અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
નારણપુરા ચંદ્રકાંત ટી. ગાંધી ૪/૭૪ સુંદર નગર, નારણપુરા ચાર રસ્તા પાસે, હાઉસીંગ સો., નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૧૭૬૦
નારણપુરા બાલકનૈયા જ્યોતિષ નારણપુરા પોસ્ટ ઓફિસ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૦૯૯૧૯૧૫૩૦
નારણપુરા આસ્થાભવાની જ્યોતિષ બ્લોક નં. ૪૬/૫૪૯, પારસ નગર પાર્ટ ૩, ગોકુલ એપાર્ટમેન્ટ સામે, સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૨૧૮૪
નારણપુરા આશોતોષ વજુભાઈ ૨૪/૨૮૮, રઘુકુલ એપાર્ટમેન્ટ, સોલા રોડ, પારસનગર સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૭૯૮૯
નારણપુરા અંબિકા જ્યોતિષ એ/૪, ચંદ્રાલય એપાર્ટમેન્ટ, વિશ્વેશ ટાવર પાસે, નારણપુરા ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૫૯૪૨
નારણપુરા અંબે શક્તિ જ્યોતિષ એમ ૪૫/૫૩૮, આશિર્વાદ એપાર્ટમેન્ટ, નારણપુરા ટેલેફોન એક્ષચેન્જ બિલ પેમેન્ટ ગેટ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૨૨૮૮૮૮૩૨૩
નારણપુરા શ્રી ન્યુ દુર્ગા જ્યોતિષ બી/૧૦૨, શુકન ૪, પરિશ્રમ ટાવર સામે, પવન પાર્ટી પ્લોટ પાસે, અંકુર ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૪૨૭૬૨૦૬૦૨
નારણપુરા શ્રી ઓમ રુદ્રાક્ષ એ/૧/૧, ભદ્રેશવર સો. અંકુર ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૧૮૬૭
નારણપુરા ભોગીન ભરવાડા જ્યોતિષ બ્લોક ૬૧, ફલેટ-૭૨૮, ચિત્રકુટ એપાર્ટમેન્ટ, પેટ્રોલ પંપ સામે, રામેશ્વર ફલેટ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૫૭૨૩
નારણપુરા ગાયત્રી જ્યોતિષ ૪૫/૫૩૮, આશિર્વાદ એપાર્ટમેન્ટ, નારણપુરા ટેલિફોન એક્ષચેન્જ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૨૫૬૮૯૮૭૨
નારણપુરા ઈન્ટરનેશનલ ૧૪૭/૧૭૫૭, કર્ણાવતી એપાર્ટમેન્ટ, ૧૩૨ ફિટ રીંગ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૧૩૫૨૩૭૫૭
નારણપુરા જ્યોતિષ સમ્રાટ સી/૧૦૨, સ્વામીનારાયણ એવન્યુ, એસ ક્રોસ રોડ પાસે, રીલાઈન્સ પેટ્રોલ પંપ પાસે, ૧૩૨ ફિટ રીંગ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૧૦૮૯૫
નારણપુરા નવદુર્ગા જ્યોતિષ નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૦૯૯૭૮૪૬૧૭
નારણપુરા ન્યુ ગાયત્રી જ્યોતિષ વંદન એપાર્ટમેન્ટ, અંકુર ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૦૯૯૫૮૫૨૧૩
નારણપુરા રાજદિપ જ્યોતિષ ૧/૩, એએમઆઈ એપાર્ટમેન્ટ, મંગલમૂર્તિ બસ સ્ટેશન પાસે, મમતા સ્ટીલ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૫૦૯૨
નારણપુરા સાઈ હરીઓમ જ્યોતિષ એમ-૭૧/૮૫૨, પંચવટી એપાર્ટમેન્ટ, ચિત્રકુટ એપાર્ટમેન્ટ પાસે, પેટ્રોલ પંપ સામે, સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૮૦૦૦૯૮૮૦૯૧
નારણપુરા સંતોષી કૃપા જ્યોતિષ ૨૯-૨૭૭ એકતા એપાર્ટમેન્ટ, શાસ્ત્રીનગર બી આર ટી એસ બસ સ્ટેશન, ૧૩૨ ફિટ રીંગ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૮૩૬૯
નારણપુરા શાસ્ત્રી નટવરલાલ કેશવલાલ રાવલ ૧૫ અંકુર સો. પાર્ટ - ૨, ચિરાગ સો. સામે, નારણપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૮૮૬૭
નારણપુરા સ્વકેતુ જ્યોતિષ કાર્યાલય ૬૧/૩૬૧, વિજય નગર ફલેટ, રેલ્વે ટ્રેક સામે, જૈન દેરાસર પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૪૨૬૮૨૬૨૨૫
નારણપુરા અશોક દવે જી ૯ ભુમિદીપ એપાર્ટમેન્ટ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૭૭૭૪
નારાણપુરા જયમાઁ ફીનાસ્ટ્રો ૨૩, મયુર સીનેમાની પાસે, આઝાદ કોમ્પલેક્ષ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૭૨૩૮૬
નારોલ હરી ઓમ જ્યોતિષ એન/૪૦૧, આકૃતિ ટાઉનશીપ, ભમ્મારીયા કુવા પાસે, નારોલ લાંભા રોડ, નારોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૦૫ (૯૧)-૯૦૧૬૪૭૬૯૮૬
નિકોલ ભરતભાઈ પી. ભટ્ટ ૧૦૩/૪, ન્યુ શીવાંગી ઈન્ટરસીટી. સુંદરવન પાસે, નિકોલ રોડ, નિકોલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૮૭૯૧૨૦૩૦૬
નિર્ણયનગર સાંઈ કમલ જ્યોતિષ એન-૯, બિમલનાથ સોસાયટી, મહાલક્ષ્મી હાર્ડવેરની સામે, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૮૭૯૩૮૨૬૦૧
નિર્ણયનગર સાંઈ સાગર જ્યોતિષ એ-૩-૧૧, પંચતીર્થ એપાર્ટમેન્ટ, વીભાગ-૧, રાણીપ રોડ, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૮૨૫૭૪૮૦૪૬
નિર્ણયનગર સાંઈ કમલ જ્યોતિષ એન-૯, બિમલનાથ સોસાયટી, મહાલક્ષ્મી હાર્ડવેરની સામે, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૮૭૯૩૮૨૬૦૧
નિર્ણયનગર સાંઈ દ્રષ્ટિ જ્યોતિષ ૧૫, દિપાલી સોસાયટી, ગરનાળા પોળ, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૮૭૯૮૬૪૪૦૧
નિર્ણયનગર સાંઈ દર્શન જ્યોતિષ બ્લોક બી-૧, સેક્ટર-૭ બી, રામેશ્વર મહાદેવ મંદિરની પાસે, રાણીપ રોડ, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૭૬૨૨૯૨૩
નિર્ણયનગર રિદ્ધી સિદ્ધી જ્યોતિષ - અંબાજી જ્યોતિષ એફ-૨૦૧, રત્નજ્યોત એપાર્ટમેન્ટ, શાંતારામ હોલની સામે, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૭૬૨૯૨૪૯
નિર્ણયનગર ઓમ શીવ જ્યોતિષ બ્લોક નં-૧૫, નિર્ણયનગર ગરનાળાની સામે, દિપાલી સોસાયટી, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૯૦૯૧૦૩૩૫૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17