અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
રાણીપ સાંઈ હરિ ઓમ જ્યોતિષ બ્લોક નં એ-૧૯, પ્રગતિ એપાર્ટમેન્ટ, પુજા ફલેટની સામે, રાણીપ લાસ્ટ બસ સ્ટેન્ડની પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૯૯૯૮૪૩૨૮૧૮
રાણીપ સાંઈ ગુરુ જ્યોતિષ બંગ્લોઝ નં-૧, ઘનશ્યામનગર સોસાયટી, નીલકંઠ મહાદેવ ટેમ્પલની સામે, વિનાયક ચિલ્ડનર્સ હોસ્પિટની પાસે, બલોલનગર ક્રોસ રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૩૩૯૫
રાણીપ રાજદર્પણ જ્યોતિષ વોટર ટેંકની પાસે, બંધુનગર, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૯૩૭૭૦૨૦૧૨૮
રાણીપ રાજદર્શન જ્યોતિષ એસ-૫, મારુતી કોમ્પલેક્ષ, વેજીટેબલ માર્કેટ, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-૯૮૨૪૦૯૮૯૦૫
રાણીપ રાધે જ્યોતિષ ૩૨, રુપલ એપાર્ટમેન્ટ, રાધાસ્વામી રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૭૮૭૪૫૨૯૮૬૮
રાણીપ પ્રકાશ એલ. જોષી એ-૨૪, સંગીતા સોસાયટી, સ્વાગત હોલની સામે, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૯૪૨૬૩૭૪૭૬૦
રાણીપ પુજા શક્તિ જ્યોતિષ જી-૨૦૫, સુર્યા એ.એમ.આઈ. એપાર્ટમેન્ટ, જી.એસ.ટી ફાટકની પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-૯૯૭૯૫૭૩૦૧૫
રાણીપ ઓમ સાંઈશીવ જ્યોતિષ નિર્ણયનગર રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-૯૯૨૪૬૭૮૯૭૬
રાણીપ ઓમ સાંઈ મહિમા જ્યોતિષ ૧૪૬-૧૪૭, લક્ષ્મીનગર સોસાયટી, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-૯૫૮૬૫૧૦૮૫૧
રાણીપ નિરમાળા સોની હાઉસ નં-૬, ઘનશ્યામ ડુપ્લેક્ષ, વિનાયક હોસ્પિટલની પાછળ, બાલોલનગર, રાણીપ ચાર રસ્તા, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-૯૪૨૭૦૨૦૧૦૬
રાણીપ મહર્ષિ જ્યોતિષ કલ્યાણ ૨૧, સિદ્ધિ બંગ્લોઝ, ખોડિયાર મંદિરની પાસે, જી.એસ.ટી.રોડ, ન્યુ રાણીપ, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૫૮૦૮
રાણીપ માઁ કલ્યાણી જ્યોતિષ બંગ્લોઝ-૧૩, ઉમંગ પાર્ક સોસાયટી, વોટર ટેંકની પાસે, રાધા સ્વામી રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-૯૯૨૫૬૨૨૭૯૦
રાણીપ કૃષ્ણ જ્યોતિષ એફ-૧૦, ગુર્જર રત્ન એપાર્ટમેન્ટ, રાણીપ બસ સ્ટેન્ડની પાસે, રાધા સ્વામી રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૯૯૯૮૧૨૩૪૬૯
રાણીપ જય માતાજી જ્યોતિષ ડી-૧૩, અજીતનાથ સોસાયટી, નવસર્જન સ્કુલની પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૯૯૨૪૭૪૨૪૭૩
રાણીપ જય ગીરનારી જ્યોતિષ સ્વાગત હોલની પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૯૮૨૪૩૪૬૮૩૯
રાણીપ હરેક્રિષ્ના જ્યોતિષ એચ ૨૯, સુવર્ણ એપાર્ટમેન્ટ, જી એસ ટી ક્રોસીંગ પાસે, નિર્ણયનગર, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-૯૭૧૨૧૩૧૧૬૯
રાણીપ ચેતન શાસ્ત્રી એ/૭, રુપલ એપાર્ટમેન્ટ, દાદા સ્વામી રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-૯૮૯૮૫૮૦૫૦૦
રાણીપ અનુરાધા કમ્પ્યુટરસ અનુરાધા ગ્રાફિકસ, છબિલા હનુમાન પાછળ, ૧ મસ્જીત બિલ્ડીંગ, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૯૨૭૨૬૫
રાણીપ અમીત ત્રિવેદી ૧૩૪, નર્મદનગર સો., પાર્ટ ૧, બાલ ક્રિષ્ના મંદિર રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૭૭૧૩
રાણીપ અંબેદર્શન જ્યોતિષ એ૩, શ્યામરંગ સો., નવનિર્માણ સ્કુલ પાસે, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૯૯૨૪૬૩૪૦૬૪
રાણીપ શુભમ જ્યોતિષ ૩૧ લક્ષ્મીદીપ સો. ૫૮ બલોલનગર, ચિલ્ડ્રનસ પાર્ક ગલી, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૯૩૭૬૩૧૧૭૮૦
રાણીપ મહાકાળી જ્યોતિષ નવા વાસ ની અંદર, રાધાકૃષ્ણ મંદિર સામે, છેલ્લો બસ સ્ટેશન, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-૯૯૯૮૭૫૫૫૧૯
રાણીપ મહામાયા પ્રત્યક્ષ પંચાગ કાર્યાલય ૨૯૦/૧ ન્યુ ક્લોથ માર્કેટ, કાલુપુર રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૩૦૧૪૬૦
રાણીપ રાજવિનાયક જ્યોતિષ જી-૪૦૩, સુંદરવન ફલેટ, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૩૩૬૧
રાણીપ સાઈ શ્રધ્ધા જ્યોતિષ ૭૭, સોમેશ્વર ટેનામેન્ટ, નિશાન સ્કુલ સામે, અંબિકા ક્રોસ રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-૯૫૮૬૭૭૧૧૯૬
રામદેવનગર જ્યોતિષ અમ્રૃત શર્મા ૭, ક્રિષ્ના એપાર્ટમેન્ટ, આનંદ શોપિંગ સેન્ટરની પાસે, રામદેવનગર, અમદાવાદ. (૯૧)-૯૮૭૯૮૫૯૧૬૫
રાયપુર કેસરી નંદન જ્યોતિષ રાયપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૭૨૪૬૫૮૭૪૦
રાયપુર હેમંત સોની ૨૩૮૩ બંગાલી પોળ, છબીલા હનુમાન પાસે, હીરાજયંતી હોસ્પિટલ સામે, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૯૭૨૫૨૮૯૫૧૮
રાયપુર ધનલક્ષ્મી જ્યોતિષ ૯૪૪, વૈદ્ય ની ખડકી પાસે, ચકલેશ્વર મહાદેવ પાસે, રાયપુર ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૯૮૯૮૧૧૩૯૪૩
રીલીફરોડ શાસ્ત્રી વી. હરીરામ શર્મા ૩ આનંદ ભવન, રુપમ સિનેમા પાસે, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૨૧૫૫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17