અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આયુર્વેદિક ડૉક્ટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:

વિસ્તાર આયુર્વેદિક ડૉક્ટર સરનામું ફોન નં
વસ્ત્રાપુર મુકુન્દ પ્રજાપતિ ૩, પટેલ ભુવન, આઇઆઇએમ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૩૮૦૦
વસ્ત્રાપુર પ્રાર્થના ક્લિનિક ૩૬/બી, શિલાલેખ કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, વસ્ત્રાપુર તળાવ પાસે, ફાઉન્ટેન સામે, નેહરુપાર્ક ક્રોસ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૮૩૧૦૮૩૨
વસ્ત્રાપુર પ્રાર્થના ક્લિનિક એ/૩૦૮, હિમાલયા આર્કેડ, પેટ્રોલ પંપ સામે, વસ્ત્રાપુર તળાવ સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૨૧૧૧
વસ્ત્રાપુર સત્વ આયુર્વેદ અને પંચકર્મા ક્લિનિક ૧૦, સનરાઈઝ શોપિંગ મોલ, માનસી સર્કલ પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૦૦૦
વસ્ત્રાપુર પ્રાર્થના ક્લિનિક ૩૬/બી, શિલાલેખ કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, વસ્ત્રાપુર તળાવ પાસે, ફાઉન્ટેન સામે, નેહરુપાર્ક ક્રોસ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૮૩૧૦૮૩૨
વસ્ત્રાપુર પ્રાર્થના ક્લિનિક એ/૩૦૮, હિમાલયા આર્કેડ, પેટ્રોલ પંપ સામે, વસ્ત્રાપુર તળાવ સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૨૧૧૧
વસ્ત્રાપુર સત્વ આયુર્વેદ અને પંચકર્મા ક્લિનિક ૧૦, સનરાઈઝ શોપિંગ મોલ, માનસી સર્કલ પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૦૦૦
વસ્ત્રાપુર સત્વ આયુર્વેદ અને પંચકર્મા ક્લિનિક ૧૦, સનરાઇઝ શોપિંગ મોલ, સ્વામિનારાયણ મંદિર પાસે, માનસી સર્કલ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૬૫૪ ૨૨૨૨૨, +૯૧-૯૪૨૭૦ ૮૨૨૫, http://sattvaayurved.com
વસ્ત્રાલ ડૉ આશિષ વી દેસાઈ શિવ શક્તિ શોપીંગ સેન્ટર, રીટાનગર પાસે, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૫૯૫૬
વાડજ ડૉ અલ્પા એ ભાવસાર સી ૨૦૫/૨૦૬, સુપથ કોમ્પલેક્ષ ૨, જુના વાડજ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, આશ્રમ રોડ, વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-૯૨૨૮૩૭૨૨૨૪
વાડજ નિતીશ પંડિત કબીર ટેકરી, દશામાં મંદિર નદીના કિનારે, વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૨૨૧૨૨
વાસણા ફેમિલી કેર ક્લિનિક ૩૨, વાસુકી સોસાયટી, વાસણા બસ સ્ટોપ સામે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૦૨૪૦
વાસણા હિતાર્થ આયુર્વેદિક દવાખાનું ૬, પુજાભાઈ ચેમ્બર્સ, વાસણા બસ સ્ટોપ સામે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૫૩૫૮
વાસણા કૌશલ સિંઘ ધક્રે અંબિકા શોપીંગ સેન્ટર, પ્રકૃતિ પાર્ટી પ્લોટ સામે, બેરેજ રોડ, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૧૬૧૦
વાસણા શિવમ આયુ ક્લિનિક અંબિકા પોર્ટ શોપીંગ સેન્ટર, વાસણા બેરેજ રોડ, વાસણા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૬૪૧૬૧૦
વેજલપુર ડૉ પંડયા ગૌરીશંકર જી એફ/૩૨, ઉદય રાવ હાઉસ, વસ્ત્રાપુર રેલવે સ્ટેશન, વેજલપુર, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૫૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૩૨૧૮૫
વેજલપુર રિધ્ધિ આયુ ક્લિનિક સી/૧/૧૪, શાંતિનગર-૧, વેજલપુર બસ સ્ટોપ સામે, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૭૩૪૧
વેજલપુર રિધ્ધિ આયુ ક્લિનિક સી/૧/૧૪, શાંતિનગર-૧, વેજલપુર બસ સ્ટોપ સામે, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૭૩૪૧
શાહ આલમ ડૉ રાજેશ કે દવે તાજ બિલ્ડીંગ, શાહ આલમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૮૩૯૨૪
શાહ આલમ વૈદ્ય બ્રહ્મભટ્ટ મુકેશ ૨૧, જ્યોત કોલોની, શાહ ઇ આલમ ટોલનાકા, શ્રી સ્વામિનારાયણ આર્ટસ કોલેજની સામે, શાહ આલમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૦૪૯૭
શાહપુર ડૉ પંકજ એચ ભટ્ટ લીમાંવલી મસ્જિદ, શાહપુરભાઈ સેન્ટર, શાહપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૭૧૪૮
શાહપુર આણંદ આયુર્વેદિક દવાખાનું વિનય ગેસ, શેર્યાસ શાળા પાસે, શાહપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૪, ગુજરાત ૯૮૨૪૪૧૭૬૩૦
શાહીબાગ દેવસ્ય ક્લિનિક ૧૪, શુકન મોલ, પ્રથમ માળે, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ ૯૧)-૯૯૨૫૧૪૨૭૯૬
શાહીબાગ ધન્વંતરી વૈદ્યશાળા ૨૩, સુભાષ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, કમ્પાઉન્ડ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૦૦૯૬
શાહીબાગ ડૉ સુભાષ અગ્રવાલ ૬, સ્વાતી એપાર્ટમેન્ટ, પોલીસ કમિશનર ઓફિસ પાસે, શાહીબાગ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૪૭૯૭
શાહીબાગ ડૉ સુભાષ ગુપ્તા ૩૪ વિઠ્ઠલનગર સોસાયટી, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૬૦૪૬
શાહીબાગ ડૉ વિશાલ જી ઠક્કર ૬, શુકન મોલ ત્રીજા માળે, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ ૯૧)-૯૬૦૧૪૧૦૮૧૦
શાહીબાગ ફ્રેશીયા આરોગ્ય કેન્દ્ર ૨૩, શુકન મોલ, ચોથા માળે, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૦૭૬૮
શાહીબાગ ગાયત્રી પરિવાર ટ્રસ્ટ ગાયત્રી શક્તિપીઠ, સર્કિટ હાઉસ સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૩૬૬૭
શાહીબાગ કાંતિલાલ મણીલાલ હોસ્પિટલ રેલ્વે અન્ડરબ્રિજ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ ૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૮૦૧૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17