અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
જુના વાડજ શ્રી વિશ્વનાથ જ્યોતિષ સી/૪, સીગલ પાર્ક સો., સંજીવની હોસ્પિટલ સામે, જુના વાડજ રોડ, જુના વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૬૬૨૪૪૫૮૦૦
જુહાપુરા જ્યોતિષ માર્ગ દર્શન ૧૧, સારર્થી બંગ્લોઝ, ચંદન ફાર્મ પાર્ટી પ્લોટની સામે, પ્રેરણા તીર્થ દેરાસરની પાસે, જુહાપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૩૩૮૮
જોધપુર સાંઈ મહિમા જ્યોતિષ બ્લોક નં-૯૯, રિદ્ધી કોમ્પલેક્ષ, ફાલ્ગુન ટેનામેન્ટની પાછળ, લોટસ સ્કુલની પાસે, જોધપુર રોડ, જોધપુર ટેકરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૩૭૪૫૪૩૭૦૮
ઠક્કરબાપા નગર કલચક્ર જ્યોતિષ ૪, નયન એપાર્ટમેન્ટ, જય અંબે સોસાયટીની પાસે, રત્નબા સ્કુલ રોડ, ઠક્કરબાપાનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૯૬૬૨૨૩૭૧૨૦
ઠક્કરબાપા નગર જય માઁ જગદમ્બા જ્યોતિષ ૩, દેવી ફ્લેટ, બજરંગ આશ્રમની પાસે, શ્યામ કોમ્પલેક્ષની સામે, મહાવીર નગર, એન-એચ-નં-૮, ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૯૦૯૯૬૮૩૬૧૦
થલતેજ નીલકંઠ મહાદેવ જ્યોતિષ (૯૧)-૯૫૮૬૨૭૮૪૩૧ (૯૧)-૯૫૮૬૨૭૮૪૩૧
થલતેજ સર્વધ જ્યોતિષી ૨૪ સોહમ રો હાઉસ, ભાવિન સ્કુલ પાછળ, પી આર એલ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૮૨૫૧૭૦૯૩૩
દબન રોડ પંડિત યોગેશજી બી-૧૬, યોગીનગર, ભાવિધાવિહારની સામે, દબન રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૭૧૨૭૩૧૨૧૧
દિલ્લી ચકલા કલ્યાણ જ્યોતિષ કાર્યાલય ૫૦૪, મંગલ ગીરધર બ્લોક, પહેલે માળ, દીલ્હી દરવાજાની બહાર, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની પાસે, અદાણી માર્કેટની પાસે, દિલ્હી દરવાજા, અમદાવાદ. (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૦૩૦૦
દિલ્લી ચકલા કૃતીકા એસ્ટ્રોલોજી કન્સલટન્સી શાક માર્કેટ પાસે, દિલ્લી દરવાજા સામે, ટાવર કાલકાસવાડી બી. જી. ટાવર પાસે, દિલ્લી દરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૬૪૨૧
દિલ્લી ચકલા ન્યાય વિજય જ્યોતિષ વિધ્યોથેજક ટ્રસ્ટ એચ. બી. કાપડીયા હાઈ સ્કુલ, દિલ્લી દરવાજા પાસે, શાહીબાગ રોડ, દિલ્લી દરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૮૯૮૦૫૮૫૧૦
દૂધેશ્વર ગાયત્રી કૃપા અમૃત ઈન્સ્ટ્રીઅલ સ્ટેટ, દુધેશ્વર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૯૨૪૩૨૮૭૫૯
નરોડા સાંઈ ક્રિષ્ના જ્યોતિષ બી-૬, સ્વામિનારાયણ ફલેટ, બાપા સીતારામ ચોકની પાસે, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૭૨૫૦૯૨૬૪૬
નરોડા સાંઈ ક્રિષ્ના જ્યોતિષ બી-૬, સ્વામિનારાયણ ફલેટ, બાપા સીતારામ ચોકની પાસે, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૭૨૫૦૯૨૬૪૬
