અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
મણીનગર ભારતીય એનોરેક્ટલ ક્લિનિક ૧૦૩, મંગલમય ટાવર, રેલવે સ્ટેશન, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૦૦૭૬
મણીનગર ચિરાયુ હેલ્થ કેર ક્લિનિક ૩૦૪, ક્રિષ્ના પેલેસ, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા સામે, ગોપાલ ટાવરની બાજુમાં, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-(૭૯)-૩૦૨૨૦૨૪૪
મણીનગર દવે આયુર્વેદિક ઔષધાલય ૪-બી, શ્રી લીલા કો ઓપરેટીવ સોસાયટી લિમિટેડ, ખોડીયાર માતા મંદિર સામે, સાંઇબાબાનું મંદિર પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૦૬૯૨
મણીનગર ડૉ સી એમ ગુપ્તા / ડૉ મીના ગુપ્તા ૪૦૧, શાયોના એપાર્ટમેન્ટ, ચોથા માળે, હોટેલ કરાચીની પાછળ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૧૧૪૮
મણીનગર ડૉ જયશ્રી એન વાઢેર ૧, રાજહંસ બંગલો, પ્રથમ માળે, પ્રેરણા પાર્ક, એલજી હોસ્પિટલ સામે, મણીનગર, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૭૭૧
મણીનગર ડૉ જીગીષા મહેતાલીયા એ-૩૦૩/૩૦૪, હીરાભાઈ ટાવર, જવાહર ચોક પાસે, ઇસનપુર રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૦૩૬૫
મણીનગર ડૉ કે બી દેસાઈ ૩૦૩, એચ જે હાઉસ, બીજા માળે, મણીનગર પોલીસ સ્ટેશન પાસે, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૮૭૧૬
મણીનગર ડૉ કલ્પેશ પરીખ આયુષ હોસ્પિટલ, ૧૦૫-૧૦૬, મારુતિ કોમ્પલેક્ષ, રેલવે ક્રોસિંગ, દક્ષિણી રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૩૬૨૨
મણીનગર ડૉ પીયૂષ શાહ જનાર્દન એપાર્ટમેન્ટ્સ, ઉત્તમનગર ગાર્ડન પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯૦૨૮૫
મણીનગર ડૉ રાહુલ બી દેસાઇ / ડૉ મનન ભટ્ટ ૬, શિવ રો હાઉસીસ, કંસ ઉત્તમનગર પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૯૧૬૦
મણીનગર હેલી આયુ કેન્દ્ર ૨, ક્રિષ્નાકાનન કોમ્પલેક્ષ, હોટેલ સંકલ્પ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-૯૮૨૫૫૩૧૩૧૭
મણીનગર કોત્તાક્કલ આર્ય વૈદ્યશાળા ૨૦, આર્ક કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, રાધા વલ્લભ મંદિર પાસે, અભય શાહ હોસ્પિટલ પાસે, જયહિન્દ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-૯૩૨૭૦૧૨૬૭૨
મણીનગર પુંસવન ક્લિનિક ગોકુલ પેલેસ, બીજા માળે, રસના રેસ્ટોરેન્ટ સામે, મણીનગર ચાર રસ્તા, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-૯૮૯૮૪૨૮૩૮૮
મણીનગર સંજીવની હોસ્પિટલ ૩, સરોવર એપાર્ટમેન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સુર્યા સિટી સામે, હીરાબાઈ ટાવર પાસે, ઉત્તમનગર રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-૯૮૨૫૫૬૩૫૬૨
મણીનગર શતાયુ ક્લિનિક ૧૩, મહાલક્ષ્મી બજાર ૧, મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૦૦૬૩
મણીનગર પુંસવન ક્લિનિક ગોકુલ પેલેસ, બીજા માળે, રસના રેસ્ટોરેન્ટ સામે, મણીનગર ચાર રસ્તા, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-૯૮૯૮૪૨૮૩૮૮
મણીનગર સંજીવની હોસ્પિટલ ૩, સરોવર એપાર્ટમેન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સુર્યા સિટી સામે, હીરાબાઈ ટાવર પાસે, ઉત્તમનગર રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-૯૮૨૫૫૬૩૫૬૨
મણીનગર શતાયુ ક્લિનિક ૧૩, મહાલક્ષ્મી બજાર ૧, મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૦૦૬૩
મણીનગર શથાયું આયુર્વેદિક સેન્ટર ૧૩, મહાલક્ષ્મી બજાર, મણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૫૪૫૦૦૬૩
મણીનગર મીના ક્લિનિક ૧૧૮, સિદ્ધિદર્શન સોસાયટી, મણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૨, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૭૬૯૬૫૩
માણેકચોક શર્મા આયુર્વેદિક દવાખાનું ૪૬૯, સાંકડી શેરી, બી.ડી. આર્ટસ કોલેજ સામે, માણેકચોક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૦૨૦૭
માણેકચોક શ્રી ગુરુકૃપા રેકી કેન્દ્ર માણેકચોક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-૯૮૯૮૧૭૬૬૧૮
માણેકચોક શર્મા આયુર્વેદિક દવાખાનું ૪૬૯, સાંકડી શેરી, બી.ડી. આર્ટસ કોલેજ સામે, માણેકચોક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૦૨૦૭
માણેકચોક શ્રી ગુરુકૃપા રેકી કેન્દ્ર માણેકચોક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૧)-૯૮૯૮૧૭૬૬૧૮
માધુપુરા બેહર વૈદ્ય સરસ્વતી મંદિર શાળા સામે, મણીનગર ક્રોસ રોડ, માધુપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૦૭૩૨
મેમનગર અક્ષર હોમીઓપેથી ક્લિનિક ૫, મંગલ કોમ્પ્લેક્ષ, સુભાષ ચોક, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-૯૭૧૪૭૨૩૩૪૮
મેમનગર આયુર્વેદ ચિકિત્સા મંદિર અને પંચકર્મ ૩, વિમુર્તી કોમ્પલેક્ષ, ઓક્સફોર્ડ ટાવર સામે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૦૫૭૫
મેમનગર ડૉ અર્પિતા શાહ બી -૭, સુશીલનગર સોસાયટી, ગાંધી શ્રમ સંસ્થાન સામે, માનવ મંદિર, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-૮૧૪૦૧૧૦૮૬૮
મેમનગર ડૉ જયતિ એસ ભટ્ટ મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૬૦૪૦
મેમનગર ડૉ રાકેશ એમ મહેતા ઇ-૧૦, તરુણનગર ૨, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૨૧૩૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17