અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
નવાવાડજ માઁ ચાંદિકા જ્યોતિષ ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૧૪૫૭૦૩૧૩
નવાવાડજ માઁ ભવાની જ્યોતિષ ૬૧૯, ચંદ્રબાગ રો હાઉસ, શ્રીનાથ એપાર્ટમેન્ટની પાછળ, શીવમ એપાર્ટમેન્ટની પાસે, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૫૬૭૭૫૨૧૯૧
નવાવાડજ માઁ અંબિકા જ્યોતિષ ફ્લેટ નં-૪, આદિશ્વર કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજે માળ, એ-બી, મંગલમ શ્રી શો રૃમ, ભીમજીપુરા ક્રોસ રોડ, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ. (૯૧)-૯૭૨૭૭૭૬૬૬૨
નવાવાડજ માઁ આરાધના જ્યોતિષ એ-૯, સતગુરુકૃપા એપાર્ટમેન્ટ, રામાપીર ડહેલા, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૧૪૨૧૨૬૨૮
નવાવાડજ કાલી ઉપાસક જ્યોતિષ બ્લોક નં-૧૦૫, નારાયણ એપાર્ટમેન્ટ, રાધાક્રિષ્ના મંદિરની સામે, વેજીટેબલ માર્કેટની પાછળ, ન્યુ વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૨૩૩૨૩૧૮૭
નવાવાડજ હીમાની જ્યોતિષ બી-૭ આસોપાલવ એપાર્ટમેન્ટ, ભાવસાર હોસ્ટેલ પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૨૫૭૬૬૪૯૯
નવાવાડજ ભરત કે જોષી ૮/૮૯, આનંદનગર એપાર્ટમેન્ટ, અખબાર નગર ક્રોસ રોડ, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૨૨૪૪૭
નવાવાડજ બગલામુખી જ્યોતિષ ૪ આદીશ્વર કોમ્પલેક્ષ, મંગલમ સારી શો રૂમ આગળ, પાર્થ વિજ્યા ટાવર પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૧૩૮૧૩૮૭૫
નવાવાડજ શારદા જ્યોતિષ વિશ્વા વિદ્યાલય ૧૭-૨૦૦ આકાશદીપ એપાર્ટમેન્ટ, અખબારનગર પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૨૫૪૭૩૪૭૩
નવાવાડજ શીવ ભક્તિ અગહોર તાંત્રિક ૮/૮૮ આનંદનગર, અખબારનગર પાછળ, રચના સ્કુલ પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૨૨૫૬૦
નવાવાડજ શ્રી વિશ્વ જ્યોતિષ બંગ્લોઝ નં ૧૩ નવી અખંડ આનંદ સો., અખબાર નગર ચાર રસ્તા, ગોપી અખશસ્ત્ર સામે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૨૫૦૬૬૮૪૨
નારણપુરા સાંઈ શ્યામ ૧૪-૧૫૯, દર્શન એપાર્ટમેન્ટ, ટેલિફોન એક્ષચેન્જની પાસે, શાસ્ત્રીનગર, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૫૬૭૫૩૨૦૦૫
નારણપુરા સાંઈ પ્રસિદ્ધ જ્યોતિષ એમ-૫, બ્લોક નં-૧૪, ફ્લેટ નં-૧૦૮, સાંઈબાબા ટેમ્પલની પાસે, શાસ્ત્રી નગર, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૮૧૪૧૩૫૦૦૯૯
નારણપુરા રાજલક્ષ્મી જ્યોતિષ સી-૧, બંસીધર એપાર્ટમેન્ટ, ભાવિન વિદ્યાવિહારની પાસે, મીંરામ્બીકા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૪૨૨૦
નારણપુરા રાજ ઈન્ટરનેશનલ જ્યોતિષ ડી-૪, સાકાલ એપાર્ટમેન્ટ, નારણપુરા પોસ્ટ ઓફિસની સામે, અમીકુંજ ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૩૪૬૨
