અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
એસ.જી.રોડ શિવમ ક્લિનિક અડાલજ રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ ૩૮૨૨૧૦, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૩૯૭૧૨૮૫
ઓઢવ એ ટુ ઝેડ મેડિકલ એજન્સી સી/૨૩, મધુરમ પાર્ક, ગીતા ગૌરી સિનેમા રોડ, રાજેન્દ્ર પાર્ક, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ ૯૧)-(૭૯)-૨૯૦૯૩૭૦૧
ઓઢવ ડૉ અરવિંદ પટેલ યોગોક્ સેવા, આયુર્વેદિક કેન્દ્ર, સોની નીચાલી, બીએફ/૩, સોહમ કોમ્પલેક્ષ, હોટલ કમલ પેલેસની નીચે, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૩૭૨૨
ઓઢવ ડૉ ચંદ્રાવતી વી ચૌહાણ બી/૭, રઘુવીર ટેનામેન્ટ, રાજેન્દ્રપાર્ક ચાર રસ્તા, વરીયા પ્રજાપતિ વાડી પાસે, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ ૯૧)-૯૮૨૫૮૬૫૧૬૦
ઓઢવ ડૉ હસમુખ જે સોની ઓજસ હોસ્પિટલ, જયસ્વાલ ભવન, વોરા ચેમ્બર પાસે, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૬૧૭૬૬
ઓઢવ ડૉ શૈલેષ જે ગોર ૧૪૨, રબારી કોલોની, પાણીની ટેન્ક પાસે, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯૦૭૩૩
ઓઢવ રીગ્રો ઔરો કેર ૭, જયશ્રી રણછોડરાય શોપીંગ સેન્ટર, રાજેન્દ્રપાર્ક સરસ્વતી કોલોની, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ ૯૧)-(૭૯)-૨૯૨૯૨૫૧૪
ઓઢવ રીગ્રો ઔરો કેર ૭, જયશ્રી રણછોડરાય શોપીંગ સેન્ટર, રાજેન્દ્રપાર્ક સરસ્વતી કોલોની, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ ૯૧)-(૭૯)-૨૯૨૯૨૫૧૪
કલાપીનગર ડૉ ગોરધનદાસ એન ભલાની ૧૨૯/૧૦૦૭, ચમનપુરા હાઉસિંગ કોલોની, કલાપી નગર, કલાપીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૦૭૯૪
કાંકરિયા ભારદ્વાજ ક્લિનિક ૯, ગોપીક્રિષ્ના કોમ્પલેક્ષ, અપ્સરા સિનેમા સામે, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૩૬૮૮
કાંકરિયા ડૉ દેવાંગ સી શાહ જલભુમી કોમ્પલેક્ષ, અપ્સરા સિનેમા પાસે, લક્ષ્મી મંદિર રોડ, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ ૯૧)-૯૩૭૬૧૯૨૬૭૨
કાંકરિયા ડૉ પરેશ જે દવે ૦૨/૦૨, એ બ્લોક, માતંગી ફ્લેટ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, વૈભવલક્ષ્મી મંદિર, ગોરધનવાડી ટેકરા, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૦૨૬૦
કાંકરિયા હોલિસ્ટિક હિલીંગ કેન્દ્ર સી-૯, હરેકૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, આરાધના સિનેમા સામે, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ ૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૩૬૮૪૩
કાલુપુર કિરીટ ખોખાની ૧૩૬/૧, રાજામેહતાની પોળ પાસે, ટંકશાળ રોડ, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૭૧૮૦૦
કાલુપુર કદ્રી ઉનાની ફાર્મસી ૧૮૫૪ પંચપટ્ટી, બકરાલી પોળ પાસે, કાલુપુર ટાવર પાસે, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૭૨૦૫
કાલુપુર કદ્રી ઉનાની ફાર્મસી ૧૮૫૪ પંચપટ્ટી, બકરાલી પોળ પાસે, કાલુપુર ટાવર પાસે, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૭૨૦૫
કાલુપુર વૈદ્ય દેવદુત જે રાવલ સ્વામિનારાયણ મંદિરની સામે, કાલુપુર ટાવરની નીચે, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૭૦૩૪૩
કુબેરનગર ડૉ એચ વી મુલચંદાની એ-૬, સિન્ધુ સાગર સોસાયટી, માયા રંગભૂમિ પાસે, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ ૯૧)-(૭૯)-૩૦૨૧૮૮૪૬
કુબેરનગર ડૉ વી ટી મુલચંદાની ૧, ચંદ્રમાં સોસાયટી પાસે, જી વોર્ડ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, માયા સિનેમા રોડ, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૮૦૬૬
કુબેરનગર જયેન્દ્ર સી વડેરા રામેશ્વર-ભાર્ગવ રોડ, ભગવતી શાળા સામે, શ્યામ નગર, પોસ્ટ કુબેરનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૨૩૪, અમદાવાદ એચ ઓ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૨૨૭૮૯
કુબેરનગર રણજિત ક્લિનિક ઇ-૭૧-૭૨, રણજીત ભવન, કુબેરનગર, અમદાવાદ ૩૮૨૩૪૦, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૮૨૨૭૩૭
કૃષ્ણનગર ભક્તિ આયુર્વેદિક સારવાર કેન્દ્ર પરિશ્રમ નગર-૧ ના ખાંચામાં, PA પાર્શ્વનાથ રોડ, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬ ૯૧)-૯૮૨૪૬૫૮૮૨૯
કૃષ્ણનગર ચારક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૧૨, કૃષ્ણ ટાવર, પ્રિયા સિનેમા પાસે, નેશનલ હાઇવે નં ૮, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૨૧૦૫૭
કૃષ્ણનગર શિવમ ક્લિનિક ૫, રાજીવપાર્ક શોપીંગ સેન્ટર, સરદાર ચોક પાસે, મણીબા શાળા પાસે, પાર્શ્વનાથ ટાઉનશીપ ૧૦૦ ફીટ રોડ, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬ ૯૧)-૯૩૭૫૩૦૭૧૭૦
કૃષ્ણનગર શિવમ ક્લિનિક ૫, રાજીવપાર્ક શોપીંગ સેન્ટર, સરદાર ચોક પાસે, મણીબા શાળા પાસે, પાર્શ્વનાથ ટાઉનશીપ ૧૦૦ ફીટ રોડ, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬ ૯૧)-૯૩૭૫૩૦૭૧૭૦
ખમાસા મસાવાળા ઔષધાલય ૭, દસક્રોઈ ચેમ્બર્સ, પ્રથમ માળ, જલારામ મંદિર પાસે, ખમાસા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૨૭૦૦
ખાડીયા શહેરી આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાડિયા ગેટ, ખાડિયા વનીતા વિશ્રામ શાળા પાસે, ખાડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-૯૪૨૭૯૫૮૪૩૧
ખાનપુર ડૉ હકીમ અબ્દુલ રઝાક કાસીમી ૩૫૦૦/૩, હકીમ હાઉસ, હોટેલ હોલિડે ઇન લેન, ઉષાકીરણની પાછળ, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૦૯૮૭
ખાનપુર કુદ્રસી આયુર્વેદ આરોગ્ય કેન્દ્ર ગુજરાત સમાચાર પ્રેસ સામે, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૨૨૭૦
ખાનપુર વૈદ્ય ધીરેશ રાવલ કાલા ચેમ્બર્સ, મેઝેનૈન માળ, ખાનપુર પોસ્ટ ઓફિસ પાસે, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૦૩૧૦૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17