અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની જ્યોતિષીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જ્યોતિષીઓ સરનામું ફોન નં
મણીનગર અદિત્ય રુદ્રાક્ષ કેન્દ્ર ૧૦૩, યોગેશ્વર એવન્યુ, સ્વામીનારાયણ વાડી સામે, રમનનગર, રીલેક્ષ સ્ટુડીયો પાસે, રેલ્વે ક્રોસીંગ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૧૬૧૫૫
મણીનગર સાઈ શ્રી જ્યોતિષ શ્રીજી એપાર્ટમેન્ટ, પહેલો માળ, મીરા ક્રોસ રોડ, ભૈરવનાથ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૯૨૪૫૩૮૫૮૦
માણેકચોક કાંતિલાલ કંસારા એસ્ટ્રોલોજર એન્ડ પાલમીસ્ટ ૯૬૭-૧, માલી નં ખાંચો, કંસારા પોળની પાસે, માડવીની પોળ, માણેક ચોક, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૩૪૬૮
માણેકચોક ભુપેન્દ્ર રસિકલાલ રસનીયા ૨૪, ચાનલા ઓલે, માણેકચોક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૧૪૪૭૭
મીઠાખળી કુમાર જયકીર્તિ મેસ્ટ્રોલોજર ૬૦૨, સંમપત્તિ, મીઠાખળી સીક્સ રોડની પાસે, મીઠાખળી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૪૫૫૬
મેઘાણીનગર રાજ રાજેશ્વરી શ્રી દશામેલડી ધામ ૫, શક્તિનગર, નેતાજી બ્લોક નં-૫ની સામે, ગાયત્રી ક્લીનીકની બાજુમાં, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૮૮૬૬૮૬૧૦૧૦
મેઘાણીનગર પી.જી. જ્યોતિષ સેન્ટર ૨૦૫, સાયોના પ્લાઝા ફ્લેટ, કલાપીનગર બસ સ્ટેન્ડની પાસે, મીના બજાર, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૮૯૮૩૮૩૫૬૫
મેઘાણીનગર નીલકંઠ જ્યોતિષ ૩૩, ઉમિયાનગર સોસાયટી, સીવીલ હોસ્પિટલની પાસે, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૭૧૪૦૨૨૩૨૧
મેઘાણીનગર માઁ જગદંમ્બા જ્યોતિષ કાર્યાલય ૩૩, ઉમિયાનગર સોસાયટી, કલાપીનગર, સીવીલ રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૫૭૪૮૫૯૯૪૦
મેઘાણીનગર જ્યોતિષ ગાઈડ શોપ નં-૧૫૪, રાધા ક્રિષ્ના મંદિરની પાછળ, બ્લોક નં-૩૨, કુંદનલાલ સ્ટ્રીટની પાસે, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૮૧૪૧૪૫૫૪૫૫
મેઘાણીનગર જય મારી દેવી ૨૦-૨૩૭, નેતાજીનગર, અંબામાતાજીના મંદિરની સામે, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૪૨૬૫૬૯૩૧૬
મેઘાણીનગર ભ્રુગુ જ્યોતિષ ૭૧, ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, અભિષેક સો. સામે, ખોડીયાર મંદિર પાસે, યાદવ ઓટો ગૈરેજ લેન, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૪૨૭૦૮૯૨૦૪
મેઘાણીનગર ભદ્રવાજ જ્યોતિષ કાર્યાલય ૩૩/૩૮૭ નેતાજીનગર, અંબાજી મંદિર સામે, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૩૬૧૪
મેમનગર સાંઈ કૃપા જ્યોતિષ બી-૧૧, વિશ્રુત ફ્લેટ, હનુમાન ટેમ્પલની પાછળ, સુભાષ ચોક ક્રોસ રોડ, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૪૨૮૮૦૧૬૫૦
