અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
નિર્ણયનગર ભટ્ટ જજીતેન્દ્રકુમાર મનીશંકર ૬૦, ઉમીયાનગર સો., સેક્ટર ૨ પાસે, મેન રોડ, નિર્ણય નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૭૫૨૪૩૦૪
નિર્ણયનગર યોગેશ જાની (નિર્ણયનગર) સી/૫, ન્યુ ઉમંગ ટેનામેન્ટ, નિર્ણયનગર. અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૮૨૪૫૧૦૩૧૫
પંચવટી મહેશ અગ્રવાલ બી-૨૪, હીલ પ્લાઝા એપાર્ટમેન્ટ, ઈનઈક્લબ સો. કોર્નર, ગુલબાઈ ટેકરા પાસે, શ્રેયસ ટાવર સામે એન્ડ આઈઆઈપીએમ ઈન્સટીટ્યુટ, પંચવટી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૬૩૩૩
પાલડી મહેન્દ્ર ત્રિવેદી એચ.કે.ચેમ્બર્સ, પીપલ્સ બેંકની પાસે, પાલડી ક્રોસ રોડની પાસે, મ્યુઝીયમ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૮૯૩
પાલડી એચ વી શાહ એ/૮, નવજીવન એપાર્ટમેન્ટ, જેઠાભાઈ પાર્ક બસ સ્ટેશન પાસે, નારાયણ નગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૨૬૦૨
પાલડી દેવી શક્તિ જ્યોતિષ બંગ્લોઝ ૧૮, સ્ટેટ બેન્ક ઓફિસર કોલોની, નારાયણ નગર, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૩૩૦૬
પાલડી આદિત્ય જ્યોતિષ સંશોધન કેન્દ્ર ૧૮, દેવ અર્ચના કોમ્પલેક્ષ, બોની ટ્રાવેલ્સ ની અંદર, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૮૨૪૦૫૪૬૮૭
પાલડી સેવા સર્મપણ ફાઉન્ડેશન ૧ આંગની ફલેટ્સ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ન્યુ વિકાસ ગૃહ રોડ સામે, અશોકનગર પાસે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૩૦૦
પાલડી ગ્રેન્ડ સન્સ ઓફ ભુજંગ રોય ૩૦૧ કલ્પવૃક્ષ એપાર્ટમેન્ટ, કોમલ એન્ક્લેવ પી. ટી. કોલેજ રોડ પાસે, નારાયણ નગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૪૦૬
પાલડી સાઈ કૃપા જ્યોતિષ પી - ૪, કોમલ એનક્લેવ, રંગસાગર રોડ, શાંતીવન, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૨૦૮૬૪
પાલડી સાઈધામ તીર્થ સાબર ફલેટ, ચંદ્રનગર, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૪૬૫૮
પાલડી સાંઈ કૃપા જ્યોતિષ સાબર ફલેટ, ચંદ્રનગર, સાઈધામ મંદિર પાસે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૮૭૮૩
પાલડી એસ્ટ્રોમેજીક પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૪૮૮૬
પાલડી ગાયત્રી જ્યોતિષ એફ/૩ સાબર ફલેટ, ડૉ. મુનસીસ હોસ્પિટલ સામે, શાંતીવન નારાયણનગર રોડ પાસે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૪૭૬૭
પાલડી જૈન નક્ષત્ર જ્યોતિષ જી - ૧૮, શાલીમાર કોમ્પલેક્ષ, મહાલક્ષ્મી પાચ રસ્તા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૨૮૪૩
પાલડી મિમન્શા જ્યોતિષ કાર્યાલય ૫૮ બ્રાહ્મીન મિત્રમંડલ સો., રુપેશ મેહતા હોસ્પિટલ પાસે, વ્રજભુમિ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૮૭૯૨૩૪૩૦૬
પી.ઓ.નવજીવન રીખાવ આર. ખીમાસીયા ૬૦૪, શ્રીજી પેલેસ, નવરંગ સ્કુલની સામે, નવજીવન પી.ઓ., નવજીવન, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૪૦૩૩
બાપુનગર જયેશ મહારાજ ૧૪, મોહનનગર, સત્યમ ફલેટની સામે, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૮૨૫૮૬૯૭૧૬
બાપુનગર ભાગ્યદર્પણ જ્યોતિષ કાર્યાલય ૧૭ વૈકુંડ એપાર્ટમેન્ટ, ચામુંડા ડેરી પાછળ, હીરાવાડી રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૪૨૭૦૬૯૬૬૯
બાપુનગર જ્યોતિષી ભાવેશભાઈ જોશી ૨૬ સર્વમંગલ સો., ઈન્ડીયા કોલોની રોડ, ત્રીમૂર્તિ કો. સામે, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૯૬૨
બાપુનગર શ્રી દુર્ગા જ્યોતિષ ૭૦/૨૭૫, ગર્વમેન્ટ ઈ કોલોની, અંબેર સિનેમા સામે, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૨૩૪૩
બાપુનગર કમાક્ષા જ્ચોતિષ સેન્ટર ૭૩૪/૪૮૮૨, ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, પટેલ વાડી પાસે, ભીડભંડન રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૭૮૦૯
બોડકદેવ ડૉ. નયના બ્રહ્મભટ્ટ ૧૦ ઈ પ્રિયદર્શિની ટાવર, જજીસ બંગ્લોઝ ક્રોસ રોડ પાસે, મદર મિલ્ક પેલેસ લેન, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૬૩૨
બોડકદેવ એંગલ પ્રાઈવેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર્સ યુઆઈ ૯, નિધી કોમ્પલેક્ષ, મદર મિલ્ક પેલેસ પાછળ, જજીસ બંગ્લોઝ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૧૮૦૦૦૮
બોડકદેવ જય અંબે જ્યોતિષ એન/૧૧, પાયલ ફલેટ્સ, રીલાઈન્સ ટાઈમ આઉટ પાસે, જજીસી બંગ્લોઝ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૬૧૯૬
બોપલ રીતેશ વ્યાસ કંદબ કોમ્પલેક્ષ, ગર્વમેન્ટ ટ્યુબવેલની પાસે, બોપલ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૫૩૧૮
બોપલ ધ્યાનયોગી યોગેશ્વરદાસ ઈ/૨, શુભ એપાર્ટમેન્ટ, અમીધારા સો. સામે, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૦૪૪૧
બોપલ શુભ સંકેત જ્યોતિષ એ ૩૯ પરસોત્તમ નગર સો. ઉમીયાધામ મંદિર પાસે, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૧૭૧૪
બોપલ અવિનાશ એસ. શાસ્ત્રી એ/૧ વૃંદાવન બંગ્લોઝ, ઈનડોથીર્મ સામે, શીવ મંદિર પાછળ, શીવ આશીષ રોડ, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૦૦૫૨
બોપલ આદિત્ય જ્યોતિષ કાર્યાલય ૧૦, મારુતિ નંદન કોમ્પલેક્ષ, સરકારી ટ્યુબવેલ, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૪૨૬૦૧૧૫૯૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17