અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
કાંકરિયા કોનાર્ક વાસ્તુ કેર ૪૦૯, વીનીજ્ય ભવન, ચોથે માળે, દીવાનબલ્લુભાઈની પાસે, કાંકરીયા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૪૬૪૫
કાંકરિયા હરી ઓમ જ્યોતિષ ૭ શ્રી ભવન સો., જુના ઢોર બજાર, બીએસએનએલ ઓફિસ સામે, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૮૨૫૩૧૯૫૫૮
કાંકરિયા બાલનાથ મહાદેવ પ્રગતિ સો., બેસ્ટ હાઈ સ્કુલ સામે, ભાગ્યલક્ષ્મી સો. - ૨, કાંકરીયા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૮૨૫૪૫૭૮૮૫
કાંકરિયા અંબે જ્યોતિષ ૪૦, સુંદર પ્રકાશ સો., પાર્ટ ૨, નવા કાંકરીયા, કાંકરીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૨૨૭૨૧૮૩૪૨
કાલુપુર દેવશ્ય નેચરલ કેર ૫૯૭/૫, મકારી પોળ, સ્વામીનારાયણ મંદિર પાસે, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૪૭૩૭૬
કુબેરનગર પંડિત નંદકુમાર શાસ્ત્રી ૭, વિજય રો હાઉસ, ભગવતી સ્કુલની પાસે, પુષ્પાનગર, ભાર્ગવ રોડ, કુબેરનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૮૨૪૧૬૪૬૦૭
કુબેરનગર ક્રિષ્ના મેરેજ બ્યુરો ૫૭, મીરા સોસાયટી બંગ્લોઝ રોડ, સુખરામદાસ દરબારની પાસે, કુબેરનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૫૨૦૨૨
કુબેરનગર એકદંત જ્યોતિષ કાર્યાલય શ્યામ ૫ સામે, ઘનશ્યામનગર ગેટ, કુબેરનગર, નોબલનગર, કુબેર નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૯૦૯૧૫૫૦૨૯
કૃષ્ણનગર દેવી શક્તિ જ્યોતિષ રાજુ પાર્ક, સરદાર ચોક, મણિકા સ્કુલ સામે, નવા નરોડા, ક્રિષ્ના નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-૯૬૮૭૪૩૫૨૬૯
ક્રિષ્નાનગર રામશંકર ક્રીપાશંકર જાની ૨૪, ક્રિષ્નાપાર્ક ટેનામેન્ટ, મણીબા સ્કુલની સામે, સરદાર ચોક, ક્રિષ્નાનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૫૫૧૭
ક્રિષ્નાનગર ન્યુ કીરો જ્યોતિષ એલ-૧૩-૧૫૨, બાલક્રિષ્નાનગર, જૈન દેરાસરની સામે, નરોડા રોડ, સૈજપુર બોઘા, ક્રિષ્નાનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-૯૫૮૬૫૧૯૫૩૭
ક્રિષ્નાનગર કીરો જ્યોતિષ એલ-૧૩-૧૫૨, બાલક્રિષ્નાનગર, જૈન દેરાસરની સામે, નરોડા રોડ, સૈજપુર બોઘા, ક્રિષ્નાનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-૯૦૧૬૪૦૦૫૧૧
ક્રિષ્નાનગર કીરો જ્યોતિષ ડી-૧, મહાવીર કોમ્પલેક્ષ, બાપા સીતારામ ચોક, ક્રિષ્નાનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-૯૧૭૩૦૫૮૯૧૧
ખાડીયા માત્રુશક્તિ જ્યોતિષ ૨૨૪૭, ભુવા પોળ, અર્જુનલાલ ખડકીની પાસે, બાલા હનુમાન રોડ, ખાડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૩૨૭૦૯૫૦૬૦
ખાડીયા અહમદાવાદ એસ્ટ્રોલોજીકલ સોસાયટી ૨૩૬૦/૨, ઢોલની ખાડીયા, ખાડીયા, રાયપુર, ખાડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૯૮૩૫૪૩૬૬