નારણપુરા ઓમ ગાયત્રી ઉપાસક જ્યોતિષ ૬૧૦-૭૨૩, અંબિકા એપાર્ટમેન્ટ, અંબાજી મંદિરની પાસે, અંકુર રોડ, પલ્લવ ક્રોસ રોડ, ૧૩૨ ફુટ રીંગ રોડ, નારણપુરા, ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૯૧૬૯
નારણપુરા ઓમ આંતરરાષ્ટ્રીય જ્યોતિષ એમ-૫૦,૫૯૮, ચિત્રકુટ એપાર્ટમેન્ટ, પેટ્રોલપંપની સામે, સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૨૪૧૯૨૬૩૭
નારણપુરા નારાયણ આર. જોષી ૪૧૦, વૃદાવન એન્કલેવ, રીલાયન્સ પેટ્રોલપંપની પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૫૮૫૪૬
નારણપુરા મનુભાઈ ત્રિવેદી ૯-૧૦૨, સોલા રોડ, ગાયત્રી એપાર્ટમેન્ટ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૨૮૦૬
નારણપુરા માઁ અંબે જ્યોતિષ એચ-૪, દેશના એપાર્ટમેન્ટ, કલ્પતરુ ફ્લેટની પાસે, મીરાંમ્બીકા રોડ, ભાવીન ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૯૪૮૯
નારણપુરા માઁ સંતોષી જ્યોતિષ ૧-૨, દર્શન એપાર્ટમેન્ટ, ટેલિફોન એક્ષચેન્જની પાસે, શાસ્ત્રીનગર, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૫૩૦૨૭૦
નારણપુરા માઁ ભવાની જ્યોતિષ હાઉસ નં-૫૪૯, પારસ નગર સોસાયટી, બ્લોક નં-૪૬, ગોકુલ એપાર્ટમેન્ટની સામે, સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૧૩૧૮૩૭૩૭
નારણપુરા માઁ બગલામુખી જ્યોતિષ એફ-૧, શીપીંગ વીલા કોમ્પલેક્ષ, નારાણપુરા ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૫૫૮૮૮૮૦૪૫
નારણપુરા કીર્તા કે. શાહ એસ્ટ્રોલોજર ૭-બી, સુર સંગમ એપાર્ટમેન્ટ, મીરામ્બીંકા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૮૩૪૮
નારણપુરા ખોડીયાર જ્યોતિષ બંગ્લોઝ નં-૨૧, રંગકુંજ સોસાયટી, જૈન દેરાસરની સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૩૭૪૯૮૯૦૮૧
નારણપુરા જ્યોતિષ ચમત્કાર એ-૨, ઘનશ્યામ કોમ્પલેક્ષ, મીરામ્બીકા સ્કુલની સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૭૯૩૯૧૩૧૬
નારણપુરા જ્યોતિષ ભરત ભટ્ટ સી-૧૧૦-૩, અરાધ્ય ફ્લેટ, સ્વસ્તિક સોસાયટી, એસ.ટી.એક્સવીયર્સ લેડીસ હોસ્ટેલની પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯. (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૫૮૪૮
નારણપુરા હેમલકુમાર પારીખ ૧૩/૧૪૬, આદર્શનગર, વિજયનગર પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૬૬૪૪
નારણપુરા ગાયત્રી સિધ્ધી જ્યોતિષ ૨/૩૨, સુંદર નગર, મનિષ હોલ પાસે, નારણપુરા ક્રોસ રોડ, અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૫૨૧૩
નારણપુરા દેવ શક્તિ જ્યોતિષ ૨૨/૧૨૮ રુપલ પાર્ક, ચામુંડા ફરસાણ સામે, પ્રેરણા સ્કુલ પાસે, એલ આઈ સી ઓફિસ સામે, અંકુર ચાર રસ્તા પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૫૧૯૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17