મેમનગર સાંઈ કૃપા જ્યોતિષ બી-૧૧, વિશ્રુત ફ્લેટ, હનુમાન ટેમ્પલની પાછળ, સુભાષ ચોક ક્રોસ રોડ, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૪૨૮૮૦૧૬૫૦
મેમનગર રાજશક્તિ જ્યોતિષ મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૮૫૧૧૬૭૫૨૭૬
મેમનગર પાટડીયા જ્વેલર્સ ૧૫, વૃંદાવન શોપિંગ સેન્ટર, ચિન્મય ટાવરની સામે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૪૩૯૫
મેમનગર ઓમ શક્તિ જ્યોતિષ જી-૭, નિર્મણી સોસાયટી, સેટ એ સ્કુલ ગુરુકુળ રોડની પાસે, સોનલ ક્રોસ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૯૦૪૦૮૧૧૦૬
મેમનગર ઓમ સાંઈ એસ્ટ્રોલજર એ-૩, અરિહંતનગર, નેક્સ્ટ ટુ સુભાષ ચોક, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૬૩૮૯૮૭૮૬૮
મેમનગર નવદુર્ગા જ્યોતિષ કાર્યાલય ડી-૨-૩, બાળકૃપા ફ્લેટ, ચીન્મય ટાવરની પાસે, સુભાષ ચોક, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૯૮૧૧૦૧૫૫
મેમનગર જ્યોતિષ દર્શન બી-૧, પ્રગનામિંકા ફલેટ, સ્વાગત પાર્ટી પ્લોટની સામે, ભુયંગદેવ ક્રોસ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૫૧૧૫
મેમનગર જયેશ શાસ્ત્રી બી-૪, આશ્રય ફલેટ, એસ.ટી.એક્સવીયર્સ હાઈસ્કુલની પાછળ, ગોપાલનગરની પાસે, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૦૯૯૦
મેમનગર એસ્ટ્રો લોટસ ૫૫ ગુનાટીટીનગર સો., ગુરુકુલ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૨૯૦૭૨૫૭૮
મેમનગર સમ્રાટ એસ્ટ્રોલોજરસ ૧૦૪ નીલકંઠ પાર્ક ૧, એસ. ટી. એક્ષવિયરસ સ્કુલ લેન ગોપાલનગર સામે, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૯૬૫
મેમનગર આસ્થા જ્યોતિષ બી બ્લોક પહેલો માળ, સૂર્યા કોમ્પલેક્ષ, નવનીત પ્રકાશન સામે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૨૫૮૪૭૪૮૧
મેમનગર દક્ષા પંડ્યા બી/૩ સ્ટેરીંગ રો હાઉસ, મારુતિ કોમ્પલેક્ષ સામે, સુભાષ ચોક પાસે, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૨૨૨૩
મેમનગર હરીઓમ જ્યોતિષ કાર્યાલય બી - ૧, વલ્લભ ટાવર, સ્વાગત પાર્ટી પ્લોટ પાસે, ભુયંગદેવ ક્રોસ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૬૧૯૦૯
મેમનગર જય હાડકેશ્વર જ્યોતિષ સેન્ટર પાર્શ્વનાથ ટાવર એચ ૭૧, સુભાષ ચોક ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૩૭૬૫૨૩૧૩૯
મોઢેરા ઓમ નમઃ શિવાય બી, સ્પર્સ કોમ્પલેક્ષ, ઊર્જા મોઢેરા કોમ્પલેક્ષ પાછળ, મોઢેરા સ્ટેડીયમ રોડ, મોઢેરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૮૯૮૦૬૦૯૨૧૭
રાણીપ સાંઈ હરિ ઓમ જ્યોતિષ બ્લોક નં એ-૧૯, પ્રગતિ એપાર્ટમેન્ટ, પુજા ફલેટની સામે, રાણીપ લાસ્ટ બસ સ્ટેન્ડની પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૯૯૯૮૪૩૨૮૧૮
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17