નરોડા સાગર જ્યોતિષ ગૃહ કાર્યાલય ૧૧, સ્વીટ હોમ સોસાયટી, પાર્શ્વનાથ ટાઉનશીપ, ક્રિષ્નાનગરની પાછળ, બાપા સીતારામ ચોક, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૬૬૨૯૮૪૪૧૮
નરોડા પ્રણવ ઠક્કર ગુણવંતનગરની પાસે, ગેલેક્સી સીનેમા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૮૪૬૦૧૫૭૮૦૫
નરોડા પુજા પછ જ્યોતિષ 3 શ્રી રામેશ્વર હાઉસ ડુપ્લેક્સ, NR Bapasitaram ચોક, NR સહજાનંદ શાળા, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫, (૯૧)-૯૯૨૪૨૨૬૦૬૩
નરોડા મહેશકુમાર જે. પંચાલ એ-૧૦, યમુનાનગર સોસાયટી, જલ્પા સોસાયટીની પાસે, હરીપ્રકાશ સોસાયટીની પાછળ, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૪૫૦૭૬
નરોડા માઁ હરસિદ્ધિ જ્યોતિષ ૧૫, ગુણવંતનગર, કૈલાસ પેટ્રોલ પંપની પાસે, ગેલેક્સી સીનેમાની પાસે, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૯૧૩૩૬૬૦૧૫
નરોડા જય સીયારામ સુંદરકાંડ પરિવાર ૩૦-બી, મધુવન પાર્ક સોસાયટી, પુલિંગ પાર્ટ-૨ની સામે, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૪૩૦૩
નરોડા બાલાજી જ્યોતિષ દેવી સિનેમા ની બાજુમાં, મહાપ્રભુજી બેઠક સામે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૭૧૨૧૩૮૫૨૯
નરોડા દેવી દર્શન જ્યોતિષ ૭, વડિયાકાકા સો., દેવી સિનેમા સામે, બેઠક સામે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૭૨૭૨૬૨૫૬૨
નરોડા વાસ્તુ સિન્ધી મૈરેજ બ્યુરો સી - ૧૧ રીના ફલેટ, સર્જન બંગ્લોઝ સામે, ક્રિષ્નાનગર, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૮૯૮૬૧૭૫૮૪
નરોડા રોડ જય અંબે જ્યોતિષ રાયપુર ભાગ્ય હાઉસની પાસે, પુરાની ફોજદાર ચાલી, મેમ્કો નરોડા રોડ, અમદાવાદ-૩૦૦૨૫ (૯૧)-૯૯૯૮૮૯૩૭૫૯
નરોડા રોડ એસ્ટ્રો વલ્ડ બી/ડ - ૧૬ ભાગ્યોદય સો. દેવી સિનેમા પાછળ, નરોડા બેઠક પાસે, નરોડા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૧૫૯
નવરંગપુરા રુદ્રકાળી જ્યોતિષ એચ-૮૭, રતીલાલ પાર્ક સોસાયટી, દર્પણ પે. રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૯૮૦૫૫૫૫૯
નવરંગપુરા રીયલ જ્યોતિષ એચ-૮૭, રતીલાલ પાર્ક સોસાયટી, દર્પણ ફાઈવ રોડની સામે, ગીતાંજલી શોપિંગ સેન્ટરની પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૯૮૯૬૧૬૧૬
નવરંગપુરા કલ્પેશ ઉપાધ્યાય ૩૨૩, મેમનગર ફાયર સ્ટેશનની સામે, અક્ષર એરકેડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૮૮૬૬૬૫૦૭૨૫
નવરંગપુરા જ્યોતિષ મહર્ષિ પંડિત ખીમશંકર શ્રી સિદ્ધેશ્વર હનુમાનજી મંદિર, અર્ચિતા ફ્લેટની સામે, એચ.એલ.કોમર્સ સીક્સ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૦૫૩૮
નવરંગપુરા જૈમિનિપ્રસાદ આર પુરોહિત-સિદ્ધાર્થ જ્યોતિષ ૬-સી સરૌટ, રાજહંસ સોસાયટી, એસ.ટી.એક્સવીયર્સ કોલેજ કોર્નર રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૨૯૧૩
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17