અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
ઘોડાસર ઓમ દત્ત જ્યોતિષ બી/૬૯, આનંદ સો. સ્મૃતિ મંદિર સામે, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૮૯૮૧૭૯૧૨૭
ચાંદખેડા સાંઈ ભૈરવ જ્યોતિષ ૧૫, ધ્રુવ દર્શન સોસાયટી, સાયન બંગ્લોઝની પાસે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૮૯૮૨૬૬૩૨૭
ચાંદખેડા ઓમ જ્યોતિષ સન પ્લાઝા, નં-૧,૨,૩, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૭૨૫૩૯૪૬૬૩
ચાંદખેડા માઁ ગૌરી જ્યોતિષ ૧૫, ગુરુદર્શન સોસાયટી, વી પાર્ટ-૨ની પાસે, શ્યામલ બંગ્લોઝ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૮૯૮૮૨૨૪૦૬
ચાંદખેડા એમ.કે.ગોડ ઘનશ્યામ રો-હાઉસ નં-૧૬, સાબરમતી, આઈ.આઈ.બેંકની પાસે, ન્યુ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૮૯૮૧૧૮૭૨૦
ચાંદખેડા અંબિકા જ્યોતિષ બ્લોક નં. ૫૩૪/૩૪૭૨, ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, સોના નગર સામે, અંબિકા નગર, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૪૨૭૦૨૨૩૩૦
ચાંદખેડા દેવી દર્શન જ્યોતિષ ૨૦૫ કર્મકૃપા એપાર્ટમેન્ટ, સત્યમ હોસ્પીટલ ઉપર ચાંદખેડા બસ સ્ટેશન સામે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૭૨૩૨૩૪૫૪૫
ચાંદલોડિયા પંડિત રવિ શંકર મહારાજ ધનજીભાઈ કુવાની પાસે, ચાંદલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૭૧૪૯૫૧૬૬૮
ચાંદલોડિયા ઓમશીવ જ્યોતિષ ૧૫, દિપાલી સોસાયટી, ચાંદલોડીયા પોલીસ સ્ટેશનની પાસે, ચાંદલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૮૭૯૨૫૯૦૩૦
ચાંદલોડિયા ઓમ જ્યોતિષ પી-૧૧, શીવકેદારનાથ સોસાયટી, ચાંદલોડીયા તળાવની પાસે, ચાંદલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૭૨૫૦૭૯૩૯૭
ચાંદલોડિયા કનક જ્યોતિષાલય ૫, નિર્ણયનગર સેક્ટર-૧, રામેશ્વર મહાદેવની સામે, ચાંદલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૪૨૭૦૨૬૧૮૩
ચાંદલોડિયા જીજ્ઞેશશ્વરી જ્યોતિષ કાર્યાલય સી-૪૦૧, સુકન એપાર્ટમેન્ટ, વંદે માતરમ સીટીની સામે, ન્યુ સી.જી.રોડ, ચાંદલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૫૮૦૦૫
ચાંદલોડિયા મારુતિ અસ્ટ્રો સર્વિસ પ્રા. લિ. બી ૨૦૧ સુકન રેસીડેન્સી ૧ જે કે પાર્ક, હરીબીલા બંગ્લોઝ સામે, ચાંદલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૯૯૬
ચાંદલોડિયા મહેન્દ્ર પટેલ એ ૫૦૧ સિલ્વર સ્ટાર રેસીડેન્સી, એસબીઆઈ બેન્ક ગોતા બ્રાન્ચ પાછળ, ચાંદલોડીયા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૩૨૯
ચાંદલોડિયા પંડીત યોગેશ્વર તિવારી ૩૪, મહાદેવ નગર, ચંદ્રેશ્વર મહાદેવ સામે, ચાંદલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૭૬૦૧૬૦૯
જમાલપુર લામ્બોદાર એસ્ટ્રોલોજી ૧૯, જે.પી. ક્વાર્ટસ, એ.એમ.ટી.એસ ઓફિસની સામે, જમાલપુર ગેટની બહાર, ગીતામંદિર રોડ, જમાલપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૩૨૭૩૩૫૯૨૨
જમાલપુર લાલવાસ્તુ એન્ડ એસ્ટ્રોલોજ ૩૦, જુબીલી પાર્ક સોસાયટી, જયમાલા સોસાયટીની પાસે, ઈસનપુર રોડ, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૨૫૩૪૦૨૭૯
જશોદાનગર આસ્થા જ્યોતિષ જશોદાનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૨૪૫૧૨૭૩૨
જીવરાજપાર્ક મીતેષ શાસ્ત્રી જલારામ ગૃહ ઉદ્યોગ, મધુરમ કોમ્પલેક્ષની સામે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૧૭૨૫
જીવરાજપાર્ક માઁ શીવ જ્યોતિષ જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૫૫૮૧૯૨૧૮૭
જીવરાજપાર્ક એકલવ્ય એસ્ટ્રોલોજીકલ કન્સલટેસન સેન્ટર એ-૨૨ મંગલજીવન ટેનામેન્ટસ, રજવાડુ હોટલ પાસે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૨૭૦૨
જીવરાજપાર્ક દિનેશ શાસ્ત્રી ૩૧/બી, રામતીર્થ સો., જગદંબા ફલેટ્સ પાસે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૩૩૭૦
જીવરાજપાર્ક બ્રહ્મશ્રી એસ્ટ્રોલોજી રીસર્ચ સેન્ટર ૧૦, હરીહાનંદ ટેનામેન્ટસ, રજવાડુ રેસ્ટોરેન્ટ સામે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૯૦૯૪૩૨૨૨૯
જીવરાજપાર્ક ગોપી વૉચ કં. જ્ઞાનદા બસસ્ટેશન પાસે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૪૬૭૪
જીવરાજપાર્ક હરીઓમ એસ્ટ્રો એ ૭-૪ સહજાનંદ ટાવર, જીવરાજ પાર્ક બસ સ્ટેશન સામે, વેજલપુર, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૩૨૮૨૫૧૫૯૩
જુના વાડજ સાંઈ નમઃ જ્યોતિષ રામાપીર મંદિરની પાસે, જુના વાડજ સર્કલ, જુના વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૮૩૪૭૯૪૬૭૧૧
જુના વાડજ સાંઈ આશીર્વાદ જ્યોતિષ બી-૩૨, શીવ ટાવર, જુના વાડજ બસ સ્ટેન્ડની પાછળ, સોરાબજી કંમ્પાઉન્ડ, જુના વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૩૭૬૯૧૫૪૫
જુના વાડજ ઓમ સાગર જ્યોતિષ ૯-એ, ઈન ફ્રન્ટ ઓફ સૌરાજી, ઉધયનગર ગાર્ડનની સામે, જુના વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૨૬૯૩૯૪૭૫
જુના વાડજ ઓમ શીવ સાંઈ જ્યોતિષ પટેલ ભુવન, ગુરુકૃપા ભોજનાલયની પાસે, ઓલ્ડ વાડજ સર્કલ, જુના વાડજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૨૭૫૮૩૦૬૫
જુના વાડજ મા આશાપુરા જ્યોતિષ બી/૩૨, શીવ ટાવર, જુના વાડજ બસ સ્ટેશન પાછળ, જુના વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૦૯૯૧૯૦૬૪૮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17