અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
લાલ દરવાજા ભારતીય જ્યોતિષ સંસ્થાન મંગલ ભવન, સ્વિંમીંગ પાસે, મહારાષ્ટ્ર હાઈ સ્કુલ પાસે, લાલ દરવાજા, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૯૮૧૫૩૬૧૫
લાલ દરવાજા મહેશચંદ્ર એમ. શુક્લા ૧૧, રામા પાર્ક, દક્ષિણી સો. બસ સ્ટેશન પાછળ, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૯૮૯૪
વસ્ત્રાપુર સાંઈ સાગર જ્યોતિષ બી/એસ-૧, રામસાગર એપાર્ટમેન્ટ, રેલ્વે સ્ટેશનની સામે, બુટભવાની રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૭૨૪૦૬૩૯૮૪
વસ્ત્રાપુર નિતા ચાટૌર નીલ ગગન ટાવર, વસ્ત્રાપુર ફાઉન્ટેનની પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૨૫૯૧૮૧૪૬
વસ્ત્રાપુર જયપ્રકાશ આર. દીવાનજી એ-૭૦૩, પ્રેરણા ટાવર, સનરાઈઝ પાર્કની પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૬૫૧૯
વસ્ત્રાપુર ગાયત્રી જ્યોતિષ ધામ ૨૨૧, સત્યમ મોલ, એચડીએફસી બેન્ક પાસે, વિશવેશ્વર મહાદેવ સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૬૦૨૧
વસ્ત્રાપુર શાની આરાધના જ્યોતિષ સી જે એપાર્ટમેન્ટ, આલ્ફા મોલ પાસે, વસ્ત્રાપુર લેક, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૬૦૧૧૯૨૨૩૧
વસ્ત્રાપુર હસમુખલાલ એમ. મહેતા એ/૮૦૨, ચીનમય ક્રિસ્ટલ, વસ્ત્રાપુર લેક સામે, નારણપુરા બસ સ્ટેશન પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૭૮૫૮
વસ્ત્રાપુર સાની આરાધના જ્યોતિષ એફ-૨, સી જે એપાર્ટમેન્ટ, બાબા રામદેવ મંદિર સામે, વસ્ત્રાપુર લેક પાસે, ગણપતિ મંદિર સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૬૮૭૩૯૩૪૦૩
વસ્ત્રાલ પ્રજાપતિ મુકેશકુમાર ઈશ્વરલાલ જે-૫, વિષ્ણુનગર સોસાયટી, સુરેલીયા એસ્ટેટની પાસે, વસ્ત્રાલ રોડ, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯૦૩૩૭
વસ્ત્રાલ દેવી શક્તિ જ્યોતિષ પહેલો માળ, ખુશ્બુ સારી, સુરેલીયા સ્ટેટ ચાર રસ્તા, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૬૬૨૧૫૧૮૯૧
વાડજ નીલ દર્શન જ્યોતિષ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૧૪૫૭૦૩૦૪
વાડજ જગદીશ રાવલ એમ-૩૦૧, સ્વામિનારાયણ પાર્ક, નંગલદીપ સ્કુલની સામે, વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩. (૯૧)-૯૪૨૬૩૬૫૧૪૧
વાડજ જગદિશ રાવલ એમ/ ૩૦૧, સ્વામિનારાયણ પાર્ક, -
વાડજ ઘનશ્યામ જ્યોતિષ એ ૬, શ્રી રંગ કોમ્પલેક્ષ, કલ્પતરુ ફ્લેટ સામે, ગણેશ કોલેજ રોડ, વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૯૮૦૭૭૧૧૦
વાડજ દિવ્યદષ્ટિ જ્યોતિષ ૩/૨ તુલસી શ્યામ ફલેટ્સ, લક્ષ્મી હોસ્પિટલ બાજુમાં, ભીમજી પુરા રોડ, વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૩૭૬૧૬૩૧૦૫
વાડજ ભાગ્યલક્ષ્મી જ્યોતિષ ૭૬/૯૦૬ શ્રીનાથ એપાર્ટમેન્ટ, વ્યાસવાડી પાછળ, વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૩૭૬૧૬૬૪૬૮
વાડજ અગહોર શક્તિ જ્યોતિષ ૧૨, શક્તિ એપાર્ટમેન્ટ, મંગલમ સારી સામે, પરસોત્તમનગર, વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૮૮૬૬૬૬૨૨૨૨
વાડજ છાયા શાસ્ત્રી ૧૦૨, ક્રિષ્ના એપાર્ટમેન્ટ, પરસોત્તમનગર પાસે, વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૦૮૨૩
વાસણા સાંઈ શ્યામ જ્યોતિષ ગંગા ભવન, સોમપુરા સોસાયટી, એકતા ટાવરની સામે, બેરેજ રોડની પાસે, વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૭૨૪૮૦૧૭૦૦
વાસણા સાંઈ મંગલ જ્યોતિષ ફ્લેટ નં સી-૨૦૩, સહજ સોલીસીટર ફ્લેટ, વૈશાલી ટાઉનશીપની સામે, વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૬૨૪૨૨૮૧૧૬
વાસણા પરેશ બી. શાહ ૯-બી, ઈમેઝ ફ્લેટ, લાવણ્યા સોસાયટી, જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલની પાસે, જૈન દેરાસરની પાસે, વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૨૧૩૨
વાસણા ઓમ જ્યોતિષ કાર્યાલય એ-૩૩, વિજય કોમ્પલેક્ષ, સેલર, વાસણા બસ સ્ટેન્ડની પાસે, વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૨૨૩૮૮
વાસણા સાઈ કૃપા જ્યોતિષ ૧૬ અભિનંદન ફલેટ્સ, પ્રતાપકુંજ સો. જી. બી. શાહ કોલેજ પાસે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૪૬૦
વાસણા ગાયત્રી જ્યોતિષ એફ/૯ સૌરમ ટાવર, વાસણા બસ સ્ટેશન સામે, સંભવનાથ દેરાસર પાસે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૨૨૪૭
વાસણા હરીશ પી. ગોસ્વામી જ્યોતિમહાર્ષિ એ-૧૧/૩, કુંદન એપાર્ટમેન્ટ, માધવ એપાર્ટમેન્ટ સામે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૩૫૧૫
વિરાટનગર ભગવતી જ્યોતિષ ૩૭, ન્યુ સતાધાર નગર, ભગવતી મેરૈજ હોલ પાસે, રંજન સ્કુલ સામે, નેશનલ હાઈવે નં ૮, વિરાટનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૯૮૭૯૭૯૪૭૩૭
વેજલપુર રુષી શ્રી અગાશથીયા તાડપત્ર જ્યોતિષ એચ-૩, શ્રી નંદનગર, પાર્ટ-૪, સોનલ સીનેમાની પાસે, ટોરેન્ટ પાવર રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૪૦૮૨૯૨૫૦૮
વેજલપુર મુકેશ ઝા જી-૨૧, બીજે માળ, શાંતિ કોમ્પલેક્ષ, વેજલપુર બસ સ્ટેન્ડની પાસે, આનંદનગર, વેજલપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૪૨૮૦૧૮૯૦૩
વેજલપુર એમ.કે.લીનેન એફ-૩૧૧, શ્રીનંદનગર, શ્રીનંદનગર-૧, વેજલપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૮૨૫૦૯૬૩૭૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17