ખાડીયા રાજ જ્યોતિષી ખાડીયા ગેટ પાસે, ખાડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૫૭૪૦
ખાનપુર ભાવેશ શ્રવણ જોષી એ ૫૦૯, બોરસોલી એપાર્ટમેન્ટ, કામા હોટલ પાસે, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૦૨૩૩૯
ખોખરા નાગમણી જ્યોતિષ ખોખરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૩૭૬૯૦૯૪૨૯
ખોખરા મહેન્દ્ર કે. પરીખ ૨, આશાદીપ એપાર્ટમેન્ટ, મ્યુનીસીપલ ગાર્ડનની સામે, ખોખરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૫૯૭૪૯૫૫
ખોખરા ગાયત્રી જ્યોતિષ બી ડી પટેલ હોસ્પીટલ, ગાયત્રી ડેરી પાસે, અનુપમ સિનેમા, ખોખરા મેહમદાવાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૧૯૭૩
ખોખરા માતૃછાયા જ્યોતિષ ૨૦/૧૬૦, ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, સર્વોદયનગર, ખોખરા મેમદાવાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૭૨૬૭૮૯૫૫૩
ખોખરા સિધ્ધીવિનાયક એસ્ટ્રોલોજી બ્યુરો સી-૨, રાધે મોલ ત્રીજો માળ, હેન્ડલુમ હાઉસ ની બાજુમાં, ખોખરા મેમદાવાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૩૧૩૧૪
ગુરુકુળ ઓમ બાબા જ્યોતિષ એફ-૧૨, નીલમાણી એપાર્ટમેન્ટ, સ્ટ્રલીંગ હોસ્પિટલની પાસે, સોનલ ક્રોસ રોડ, ગુરુકુળ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૭૨૪૫૦૦૯૦૪
ગુરુકુળ ગાયત્રી જ્યોતિષ બ્લોક નં ૩ ફ્લેટ નં બી/૭ વિશ્રુત એપાર્ટમેન્ટ, સુભાષ ચોક પાસે, ગુરુકુળ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૨૧૨૬૧
ગુલબાઈ ટેકરા જલારામ જ્યોતિષ એ ૭ કૃતિ એપાર્ટમેન્ટ, જાહ્નવી રેસ્ટોરેન્ટ પાસે, તુલસી રેસ્ટોરેન્ટ સામે, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૨૪૦૨
ગુલબાઈ ટેકરા રાજ પારેખ ૫, તેજલ એપાર્ટમેન્ટ, ન્યુ અલકાપુરી સો. પાસે, પોલિટેકનિક કોલેજ પાછળ, ગુલબાઈલ ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૩૩૪૨
ગુલબાઈ ટેકરા વાસ્તુગુરુ સંતોષ ૮ નોર્થ વ્યુ પ્લોટ નં. ૩, એલ ડી એન્જીનીયરીંગ હોસ્ટેલ સામે, પાસર્પોટ ઓફ પાસે, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૦૬૮૫૦૦
ગોતા રોડ રીયલ જ્યોતિષ સી-૫૦૩, આઈસલેન્ડ, વંદેમાતરમ ક્રોસ રોડ, ગોતા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૭૬૮૩૦૧૮
ઘાટલોડિયા સાંઈ શહાની જ્યોતિષ ૧૪, દિપાલી સોસાયટી, નિર્ણયનગર અન્ડર પાસની પાસે, વાસુકનન ફ્લેટની પાસે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૮૧૨૮૧૪૬૩૨૯
ઘાટલોડિયા સચ્ચાઈ માતા જ્યોતિષ એ-૬૩, શ્રીકુંજ શોપિંગ સેન્ટર, પ્રભાત ચોકની પાસે, કે.કે.નગર.રોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૩૭૬૧૯૦૯૫૫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17