યોગીજી આયુર્વેદિક દવાખાનું જીવરાજ પાર્ક ક્રોસ રોડ પાસે, ડૉ.નયન સાધુ ક્લિનિક પાસે, જીવરાજ પાર્ક પેટ્રોલ પંપ સામે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ ૯૧)-૯૬૦૧૪૧૦૮૧૦
જીવરાજપાર્ક વૈધ વિરલ શાહ ૫-એલ, મધુરમ કોમર્શિયલ કોમ્પલેક્ષ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૬૩૦૯૨૭, ૯૮૯૮૦૧૧૪૫૪
જીવરાજપાર્ક ધનંજય આયુર્વેદિક જી-૬, શિવમ એપાર્ટમેન્ટ, નવા વાડજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત  (૦૭૯) ૩૨૫૧૧૦૮૬, ૯૮૯૮૦૬૪૦૪૮
જીવરાજપાર્ક નારાયણ આયુર્વેદિક સેન્ટર એલ ૫-, મધુરમ કોમર્શિયલ કોમ્પલેક્ષ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ  (૦૭૯) ૨૭૪૧૭૦૧૨, (૦૭૯) ૨૬૬૩૦૯૨૭, ૯૮૯૮૦૧૧૪૫૪
જીવરાજપાર્ક ડો બિંદુ ભારત પંડયા ક્લિનિક એ-૧૭, વિશ્વનગર સોસાયટી, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૧, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૬૪૦૬૯૬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17